Projekt i natur- och vattenmiljö

Länsstyrelsen i Örebro län driver eller deltar i flera projekt i natur- och vattenmiljön. Här presenterar vi några av dem.

EU:s LIFE projekt

LIFE är EUs instrument för att finansiera miljö- och naturvårdsprojekt inom EU, liksom i några av de ansökande eller närliggande länderna. LIFE har medfinansierat ungefär 3506 projekt sedan 1992. Ungefär 2,5 miljarder euro har gått till skydd och vård av natur och miljö.

LIFE-projekt sker i naturområden som är skyddat enligt Natura 2000.

Om projektet

Över 2000 hektar barrskog ska brännas i EU-projektet Life Taiga, där Länsstyrelsen i Örebro län deltar tillsammans med 13 andra län. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskog. Projektet Li.fe Taiga är ett av de största EU-projekten av sitt slag och omfattar totalt 100 miljoner kronor, varav 6 miljoner kommer Örebro län till del. Projektet pågår 2015-2019.

I Örebro län ska 76 hektar brännas i Västeråsmossen, Ställbergsmossen och Römyren i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Bränning av skog

De planerade naturvårdsbränningarna i Örebro län görs i barrskog där det finns mycket tall, i områden som redan är avsatta för naturvård. Växter, svampar och djur i vissa skogar är beroende av att det brinner med jämna mellanrum. ­Idag släcker vi bränder så fort vi kan. Men en skog som brunnit blir i regel mer öppen, ljus och varm vilket gynnar många arter.

Hur görs bränningarna?

Bränningarna sker med låg markbrand och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som är i området nära bränningarna kan dock känna av brandrök.

Naturreservaten som ingår i Life Taiga

Ställbergsmossens naturreservat
Västeråsmossens naturreservat
Römyren i Nittälvens naturreservat

Bränningar år 2015

De planerade naturvårdsbränningarna på Västeråsmossen och Ställbergsmossen genomfördes i slutet av augusti 2015. Totalt brändes ett område på 65 hektar på Ställbergsmossen och Västeråsmossen utanför Hällefors.

Bränning år 2016

Under juni 2016 månad gjordes en kontrollerad naturvårdsbränning vid Römyren. Bränningen fördelades på tre dagar i mitten av juni och sedan följde eftersläckning. Totalt brändes 38 hektar vid Römyren.

Bränning år 2018

I maj 2018 skedde en kontrollerad naturvårdsbränning på Römyren i Nittälvens naturreservat. Bränningen pågick en dag och allt gick enligt plan. Helikopter användes både före, under och efter bränningen. Totalt brändes ett område på 11,5 hektar.    

Mer information om Life Taiga

Life Taigas projektwebbplatslänk till annan webbplats

Naturvårdsbränning - svar på vanliga frågor (Pdf, Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

   

Kontaktperson

Åsa Forsberg
Epost till Åsa Forsberg
Telefon: 010-224 87 52

Länsstyrelsen i Örebro län har under sex år drivit ett stort naturvårdsprojekt - Reclaim LIFE. Projektet omfattade naturområdena Tysslingen och Venakärret som ingår i EU:s nätverk för skyddade områden, Natura 2000. Projektet hade som mål att återskapa slåtter- och betesmarker.

Recalim Life finansierades till stora delar av EU:s Life-fond med en budget på cirka 25 miljoner kronor. Reclaim Life pågår från januari 2013 till juni 2018.

Reclaim - vård och restaurering av två våtmarker i Örebro län (projektwebbplats)länk till annan webbplats

Kontakt

Jesper Pietsch
Projektledare
E-post: Jesper.Pietsch@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 87 62 

Rich Waters är ett samarbetsprojekt där både länsstyrelser, kommuner, företag och ideella föreningar samarbetar för rent dricksvatten samt friska, livskraftiga sjöar och vattendrag. Rich Waters är Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IPlänk till annan webbplats. Projektet startade i januari 2017 och pågår till år 2024. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

Rich Waters innehåller en rad delprojekt där Länsstyrelsen i Örebro län deltar i åtgärdsarbetet för att:

 • Minska övergödningen från jordbruk
 • Minska övergödningen från sjöbottnar
 • Minska mängden miljögifter i våra vatten
 • Skapa fria vandringsvägar för fisk.

Övergödning från jordbruk och sjöbottnar

I Örebro län är ungefär en tredjedel av alla sjöar och vattendrag påverkade av övergödning. De flesta av dessa vatten ligger tätortsnära eller i jordbruksdominerade områden.

Det är i första hand förluster av fosfor som bidrar till övergödning av sötvatten. Förlusterna inom jordbruket kan uppstå på flera sätt och det är inte alltid lätt för en lantbrukare att känna till hur förluster uppstår på gården, om de är stora eller små, eller vilka åtgärder som kan vara effektiva för att minska förlusterna. Länsstyrelsen jobbar därför tillsammans med andra för att utveckla gårdsspecifika åtgärdsplaner. Syftet är att genom rådgivning hjälpa till att identifiera så kallade hot spots för fosforförluster på gården och att hitta möjliga åtgärder som är effektiva och passar in i gårdens verksamhet.

Höga utsläpp fram till 1980-talet, från punktkällor som till exempel reningsverk, har bidragit till att en del sjöar i länet under lång tid har varit utsatta för en hög fosforbelastning. En stor del av denna fosfor samlas på sjönbotten och kan senare läcka ut i sjön och bidra till övergödning av sjön idag. Det kallas också för internbelastning. I sådana fall räcker det inte med att minska utsläppen av fosfor från externa källor för att bli av med övergödningen. Det kan också behövas åtgärder för att minska läckaget från sjöbotten. Läckage från sjöbotten bidrar till övergödningen av bland annat Hjälmaren, men det kan finnas fler sjöar i länet med samma problem. Inom projektet Rich Waters hoppas vi kunna identifiera vilka sjöar dessa är.

Miljögifter i våra vatten

I dagens sammhälle används många olika kemiska ämnen. Vissa av dessa ämnen är giftiga när de hamnar i vattenmiljön. Eftersom det handlar om så pass många olika ämnen går det inte att utföra mätningar av alla. Inom Rich Waters jobbar Länsstyrelsen med att identifiera de viktigaste ämnena och att spåra deras källor så att lämpliga åtgärder kan sättas in.

Kontaktperson
Lindsay Gateman
E-post: Lindsay.Gateman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 87 82

Fria vandringsvägar för fisk

Fiskar och andra djur som lever i vatten behöver kunna röra sig upp- och nedströms i vattendrag och sjöar för att kunna överleva och föröka sig. På många platser hindras de av dammar och annan fysisk påverkan i vattenmiljön. I Örebro län finns över 600 dammar i länets vattendrag som skapar problem för bland annat fiskar och musslor.

Länsstyrelsen lämnar varje år bidrag till genomförande av vattenvårdsprojekt. Varje år återskapas vattenmiljön till exempel genom att dammar som inte längre används tas bort och ersätts med en fors. Flera kraftbolag genomför även projekt för att bygga fiskvägar runt dammarna så att fisk kan passera.

Inom projektet Rich Waters har vi genomfört en intervjustudie med dammägare och närboende för att se vad de anser om vattenvårdsåtgärder. Rapporten Intervjustudie om åtgärder vid dammar finns publicerad på Länsstyrelsens webbplats.

Vi genomför även uppföljningsstudier för att se vilka positiva biologiska effekter åtgärder får. Ett kraftbolag i Rällsälven (Ljusnarsbergs kommun) kommer också att bygga en fiskväg förbi kraftverket vilket involverar Länsstyrelsen.

Kontaktperson
Daniel Bergdahl
E-post: Daniel.Bergdahl@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 87 73

Länsstyrelsen i Örebro har ingått i ett LIFE-projekt för att bevara Flodpärlmusslan. Vattendrag med Flodpärlmussla som ingick i projektet i Örebro län är Lillsjöbäcken, Kvarnbäcken-Lärkesån och Rastälven (Grängshytteforsarna).

Flodpärlmusslan lever i rent, klart och strömmande vatten. Den föredrar beskuggade vatten och bottnar med sand/grus/småsten.

Det allvarligaste problemet för flodpärlmusslan i Sverige är att i många vatten saknas reproduktion av musslor. Genom långsiktiga åtgärder finns det emellertid goda förutsättningar för att återfå livskraftiga bestånd. Detta pga att musslorna kan bli upp till 200 år gamla och således inte kommer att försvinna för att reproduktionen uteblir under en period.

Musslorna har en speciell livscykel. De är beroende av öring eller i vissa fall lax för sin fortplantning. Öring eller lax fungerar som mellanvärd. Honmusslorna släpper i slutet av sommaren ut miljoner små kloförsedda larver sk glochidielarver i vattnet. De fastnar på gälarna på öring eller lax och lever där till våren då de släpper.

Småmusslorna sätter sig sedan nere i bottensubstratet. Det krävs att detta genomspolas med vatten, så att det kan få syre och föda. Om bottensubstratet sätts igen med fina partiklar, kan småmusslorna inte klara sig. Igenslamning är sannolikt den viktigaste anledningen till att småmusslor saknas i många Flodpärlmusselbestånd.

I Life-projektet genomfördes åtgärder för att gynna öring och för att se till att det finns bottnar där småmusslorna kan etablera sig.

Kontaktperson

Inger Holst
Art och Vilt
Epost till Inger Holst
Telefon: 010-224 86 30

Regionala projekt


Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen och flera andra myndigheter under 2018 haft i uppdrag att arbeta för enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna. Projektet kommer inte att fortsätta under 2019.

Deltagarna som anställdes i projektet är nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid. De anställdes för att utföra samhällsnyttiga arbetsuppgifter i gröna områden som annars inte skulle ha blivit gjorda.

Målet var att deltagarna genom att prova på olika arbetsuppgifter under ett år skulle få kompetens som efterfrågas och därefter anställning inom gröna näringar. Idag saknas nämligen arbetskraft inom de gröna näringarna som till exempel skogsarbetare, maskinförare och grönyteskötare.

I Örebro län bedrevs projektet från två orter, Örebro och Lindesberg. Arton personer utgick från Lindesberg och utförde arbete åt Länsstyrelsen. De arton personer som utgick från Örebro utförde arbete både åt Länsstyrelsen och Trafikverket.

De myndigheter som deltog i projetet var Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna. Projektet koordinerades och samordnades av Skogsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Örebro län har ansvarat för att ta fram lämpliga arbetsuppgifter inom främst skyddad natur men även kulturmiljöer. Det har bland annat handlat om röjning, bekämpa invasiva arter, restaurering av vattendrag, ytbehandling av broar, fågeltorn och rastmöbler med mera.

 

Plantering av al vid Åsebolsbäcken. Foto: Susanna Gustavsson

Plantering av al vid Åsebolsbäcken. Foto: Susanna Gustavsson

Runt Hjälmaren finns ett unikt och värdefullt kulturlandskap, rika miljöer för biologisk mångfald och lövskogar som kan producera trädslag och sortiment som efterfrågas av marknaden. Runt sjön pågår ett samarbete över såväl läns- som kommungränser för att tillsammans inspirera till ett hållbart brukande med fokus på lövskogsmiljöerna.

Ett kulturlandskap i förändring

Sänkningen av Hjälmarens vattenyta har präglat det sjönära landskap som vi har idag kring sjön. Man skapade stora arealer av ny odlingsmark men sedan dess har delar försumpats och gradvis växt igen med lövskog eller planterats igen med gran. Inom projektet ligger fokus på ett hållbart brukande av landskapet, t ex lövskogsbruk, betade kulturlandskap och att gynna friluftsliv och tillgänglighet, men det handlar även om att bevara förutsättningar för det rika växt- och djurlivet.

Utbyte genom fältvandringar och kurser

Genom dialog och kunskapsutbyte vill man skapa ett nätverk mellan myndigheter, markägare, brukare, ideell naturvård, friluftlivsorganisationer m m. Exempel på metoder för att nå ut till berörda är att ordna kurser, bjuda in till fältvandringar, ta fram informationsmaterial o s v.

I samarbete med markägare har det skapats demonstrationsytor för lövskogsskötsel vid Göksholm i Örebro kommun samt Sickelsjö och Bokärr i Arboga kommun.

En broschyr om sjöns värden och möjligheter

I broschyren Hjälmarlandskapets lövmiljöer – En rik kulturbygd med höga natur- och produktionsvärden får du en inblick i ett landskap med många värden. Den används vid kontakter med markägare, politiker, tjänstemän o s v och syftet är att väcka tankar kring sjöns historia och lyfta fram tankar kring utmaningar och möjligheter kopplat till det unika lövlandskapet.

Broschyr Hjälmarlandskapets lövmiljöer (pdf)PDF

Broschyr om produktion av björk

Det krävs rätt skötsel för att lyckas med produktion av björkvirke. I den här broschyren lyfter vi fram några grundläggande regler när det gäller röjning, gallring och avverkning.

Broschyr Produktion av björk (pdf)PDF

Samverkan mellan myndigheter

Projektet startade som ett samarbete mellan myndigheter kring Hjälmaren;

 • Länsstyrelserna i Örebro, Västmanland och Södermanland
 • Skogsstyrelse-distrikten Sörmland-Örebro och Uppsala-Västmanland
 • Kommunerna Örebro, Eskilstuna, Vingåker och Katrineholm

En gemensam strategi har tagits fram som slår fast en gemensam viljeinriktning för myndigheternas arbete kring Hjälmarlandskapets lövmiljöer.

Strategi Hjälmarlandskapets lövskogar (pdf)öppnas i nytt fönster

Arbetsgrupp

Om du har funderingar eller frågor kring arbetet så hittar du kontaktuppgifter till arbetsgruppen här.

Länsstyrelsen

Markus Forsberg
Länsstyrelsen Södermanland
Telefon: 010 - 223 42 89

Henrik Josefsson
Länsstyrelsen Örebro
Telefon: 010 - 224 86 32

Kristina Hanson
Länsstyrelsen Västmanland 
Telefon: 010 - 224 92 67

Skogsstyrelsen

Kristoffer Almqvist
Skogsstyrelsen, Sörmland-Örebros distrikt
Telefon: 0150 - 66 95 75

Kommuner

Nico de Laat
Örebro kommun
Telefon: 019 - 21 23 47

Siri Ward
Vingåkers kommun
Telefon: 0151 - 191 00 (växel)

Linda Aldebert
Katrineholms kommun
Telefon: 0150 - 570 00 (växel)

Charlotta Kjellström
Eskilstuna kommun
Telefon: 016 - 710 10 00 (växel)

Tysslingen är en grund sjö ute på Närkeslätten känd för sitt rika fågelliv. Idag regleras sjöns vattennivå för att återskapa ett öppet beteslandskap där många växter och djur kan trivas. Här kan du som bor eller verkar runt Tysslingen läsa mer om hur och varför vattennivån regleras.

Informationen på denna sida är framtagen av Stiftelsen Tysslingen, Örebro kommun och Länsstyrelsen. Här kan du läsa mer om:

Under mitten av 1800-talet sänktes vattennivån i Tysslingen. Det gjorde att sjön sakta började växa igen och ofta översvämmades. Betesdjur höll landskapet öppet en tid, men det krävdes en vattendom får att få en långsiktig lösning.

Tysslingen höll på att växa igen

Under 80- och 90-talet blev Tysslingen en allt grundare sjö som lätt översvämmades och som sakta höll på att växa igen. Sjöns vattennivå behövde därför regleras så att betet runt sjön kunde återinföras. Det var också en förutsättning för att få tillbaka det rika fågelliv som så länge karaktäriserat våtmarkslandskapet.

Vattendom bestämmer hur Tysslingen ska regleras

År 1997 beslutades om en vattendom för Tysslingen. Vattendomen var en grundförutsättning för att kunna återskapa det öppna beteslandskapet runt Tysslingen.

Historisk återblick - landskap i förvandling

Landskapet på Närkeslätten har ända sedan stenåldern präglats av vidsträckta våtmarker och grunda sjöar. Från början var de näringsrika sjöarna omgivna av lövskogar.

Så småningom omvandlade människan merparten av lövskogarna till bördig åkermark. En sänkning av vattennivån skulle göra det möjligt att också kunna odla på stora delar av dåvarande våtmarkslandskap.

Den stora sjösänkningen av Hjälmaren

Under mitten på 1800-talet genomfördes därför en av Nordeuropas största torrläggningar i Hjälmarens avrinningsområde. Först sänktes Hjälmaren och därefter sänktes och dränerades stora delar av Närkeslätten. Sänkningen medförde att det frigjordes cirka 17 000 hektar bördig åkermark. Det fick effekt även på Tysslingen som mer än halverade sin yta.

Ett förändrat landskap runt Tysslingen

Sjösänkningen var en samhällsvinst, men samtidigt en katastrof för de växter och djur som var beroende av våtmarkerna. Vid Tysslingen fortsatte skötseln med bete och slåtter runt den grunda kvarvarande sjön. Det bildades en bård runt sjön av öppna strandängar som regelbundet översvämmades. Slåttern övergavs i slutet av 1940-talet och betet upphörde i stora delar av området under 1960-talet. Endast strandängarna nedanför Rånnesta betades under början av 1980-talet.

Tysslingen nära att växa igen

När betet och slåttern runt Tysslingen försvann växte strandmiljöerna snabbt igen. Tofsvipor, storspovar och många andfåglar ersattes av sävsparvar och bofinkar i de täta snåren. I söder expanderade stora bladvassområden som sakta men säkert höjde vattennivån i den igenväxande sjön. Vid noggrannare mätningar kunde det konstateras att vassen dämde sjön med flera decimeter och försvårade för vatten att rinna igenom. Det innebar att kraftiga sommarregn höjde sjön under längre perioder. Samtidigt blev sjön grundare på grund av ökade bottensediment i de norra delarna av sjön.

Regler för dammarnas konstruktion och skötsel är beslutade i en vattendom från 1997 (1997-02-14, deldom i mål M 167-99 / VA 25/96).

Beslut om reglering av TysslingenPDF

Målet med vattendomen och de regleringsanordningar som finns i södra Tysslingen är att:

 • Skapa möjlighet att återuppta hävd genom bete eller slåtter runt hela sjön.
 • Möjlighet att behålla naturlika variationer i vattenståndet under året i våtmarken. Samtidigt som jordbrukets behov av åtgärder för avvattning söder om sjön kan genomföras av berörda markägare.
 • Skapa bättre möjligheter för vattenrening i Svartåns största biflöde genom att rena näringsrikt och grumligt åkermarksvatten i våtmarken under vår och höst.
 • Skapa optimala förutsättningar för rastande och häckande våtmarksfåglar.
 • Motverka fortsatt gungflybildning i sjön.
 • Genomföra föreslagna restaureringsåtgärder inom befintlig våtmarksareal.

Örebro kommun ansvarar för vattenregleringen enligt domen.

Vad innebär ett tillstånd eller vattendom?

Ett tillstånd för vattenverksamhet, även kallat vattendom eller miljödom, bestämmer:

 • hur mycket vatten som får ledas till ett kraftverk eller som ska kunna tappas genom en damm,
 • inom vilka gränsvärden vattenstånden får ligga och under vilken tid dessa värden gäller.
 • En dom kan också definiera det maximala djupet på diken och kanaler.

När och av vem beslutar om vattendom?

Många av de gamla domarna beslutades dels när vattenkraften byggdes ut, dels under sjösänkningsperioden.

Idag beslutas domar framförallt när man vill ändra och effektivisera befintliga verksamheter, men även vid nya vattenverksamheter.

Fram till 1 januari 1999 var det vattendomstolarna som beslutade i vattendomsfrågor. Idag är det landets mark- och miljödomstolar.

Tysslingens tillringsområde, det område med nederbörd som rinner till Tysslingen, är 138 km2. Av denna yta upptar sjön 5,5 km2, eller fyra procent.

Sjön är grund med ett medeldjup på 0,5 meter och är som djupast 0,9 meter. SMHI anger följande karakteristiska flöden vid sjöns utlopp (statistikperiod 1981-2010):

Högvattenföring (återkomsttid 50 år), HQ50 

10m3/s

Medelhögvattenföring, MHQ

6,0m3/s

Medelvattenföring, MQ

1,5m3/s

Medellågvattenföring, MLQ

 0,15m3/s

Lägsta lågvattenföring, LLQ

0,03m3/s

Det finns även uppgifter om en högsta högvattenföring (HHQ, återkomsttid 100 år) på 25 m3/s som möjligen kan ha uppnåtts under vårfloden 1977. 

Vattnet rinner från Blackstaån och Frösvidalsån
till Tysslingen

Sjön har två dominerande tillflöden, Blackstaån och Frösvidalsån. Medelvattenföringen (MQ) i dessa är 0,76 respektive 0,49 m3/s, det vill säga en betydande andel av totalflödet genom Tysslingen. Motsvarande värden på högvattenföring, HQ50, är 9,4 respektive 4,8 m3/s.  

Karta med avrinningområdenPDF

Vattnet från sjön rinner via Tysslinge kanal till Svartån

Vattnet från Tysslingen rinner ut genom Tysslinge kanal som delvis är en konstgjord vattenfåra byggd under sjösänkningsepoken under senare delen av 1800-talet. Kanalen mynnar ut i Svartån i höjd med Lindbacka.  

Tysslinge kanal ska även klara att transportera vattnet från de områden som ansluter till kanalen nedströms Tysslingen. Nederbördsområdet (område 4 på kartbilden ovan) innefattar stadsnära områden, så som Latorp, samt åkermark bland annat kring Svartåns ursprungliga sträckning, den så kallade Gammelån. Gammelån mynnar ut i kanalen väster om Garphyttevägen, strax nedström Tysslingens södra damm.

Hela upptagningsområdet kring kanalen har en areal på 30 km2, vilket är en betydande del av totalarean. Avrinningen kan här ske förhållandevis snabbt och tidsförloppet kan avvika betydligt från Tysslingeområdet i övrigt.

Risk för översvämningar - variationer under året

Vattnets förmåga att rinna undan vid nederbörd varierar under året. Mängden vatten i våra grundvattenmagasin påverkar hur snabbt nederbörd kan rinna undan.

Grundvattenmagasinen dämpar normalt avrinningen och minskar då risken för översvämningar. Om marken är mättad eller frusen sker avrinningen vid nederbörd till större del som ytavrinning och betydligt snabbare. Detta kan medföra höga flöden i vattendrag vid regn exempelvis vinter och vår, särskilt i kombination med snösmältning. Vårfloden 1977 är ett bra exempel på effekterna av regn under snabb snösmältning efter en snörik vinter.

Under ett normalår återförs mer än hälften av regnmängderna till atmosfären genom avdunstning, så kallad evapotranspiration. Avdunstningen sker dels direkt från mark- och vattenytor, dels biologiskt från växtlighet och trädens bladverk, så kallad transpiration. Avdunstningen är av förklarliga skäl störst under växtlighetsperioden och perioder med värme och sol. Avdunstingen överstiger då ofta mängden nederbörd.

Under senhösten avtar avdunstningen vilket kan bidra till att flödena i vattendragen kan öka kraftigt. Under senare år har höga höstflöden noterats vid ett flertal tillfällen, exempelvis år 2000. Eftersom det finns en viss tröghet i grundvattenbildning och avdunstning kan höga flöden även uppstå sommartid, då marken mättats efter perioder med mycket regn.  

SMHI mäter och registrerar väderdata

SMHI har två stationer i området som registrerar väderdata, bland annat nederbörd. Stationerna ligger vid Suttarboda (i anslutning till nederbördsområdet) och vid Örebro flygfält (söder om nederbördsområdet). SMHI har även en mätstation i Svartån vid Karlslund som registrerar flöden i ån.  

För att kunna styra vattennivåerna både i Tysslingen och i våtängarna nedströms sjöns utlopp, mellan sjön och Garphyttevägen, byggdes 1997 två dammanläggningar, norra och södra dammen. Det finns även tillfällen när vatten rinner in bakvägen i sjön och Tysslinge kanal bestämmer vattennivån.

Örebro kommun ansvarar för vattenregleringen av Tysslingen.

Norra dammen

Den norra dammen ligger i Åkerby vid utloppet i Tysslingens södra ände. Dammens reglerutskov är placerat i östra kanten.

Syftet med dammen är att reglera sjön till önskade nivåer med hänsyn till årstid med mera. Dammen hade ursprungligen sex fack med så kallade bjälksättar (liggande träbjälkar) för manuell manövrering. 2008 kompletterades dammen med två maskinellt reglerade luckor (ersatte två av de ursprungliga sättutskoven).

Luckorna är nivåstyrda, det vill säga regleras automatiskt upp och ner beroende på vattennivån i sjön i förhållande till förinställt ”börvärde” (önskat värde). Det finns ett förinställt börvärde för varje vecka under året.

Södra dammen

Södra dammen ligger vid Irvingsholm i Tysslinge kanal, strax norr om Garphyttevägen. Dammen gör det möjligt att lokalt dämma området norr om dammen, ungefär upp till norra dammen, det vill säga upp till Tysslingens utlopp.

Hela dammen består av en luckdamm som ursprungligen hade sju spettluckor (cirka en meter breda träluckor som lyfts med spett vid reglering). 2008 ersattes tre av luckorna med en maskinell lucka för att effektivisera vattenregleringen. Luckan är nivåstyrd på samma sätt som maskinluckorna i norra dammen. Reglering vid södra dammen sker för närvarande under vecka 10-21 och vecka 40-44. Övrig tid är dammen öppen för genomströmning utan inverkan på nivån uppströms.

Vattendom bestämmer dammarnas
konstruktion och skötsel

Regler för dammarnas konstruktion och skötsel är beslutade i en vattendom från 1997. Vattennivåerna anges i referenssystem RH70.

Beslut om reglering av TysslingenPDF

Variationer i vattennivån

De börvärden enligt ovan som hittills använts för nivåregleringarna är valda med hänsyn till de idealkurvor som låg till grund för ansökan till miljödomen. Enligt domen får, med hänsyn till den norra dammen, vattenståndet i sjön inte överstiga +40,00 (DG, dämningsgräns) och inte understiga +39,00 (SG, sänkningsgräns). Motsvarande vattenstånd för södra dammen är bestämt till +39,95 (DG) respektive. +38,40 (SG). Det är mellan dessa nivåer man har tillstånd att reglera vattennivån uppströms och ska hållas ”i vad på dammens skötsel beror”. Det betyder att om det är andra faktorer än dammen som är bestämmande så är det acceptabelt att gränserna överskrids.

En dammvall håller kvar vattnet i sjön 

Den 27 december 2004 kom en deldom för tidigare vattendom. Den gjorde det möjligt att bygga en dammvall vid Åkerby. Dammvallen löper från norra dammen i västlig riktning tvärs över våtmarken i sjöns södra ände. Vallen bidrar till att hålla kvar vattnet i sjön även under perioder med önskad hög vattennivå. I vallen finns ett lägre parti för bräddning av vatten vid mycket höga vattennivåer i sjön. Enligt deldomen får inte tvärvallens breddavlopp överstiga 39,80.

Vattennivåprofil visar dammarnas funktion
och inverkan

Dammarnas funktion och inverkan på nivåerna i vattensystemet kan åskådliggöras med vattennivåprofiler. Låt oss först konstatera att vatten alltid rinner från en hög vattennivå till en lägre.

Figur 1a

Som exempel kan förhållandet under vecka 34 år 2012 visas med en vattenprofil enligt nedan figur. Situationen var då ”normal” och regleringen höll vattenståndet i sjön vid inställt börvärde samtidigt som södra dammen var helt öppen och inte gav någon dämning.

Figur 1b

Figur 1b visar förhållandet under vecka 14 år 2012. Här är även södra dammen i funktion och bestämmer vattennivån mellan sjön och Garphyttevägen. Figuren visar också här en normalsituation då flödena är hanterbara för de båda dammarna.  

Figur 1c

Det kan rinna stora mängder vatten till Tysslinge kanal från områdena nedströms södra dammen. Kapaciteten i Tysslinge kanal är begränsad, vilket gör att kanalen ofta blir dämmande. Dämning kan ha inverkan ända upp i sjön Tysslingen. I extremfall kan vatten till och med strömma in ”bakvägen” till sjön genom dammarna, så att sjön temporärt fylls på även från söder. Tysslinge kanal bestämmer då vattennivån och dammarna saknar inverkan, både på nivåerna uppströms och på utflödet. En sådan situation illustreras av figuren nedan som visar förhållanden vecka 40 år 2012.  

Vattennivåerna mäts kontinuerligt

Vattennivån uppströms båda dammarna mäts idag kontinuerligt och registreras per dygn. Registreringarna påbörjades 2008 i samband med installationen av de nya reglerluckorna. Innan dess gjordes mätningarna och noteringarna manuellt.

Automatiska mätningar och SMHI statistik

I nedan pdf:er visar vi med hjälp av diagram automatiska mätningar och SMHI:s statistik, år 2000 samt 2008-2013. Den sista pdf:en innehåller kommentarer till diagrammen, med 2012 som exempel. Läs den gärna tillsammans med diagrammen.  

Diagrammen visar:

 • vattennivå
 • nederbörd
 • temperatur

I det övre diagrammet framgår börvärdesnivåer och verkliga nivåer uppströms de båda dammarna. Diagrammet i mitten visar nederbörd enligt SMHI:s mätstation vid Suttarboda samt flödet i Svartån i höjd med Karlslund. Nedre diagrammet visar lufttemperaturer uppmätta vid Suttarboda.

Örebro kommun ansvarar för regleringen

Örebro kommun ansvarar för vattenregleringen i Tysslingen. Om du inte får svar på dina frågor här på webben kan du kontakta:

Per Wedholm
Enheten för naturvård
Örebro kommun
E-post till Per Wedholm
Telefon: 019-21 13 65

Sjön Tysslingen

Tysslingen är en näringsrik slättsjö cirka en mil väster om Örebro. Sjöns yta sänktes med cirka 1,5 meter på 1860-talet i jakt på mer åkermark. Det innebar att stora våta slåtterängar söder och nordost om Tysslingen försvann. Sedan 1920-talet har Tysslingen varit känd för sitt rika fågelliv. Idag är delar av sjön naturreservat och det finns tankar om att i framtiden göra hela sjön till reservat. Tysslingen är även skyddad enligt Natura 2000, och ingår i ett nätverk av värdefull natur i Europa. Det finns sedan 1997 en vattendom som värnar de naturvärden som finns i och runt Tysslingen - samtidigt som åkerbruket hos kringliggande gårdar påverkas i mycket liten utsträckning.

Kontakt