Illustration, flagga för biltävling

Tävling och uppvisning på väg

Vill du anordna en tävling eller uppvisning med fordon på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

För att få anordna en tävling eller uppvisning med fordon på en väg behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen ska vara. Om arrangemanget berör mer än ett län ska ansökan göras i det län där tävlingen startar.

Nya regler från och med 1 oktober 2018

Från och med den 1 oktober 2018 gäller nya föreskrifter för tävlingar på väg med motorfordon. Det innebär bland annat att även ansökningar för tävling eller uppvisning på väg med motorfordon ska komma in fyra månader innan tävlingen eller uppvisning ska äga rum. Fyra månader gäller redan sedan tidigare för cykelarrangemang.

Vad räknas som fordon?

 • Bilar
 • Motorcyklar
 • Mopeder
 • Cyklar
 • Rullskidor
 • Inlines
 • Andra transportmedel

När ska ansökan om tillstånd skickas in?

Du behöver ansöka om tillstånd senast fyra månader innan tävlingen eller uppvisningen. Lämnar du inte in din ansökan i tid finns risk för att vi inte kommer att handlägga ansökan utan avvisa den.

Vad ska ansökan innehålla?

Innan du gör din ansökan är det bra om du säkerställer att du har följande uppgifter:

 • arrangörens namn, adress och telefon
 • kontaktperson med uppgift om telefon
 • typ av tävling eller uppvisning
 • datum och tid, ansvarig för tävlingen eller uppvisningen
 • karta i färg som visar tävlings- eller uppvisningssträckan
 • karta i färg som visar start och mål
 • beräknat antal deltagare
 • eventuellt behov av att stänga av vägar för att genomföra tävlingen eller uppvisningen
 • vidtagna åtgärder för sjuk- och olycksberedskap.

Avgift för handläggning

Vi tar ut en avgift som ska betalas i samband med att ansökan skickas till Länsstyrelsen.

 • Avgiften för arrangemang i ett län är 2 300 kronor.
 • Avgiften för arrangemang som berör flera län är 5 700 kronor.

Betala in avgiften till bankgiro 5051-7697. Ansökningsavgiften ska vara betald för att vi ska börja handläggningen av din ansökan.

Ansök om tillstånd

Tävlingsledare
Tävlingsledare
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start * (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start
Datum och tid för tävlingen/uppvisningens slut * (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingen/uppvisningens slut

Tävling och/eller uppvisning * (obligatorisk)
Tävling och/eller uppvisning


Bilsportsgren
BilsportsgrenTävlingsstatus
Tävlingsstatus
Specialsträckor avstängda för annan trafik
Ange vilka tider som var och en av specialsträckorna ska vara avstängda för annan trafikGenomförs tävlingen eller uppvisningen på enskild väg? * (obligatorisk)
Genomförs tävlingen eller uppvisningen på enskild väg?


Om ja, finns medgivande från ägare av enskild väg
Om ja, finns medgivande från ägare av enskild väg


Bifoga filer
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.
Försäkringar
Genom att skicka in ansökningsformuläret godkänner arrangören att tävlande har licens utfärdad av Svenska Bilsportsförbundet (SBF) och alla tävlingens funktionärer är olycksfallsföräkrade genom SBF, tävlande med licens och starttillstånd utfördade av ett annat land innehar försäkring i enlighet med det landets regler för försäkring, vagnskadeförsäkringens giltighet meddelas de tävlande i PM, trafikförsäkringen gäller för hela tävlingen, samtliga deltagande fordon i tävlingen/uppvisningen genomgår en säkerhetsbesiktning innan start och säkerhetskontrollen genomförs enligt Svenska Bilsportsförbundets regler, framtagna i samråd med Transportstyrelsen.

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifterTävlingsledare
Tävlingsledare
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start * (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start
Datum och tid för tävlingen/uppvisningens slut * (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingen/uppvisningens slutTävling och/eller uppvisning * (obligatorisk)
Tävling och/eller uppvisning


Bifoga filer
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Om det skulle krävas tillstånd enligt ordningslagen för offentlig tillställning prövas detta av Länsstyrelsen efter samråd med polismyndigheten. Någon separat ansökan behöver inte lämnas till polismyndigheten.

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Särskilda villkor

För tävlingar eller uppvisningar som kräver att allmän väg stängs av kan du behöva skicka med ett tillstånd från den som har ansvarar för vägen tillsammans med din ansökan.

Om det skulle krävas tillstånd enligt ordningslagen för offentlig tillställning prövas detta av Länsstyrelsen efter samråd med Polismyndigheten. Någon separat ansökan behöver inte lämnas till Polismyndigheten.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. En handläggare utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten, Trafikverket och berörd kommun.
 4. Handläggaren fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Kontakt