Illustration, stora rovdjur i Sverige, kungsörn, lo, varg, järv och björn

Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, som alla är fridlysta. Till stora rovdjur räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

I Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn till de stora rovdjuren. Sedan allmogejakten släpptes fri under slutet av 1700-talet har rovdjurspopulationerna pendlat kraftigt. De stora rovdjursarterna jagades hårt under hela 1800-talet och försvann från stora delar av landet. Vargen var i stort sett utrotad i Sverige under 1900-talets senare hälft.

De stora rovdjursarterna fridlystes i slutet av 1900-talet vilket gjorde att populationerna har återhämtat sig.

Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Läs mer om stora rovdjur i Sverige

Naturvårdsverket har information om följande rovdjur

Anmäl skador på tamdjur orsakade av rovdjur

Om dina tamdjur blivit skadade av rovdjur ska du omedelbart ringa Länsstyrelsens besiktningsman. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls till besiktningsmannen. Ersättning kan betalas ut om besiktningen visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn eller björn.

Besiktningsmännen är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter.

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp:

Ring 010-224 86 40 vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp ring snarast till Länsstyrelsens rovdjurstelefon där du får prata med en handläggare på Länsstyrelsen.

Rovdjurstelefonen har öppet vardagar mellan klockan 08.00-16.00. Övrig tid svarar Länsstyrelsens Tjänsteman i beredskap (TiB). Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman som sedan snarast möjligt kommer till platsen.

Besiktningen kostar inte djurägaren någonting.

När du har ringt Länsstyrelsen och anmält att ditt tamdjur har utsatts för rovdjursangrepp ska du täcka över det dödade djuret med en presenning eller liknande. Det hindrar räv och fåglar från att äta av djuret tills besiktningsmannen kommit. Undvik att röra vid det döda djuret.


Så gör du för att få ersättning för skadan

Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan när hen kommer till platsen. Om du vill få ersättning för skadan behöver du fylla i blanketten för ansökan och skicka in den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in.

Gäller ansökan om ersättning för angripna tamdjur.

Tid för ansökan

Ansökan ska vara inskickad till Länsstyrelsen inom 3 månader efter besiktningen som görs av besiktningsmannen.

Bilagor

Eventuella extra kostnader och veterinärkostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa. Besiktningsmannen kan hjälpa dig att fylla i blanketten.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om ersättning för angripna tamdjurPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten med eventuella bilagor till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och vilt
  701 86 ÖREBRO

Rovdjur i Örebro län

I Örebro län finns fasta stammar av varg och lodjur, och ett fåtal par av häckande kungsörn. Björn och järv förekommer mer tillfälligt.

Länsstyrelsen ansvarar för inventeringar av rovdjur, arbetar med att förebygga och ersätta rovdjursskador, hanterar skyddsjaktsärenden, administrera licensjakt på lodjur och varg, förebygga illegal jakt, samt informera länets invånare om rovdjur.

Du kan hjälpa till med rovdjursinventeringen

Allmänhetens rapporteringar är till mycket stor hjälp i vårt arbete med inventering. Du kan bidra genom att rapportera via Skandobs hemsida eller med hjälp av appen Skandobs Touch.

Det skandinaviska rapporteringssystemet för björn, järv, lodjur och varg (Skandobs)länk till annan webbplats

Ladda ner mobilapp Skadobs Touch (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Här kan du se vem som är kontaktperson för inventeringen och som har bra lokalkännedom om rovdjuren i din del av länet.PDF

Spårare (S) och besiktningsmän (B)

Nordöstra delområdet:                                                                                   

Per Ahlqvist (S, B)
Telefon 010-224 86 39                                                       

David Ahlqvist (S)
Telelefon 076-848 26 00

Nordvästra delområdet:

Kjell Johansson (S)
Telelefon 010-224 83 76

Mellersta delområdet:                                                                                     

Pär Nilsson (S, B)
Telefon 010-224 86 37                                                        

Martin Carlsson (S)
Telefon 010-224 83 79

Södra delområdet:                                                                                      

Håkan Gibro (S, B)
Telefon 072-249 21 81                                                              

Gillis Persson (S, B)
Telefon 073-378 99 18

Inventeringsresultaten hittar ni under flikarna för varje art.

Inventeringsresultat för Örebro län

 

Inventeringen av varg under vintern 2017-2018 visar att det då fanns 11 revir inom eller delvis inom länet. Åtta av av reviren delades med Värmlands, Dalarnas eller Västmanlands län. Efter vinterns licensjakt återstår 10 revir som berör Örebro län. I sex  av reviren fanns familjegrupper och i fem av dessa familjegrupper beräknas valpar ha fötts under våren 2017.

Sammanställning av inventeringsresultat av revir i Örebro län 2017-2018‌

Område

Inventerade familjegrupper

Delas med andra län

Norrsjön

Familjegrupp med föryngring

Dalarna

Rombohöjden

Familjegrupp med föryngring


Rockesholm

Familjegrupp med föryngring

Värmland

Grytingen

Revirmarkerande par

Värmland

Aspfallet

Familjegrupp med föryngring. Den ursprungliga tiken finns kvar, tillsammans med en ny hane som vandrat in från Norge.

Västmanland

Vidaln

Revirmarkerande par. Delas med Västmanland. Hanen från det tidigare Aspafalls-reviret har här bildat par tillsammans med en ny tik.

Västmanland

Villingsberg

Familjegrupp med föryngring


Vismen

Familjegrupp. Den ursprungliga hanen går kvar, tillsammans med två avkommor sedan tidigare år.

Värmland

Letälven

Revirmarkerande par. Hanen i reviret är avkomma till en invandrad varg. Tiken är född i Aspafallet.

Värmland

Tiveden

Familjegrupp . I reviret finns tiken kvar från det par som flyttades från Norrbotten år 2013. Hon går nu tillsammans med en hane som vandrat in från Norge. 


Licensjakt 2019

Naturvårdsverket har inte delegerat rätten att besluta om licensjakt på varg till Länsstyrelserna inför år 2019. Detta beror på inventeringsresultaten

Licensjakt 2018

Kindlareviret. Under hösten 2017 beslutades om licensjakt efter två vargar i Kindla, baserat på inventeringsresultaten 2016-2017 som visade att det gick två vargar i reviret: en far och hans dotter. Hanen i reviret återfanns ej under vinterns inventering eller under jakten. Strax före licensjakten 2018 visade det sig att Kindlatiken hade bildat par i Flaten/Billsjön reviet med en hane från det tidigare Holmsjö-reviret, som visade sig vara hennes bror. Tiken fälldes tillsammans med honom i Flaten/Billsjön-reviret under licensjakten i Dalarna. Kindlareviret bedöms ej finnas kvar.

Holmsjöreviret: Hanen som konstaterats i reviret 2016-2017 hade inför inventeringen 2017-2018 vandrat till Flaten/Billsjön-reviret i Dalarna där han bildat par med sin syster från det tidigare Kindla-reviret. Bägge vargarna fälldes i Flaten/Billsjön under licensjakten i Dalrana 2018.  Holmsjöreviret bedöms ej finnas kvar. 

En familjegrupp är minst tre vargar som spårats tillsammans. Valparna flyttar i regel från reviren efter cirka ett år, innan de nya valparna föds i april–maj. För att familjen ska räknas som föryngring krävs det att det bedöms ha fötts årsvalpar i reviret. Den bedömningen görs efter spårning av minst fyra individer under en längre sträcka eller vid flera tillfällen, eller efter att årsvalpar fångats på bild.

Ett revirmarkerande par är två vargar med olika kön som går tillsammans i ett revir, och där båda revirmarkerar regelbundet.

Ett revir är ett avgränsat område där en varg eller ett vargpar är stationära och revirmarkerar regelbundet (minst två revirmarkeringar inom en spårad sträcka av högst tre kilometer).

Revir

Ett revir som delas med ett annat län räknas som 0.5 revir i Örebro län, och revir som delas med två andra län räknas som 0.33. Den slutgiltiga siffran för länet för inventeringssäsongen 2017-2018 blir därför 6.5 revir för Örebro län.

Föryngringar

Antalet föryngringar räknas ut på samma sätt som för antal revir. Ett revir med föryngring som delas med ett annat län räknas som 0.5 och ett revir med föryngring som delas med två andra län räknas som 0.33. Det gör att det totala antalet föryngringar i Örebro län för inventeringssäsongen 2017–2018 blir 4.5. Antal föryngringar används för att fastställa populationsstorleken, och för att jämföra inventeringsresultat med den miniminivå som Naturvårdsverket beslutatför arten. Miniminivån för Örebro län är 5 föryngringar.

I områden utan känd stationär förekomst av varg kan även rapporter om ensamma vargar vara av intresse, särskilt om vargarna revirmarkerar.Varginventeringen går ut på att dokumentera familjegrupper, föryngringar och revirmarkerande par, vilket innebär att ensamma revirmarkerande vargar inte står med i inventeringsresultatet.

De räknas ändå med i den uppskattade nationella populationsstorleken genom den omräkningsfaktor som används vid uppskattningen.

I det tidigare Gåsborn-reviret har en ensam revirmarkerande hane spårats och analyserats med DNA under början av inventeringssäsongen. Han har ej återfunnits senare under säsongen.

Läs mer om inventeringsresultatet

Rovdjursinventering av varg (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Läs mer om licensjakt på varg

Jakt på rovdjur

På jakt efter vargbajs

Viltspårarna på Länsstyrelsen i Örebro län har flera olika metoder för att kartlägga och inventera länets rovdjur. Ett sätt är att leta efter bajs. Här får vi följa med Kjell Ståhlberg på en vända i skogarna i norra länsdelen på jakt efter vargbajs.

Lodjursstammen är ganska spridd över länet. Flest lodjur finns i länets norra och västra delar.

Mål med förvaltningen

Länsstyrelsens mål med lodjursförvaltningen i Örebro län är bland annat att:

 • årligen kartlägga antalet familjegrupper
 • främja lodjurets möjligheter att sprida sig söderut
 • minimerakonflikter mellan lodjur och människor .

Inventering av lodjur i länet

Under de senaste 10 åren har antalet familjegrupper (honor med ungar) varierat mellan 6,5–13,5 familjegrupper.

Under inventeringssäsongen 2017/2018 fastställdes 10 familjegrupper (hona med ungar) som berör Örebro län. Åtta av dem ligger helt i länet medan 4 delas med angränsande län. Detta är en ökning från föregående års inventeringssäsong 2016/2017 då det fastställdes 8 familjegrupper.

Lodjursfamiljerna är spridda i hela länet.

Årets inventeringsresultat är nationellt på 204,5 fastställda familjegrupper vilket är på likvärdig nivå som föregående års 205,5 fastställda familjegrupper.

Läs mer om inventeringsresultaten för lodjur

Inventering av Lodjur (Viltskadecenter, SLU och Rovdata)länk till annan webbplats

Läs mer om licensjakt på lodjur

Rovdjursjakt

Lodjursfilm

Susanna Gustavsson, handläggare på art och vilt, berättar lite om de lodjur vi har i länet och förklarar varför Länsstyrelsen sätter upp kameror på olika platser i skogen. Varning: inslaget innehåller väldigt fin film på en lodjursfamilj.

Kungsörn observeras regelbundet i Örebro län, framför allt i Kilsbergen och i länets sydöstra del. Det är främst unga fåglar som passerar till och från övervintringsområden i södra Sverige, men ett flertal örnar övervintrar även i länet. Det kan vara svårt att kvalitetssäkra allmänhetens observationer av kungsörn såvida det inte rör sig om häckningar eller fotograferade fåglar. Det är nämligen lätt att förväxla kungsörn med andra rovfågelarter, till exempel unga havsörnar.

Mål med förvaltningen

Länsstyrelsens målsättning med kungsörnsförvaltningen i Örebro län är bland annat att:

 • tillåta fri etablering av eventuella kungsörnshäckningar
 • årligen inventera och kvalitetssäkra allmänhetens rapporter.

Inventering av kungsörn i länet

Kungsörn inventeras av Länsstyrelsen främst under mars månad då revirhävdande örnpar spelflyger. Under 2007 häckade det första kända örnparet på mycket lång tid i länet och fick då en unge. Efter det har häckningarna varierat. Under inventeringssäsongen våren 2017 konstaterades en avbruten häckning i länet.

Läs mer om inventeringsresultaten

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017 (SLU, Viltskadecenter)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under senare år har björnobservationer rapporterats av allmänheten i Örebro län, de flesta från länets norra och västra delar, men det händer även att björnar vandrar genom hela länet. Oftast rör det sig om unga hannar som är på vandring från kärnområdet i Dalarna. Det är troligt att björnar övervintrar inom länet, men ännu har inga föryngringar kunnat fastställas.

Länsstyrelsens målsättning med björnförvaltningen i Örebro län är bland annat att:

 • tillåta etablering av eventuella björnar
 • kvalitetssäkra allmänhetens rapporter
 • möta eventuella nyetableringar med information och förebyggande åtgärder.

Sedan 2007/08 har Örebro län haft årligt besök av järv, framför allt i de norra och östra delarna. Rapporter från allmänheten tyder på att järvar rör sig över hela länet.

Läs mer om inventering av järv

Inventering av järv 2017 (SLU, Viltskadescentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Så arbetar vi med rovdjursförvaltningen

En av målsättningarna med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i så stora antal att de långsiktigt kan finnas kvar i den svenska faunan och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Tillsammans har landets Länsstyrelser ett gemensamt ansvar att uppnå detta mål. Vi arbetar mot målen genom att arbeta med följande områden:

 • upprätta regionala förvaltningsplaner för respektive art
 • hantera skyddsjaktärenden på rovdjur
 • besluta om och administrera licensjakten på rovdjur
 • betala ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur
 • informera och kommunicera om rovdjuren
 • inventera de stora rovdjuren.
 • betala ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur

Förvaltningsplan för rovdjur

I länets förvaltningsplan beskrivs hur Länsstyrelsen ska förvalta de stora rovdjuren utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art och information om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Förvaltningsplanen gäller för åren 2014–2019 och delar av planen har reviderats under denna tid.

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Örebro län 2014-2019PDF

Örebro län ingår i mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Örebro län ingår tillsammans med sju andra län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Inom förvaltningsområdet samordnas länsstyrelserna i olika frågor som berör rovdjur, bland annat målsättningar för antal rovdjur per län, kvoter för skydds- och licensjakt med mera. Landshövdingarna inom förvaltningsområdet samlas 3–4 gånger per år i ett gemensamt samverkansråd. Vid mötet deltar även chefer och rovdjurshandläggare från länsstyrelserna, samt ibland också representanter från Naturvårdsverket och departementen. 

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden - norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Norra förvaltningsområdet

Norra förvaltninggsområdet är de fyra huvudsakliga rennäringslänen vi har i Sverige. Området består av:

 • Jämtland,
 • Norrbotten,
 • Västerbotten
 • Västernorrland.

Mellersta förvaltningsområdet

Mellersta förvaltningsområdet är länen för vargens huvudsakliga utbredningsområde i Sverige. Mellersta förvaltningsområdet förkortas ibland MFO och består av:

 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro.

Södra förvaltningsområdet

Södra förvaltningsområdet räknas som spridningsområden för de svenska rovdjursstammarna. Förvaltningsområdet består av:

 • Blekinge
 • Gotland
 • Halland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Skåne
 • Södermanland
 • Östergötland.

 

Samverkansrådet inom varje rovdjursförvaltningsområde samverkar i frågor som rör rovdjursförvaltningen samt utarbeta riktlinjer och principer som rör förvaltningen.

Varje län representeras av landshövdingen eller den som landshövdingen utser.

Viltförvaltningsdelegationer samverkar och besluta på länsnivå i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram. Landshövdingen är ordförande och de ledamöter som sitter i representerar politiska intressen samt olika intresseorganisationer inom jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen, yrkesfisket samt säter-/fäbodbruket.

Allmänhetens uppfattningar är viktiga i förvaltningsarbetet

Länsstyrelsen genomförde under sommaren 2016 tre olika enkäter som handlade om uppfattningar kring rovdjur och rovdjursförvaltning. Resultaten används i Länsstyrelsens fortsatta förvaltningsarbete, så att ökad hänsyn kan tas till allmänhetens attityder gällande rovdjur och rovdjursförvaltning.

Om rovdjur och förvaltningen av dem - så tycker får- och getägare i länetPDF
Om rovdjur och förvaltningen av dem - så tycker länets jägare med jakthundPDF
Licensjakt på varg 2015 - uppfattningar hos boende i jaktområdetPDF
Skyddsväst på jakthundar - så tycker de som fick bidrag att västarna fungerarPDF

Boka tid för besök i skolor eller hos intressegrupper

Vi informerar länets invånare om rovdjur. Informationen riktas ofta mot berörda intressegrupper, men vi vill också nå ut till den breda allmänheten. Länsstyrelsen besöker gärna skolor som är intresserade av att veta mer om rovdjur. Välkommen att kontakta oss för ytterligare information eller bokning av tid. Ett besök tar normalt 1–1,5 timme.

Mer rovdjursinformation för elever och lärare:

De 5 Stora (Rovdjurscentret)länk till annan webbplats

Nyhetsbrev - Rovdjur i Örebro län

Följ arbetet med rovdjursförvaltningen i vårt nyhetsbrev:

Nyhetsbrev nummer 1 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhetsbrev nummer 2 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhetsbrev nummer 3 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumera på nyhetsbrev Rovdjur i Örebro län

Fyll i uppgifterna nedan.

Kontakt