Illustration, vågor

Vatten

Hos Länsstyrelsen kan du söka tillstånd och dispens om du vill göra olika åtgärder i och kring vatten. Vi arbetar även med tillsyn över till exempel vattenkraftverk och dammar.

Tillstånd och dispens

Markavvattning och diken

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Det kan räknas som markavvattning och för att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens.

Markavvattning och diken

Dammar och vattenkraftverk

För att få driva ett vattenkraftverk måste du kunna visa att du har ett gällande tillstånd enligt miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning.

Dammar och vattenkraftverk

Våtmark

Du behöver ansöka om tillstånd för våtmarker som är större än fem hektar. Mindre ytor behöver du endast anmäla. Du kan söka pengar för anläggning och skötsel av våtmarker.

Anlägga våtmark

Vattenverksamhet

Att anlägga en brygga, muddra, dämma eller leda bort grundvatten är exempel på vattenverksamheter. För att få bedriva vattenverksamhet krävs oftast tillstånd eller att du gör en anmälan.

Vattenverksamhet

Dumpning av avfall

Det är förbjudet att dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium. Länsstyrelsen och i vissa fall Havs- och vattenmyndigheten kan ge dispens för dumpning i vatten om det kan ske utan att människors hälsa och miljön riskerar att skadas.

Dumpning

Vattenvård som förbättrar vattenmiljön

I länet görs många olika åtgärder för att förbättra vattenmiljön. På den här sidan listar vi några av dem. Det finns olika stöd att söka för att göra åtgärder som förbättrar vattenmiljön.

Vattenvård

Söka stöd inom vattenvård

Du kan få stöd till miljöinvesteringar som förbättrar miljön. Det finns flera olika miljöinvesteringar som du kan få stöd för. Det kan till exempel vara att anlägga en våtmark för att öka den biologiska mångfalden eller förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar.

Miljöinvestering – förbättrad vattenkvalitet

Miljöinvestering våtmark – biologisk mångfald

Miljöinvestering våtmark – vattenkvalitet

Miljöinvestering - anlägga tvåstegsdiken

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Stöd till åtgärdsarbete mot övergödninglänk till annan webbplats

Fakta om länets vatten

Örebro län är rikt på sjöar och vattendrag. Få fakta om våra sjöar, vattendrag och grundvatten, hitta djupkartor, faktablad och publikationer.

Sjöar, vattendrag och grundvatten

Fiskevatten i Örebro län

Kontakt