Illustration, domstolsklubba

Överklaga kommuns beslut

Vill du överklaga ett beslut enligt plan- och bygglagen? Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande.

Kommunens beslut enligt plan- och bygglagen, PBL, får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Ett beslut om till exempel bygglov, marklov och rivningslov kan överklagas av såväl grannar som andra med intressen i ärendet.

Ett överklagande ska lämnas in till kommunen senast tre veckor efter beslutet. Av överklagan ska det framgå varför beslutet ska ändras och varför du anser dig berörd av beslutet.

Så här går prövningen till:

  1. Först bedömer kommunen om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter skickas överklagandet till Länsstyrelsen.
  2. Länsstyrelsens jurister handlägger ärendet. I vissa ärenden deltar även handläggare med specialistkompetens inom det område som ärendet gäller.
  3. Länsstyrelsen tar ett beslut och skickar beslutet till berörda parter och kommun.

Den som inte är nöjd med länsstyrelsens beslut kan överklaga till mark- och miljödomstolen. Överklagandet lämnas in till Länsstyrelsen som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid innan överklagandet skickas vidare till domstolen.

13 kap. Överklagande enligt Plan- och bygglagenlänk till annan webbplats

Kontakt

Anna Mia Johansson