Illustration, vågor

Vattenläget i länet

Sommaren och hösten 2018 har varit ovanligt torr och varm. Grundvattennivåerna är fortfarande låga i länet. Vätterns och Hjälmarens vattenstånd är under det normala för årstiden.

Vattenbrist kan påverka både dricksvattenförsörjning och förutsättningar för jord- och skogsbruk, industri och turism. Den kan också påverka förutsättningarna för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Utfärdade varningar i länet

Enligt SGU:s bedömning är grundvattennivån mycket under det normala i stora delar av länet i små och under det normala i stora magasin. För att situationen i de små magasinen ska förbättras bedömer SGU att mer nederbörd än normalt behöver fall under den närmaste månaden.

Grundvattennivåer i november (SGU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grävda eller borrade brunnar för privat bruk återfinns oftast i de små magasinen. Kommunerna tar sitt dricksvatten antingen från sjöar eller de stora grundvattenmagasinen.

Länsstyrelsen har inte fått några signaler från länets kommuner om vattenbrist för den kommunala dricksvattenförsörjningen.

Därför är det risk för vattenbrist

Vatten i sjöar och grundvatten fylls på under vinterhalvåret, och nivåerna sänks under sommaren på grund av att mer vatten avdunstar från mark- och vattenytor och avgår från växtligheten. Under 2018 har det dock varit en ovanligt varm sommar och höst i kombination med ovanligt lite nederbörd. En sammanställning återfinns i tabellen nedan och kartor för respektive månad finns hos SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av nederbörden och temperaturens avvikelse från det normala under
sommar- och höstmånaderna maj till oktober.

Månad

Månadsnederbörd i länet i
% av den normala

Månadsmedeltemperaturens
avvikelse i grader för länet

Maj

50-75

6

Juni

50-100

2-3

Juli

25-75

5

Augusti

75-150

1-2

September

50-100

1-2,5

Oktober

25-50

0-2

Data är hämtad från SMHI:s månadssammanställningar.‌

Det torra vädret har sänkt vattennivåerna i våra sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin mer än vad som är vanligt under 2018. Då det har varit ovanligt låg nederbörd under sommaren och hösten är det fortfarande låga till mycket låga nivåer i flera av länets vattendrag och sjöar. 

Vattenläget där du bor

Om du vill veta mer om vattennivåerna där du bor kan du höra av dig till din kommun. Du kan ofta hitta information på kommunernas webbplatser.

Vattenståndet i några av länets sjöar:

Vattenståndet i Hjälmaren (HVF)länk till annan webbplats

Vattenståndet för bland annat Tisaren och Västra Laxsjönlänk till annan webbplats

Vattenståndet för bland annat Sottern och Tisaren (Vattenorganisationer)länk till annan webbplats

Vad kan var och en av oss göra?

Följ informationen om aktuella vattennivåer

Det är bra att följa den information som finns om vattennivåerna för olika områden. SGU har tillsammans med SMHI:s tagit sidan Risk för vattenbrist.

Risk för vattenbrist (SMHI)länk till annan webbplats

Grundvattennivåer (SGU)länk till annan webbplats

Öka medvetenheten kring den egna vattenanvändningen

I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn, enligt branschorganisationen Svenskt Vatten.länk till annan webbplats Vi är vana vid att kunna använda vatten obegränsat. Vi behöver minska vårt användande av vatten genom ett mer medvetet beteende.

Ett badkar rymmer cirka 200 liter. Det är mer än en medeldygnsförbrukning för en person i Sverige. Ta en snabb dusch i stället.

När du duschar förbrukas 6 till 45 liter vatten i minuten. Under en dusch på 15 minuter går det åt mellan 90 till 675 liter vatten. Varje minut du sparar i duschen, sparar alltså vatten! Tänk på detta när du duschar:

 • Korta ner dina duschar.
 • Stäng av vattnet i duschen när du tar i schampo/balsam och när du tvålar in dig.

 

Visste du att du sparar upp till 6 liter vatten i minuten genom att stänga av kranen när du borstar tänderna eller rakar dig? Om du är en av dem som borstar eller rakar dig med kranen rinnande, förbrukar du upp till 24 liter vatten per dag! Lär också dina barn att kranen ska stängas av när man borstar tänderna – en enkel vana att införa.

Vid en normalstor disk under rinnande vatten går det åt ungefär 120 liter. Detta kan du göra för att spara vatten vid diskning:

  • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
  •  Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
  • Använd samma glas till dricksvatten under dagen så sparar du disk!

En vattenslang sprutar ut vatten med blixtens hastighet och förbruka så mycket som 1000 liter vatten i timmen. Vattna i stället med en vattenkanna i trädgården. Du kan dessutom minska avdunstningen och spara vatten genom att täcka jorden med bark, kompost eller hö och vattna på morgonen eller sent på eftermiddagen.

Om du bor i hus kan du ställa en regnvattenbehållare under takrännan. Du kan använda det uppsamlade vattnet till att vattna plantorna, putsa fönster eller annat. Då kan du också glädja dig över att vattnet inte kostat dig någonting. 

Här är ännu en enkel idé som är smart särskilt under sommarmånaderna. Istället för att låta vattnet rinna tills det är kallt när du vill ha ett glas vatten, fyll istället en kanna med vatten och ställ den i kylskåpet.

Börja med att se efter om kläderna verkligen behöver tvättas. I många fall räcker det med att punktbehandla en fläck eller att hänga ut plagget på vädring. Försök att tvätta fulla maskiner. Detta gäller både tvätt- och diskmaskinen. På det sättet undviker du att tvätta halvfullt, och sparar tonvis av vatten – särskilt om dina maskiner inte är vattensmarta.

Bli kvitt en av de mest irriterande ljuden i hela världen och stoppa slöseriet av vatten. Ja, nu är det hög tid att fixa den droppande kranen!

Det är inte svårt för den händige att själv fixa en droppande kran för att förhindra att upp till 15 liter vatten varje dag försvinner ner i avloppet – till ingen nytta. Det motsvarar nästan 5 500 liter om året. Det finns flera filmklipp på nätet som guidar dig steg-för-steg.

Tvätta din bil i en modern biltvätt. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvätten ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det smutsiga vattnet från tvätten. Välj en tvätt som har vattenåtervinning och allra helst en som är miljömärkt.

Du som har egen brunn

Följ vattennivån i din brunn

Det är bra att försöka uppskatta och följa vattennivån i din brunn. Detta för att vara kunna förbereda dig för när vattnet kan ta slut.

Kontrollera kvaliteten på vattnet

Vid långvarig torka minskar vattentillgången, men det kan även påverka dricksvattenkvaliteten i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet. Du bör inte dricka vattnet orenat om det förändras, till exempel om det blir färgat eller om det luktar eller smakar illa. När vattennivån har stabiliserats bör du skicka in vattenprov för analys. Kontakta ett ackrediterat laboratorium direkt, kommunens miljökontor eller motsvarande för att få mer information.

Kontakta kommunens miljökontor vid vattenbrist

Skulle du få brist på vatten kan du kontakta din kommuns miljökontor för att få information om hur du kan lösa vattensituationen. Varken Länsstyrelsen eller kommunerna har dock skyldighet att köra ut vatten om brunnar sinar.

Fler tips till dig med egen brunn

  • Hör med grannar om ni kan hjälpas åt med vattenförsörjningen.
  • Om du behöver vattna, gör det på kvälls-/nattetid eftersom vattningen då blir mer effektiv.
  • Ta vara på överskottsvatten i exempelvis tunnor.
  • Ta hand om överskottsvatten i anlagda dammar eller liknande (anmälan till Länsstyrelsen krävs).

Du som funderar på att anlägga brunn

Om du överväger att anlägga en ny brunn finns mycket information på SGU:s webbplats:

Anläggning av egen brunn (SGU)länk till annan webbplats

Du kan behöva tillstånd för att anlägga brunn

Vattenbrunnar för enskild vattenförsörjning kan i normala fall anläggas utan anmälan eller tillstånd. Vattentäkter för en- och tvåfamiljsfastigheters och jordbruksfastigheters husbehovsförbrukning är undantagna från den generella tillståndsplikten för vattenverksamhet (11 kap 11 § miljöbalken).

Om grundvattenuttagen från brunnar i området är eller kan befaras bli för stora och leda till problem kan kommunen dock föreskriva om tillstånds- eller anmälningsplikt även för brunnar till en- och tvåfamiljsfastigheter (9 kap 10§ miljöbalken). Fråga kommunens miljökontor om vad som gäller om du är osäker.

Var uppmärksam på saltvatteninträkning vid borrning av brunn

Om du funderar på att borra en ny brunn behöver du vara uppmärksam på saltvatteninträngning vid bergborrning djupt och i lågt liggande områden speciellt nära Örebro och Hjälmaren. Risken för saltvattenpåverkan ökar med ökat borrhålsdjup. Det är därför en god idé att ta reda på omgivande brunnars djup och även salthalter innan en ny brunn borras.

Brunnsarkivet (SGU)länk till annan webbplats

Känsliga arter i vatten med låga flöden

För en del vattendrag med lågt vattenflöde och med känsliga arter, som bland annat flodpärlmussla, arbetar Länsstyrelsen tillsammans med dammägare och markägare för att säkra vattentillgången.

Det är dock naturligt att det förekommer perioder med lite vatten på grund av värme och brist på nederbörd, och arter i bäckar och liknande är som regel anpassade för att klara detta.

Kontakt