Illustration byggnadsminnen

Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Exakt vilka åtgärder som kräver tillstånd beror på vad som står i skyddsbestämmelserna för varje byggnadsminne. Ofta behövs ett tillstånd för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra interiören eller den fasta inredning
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

Ansökan

Du ansöker om tillstånd att få ändra i ett byggnadsminne hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla ett åtgärdsprogram med fackmässigt gjorda ritningar samt en motivering till ändringen.

Här finns blankett och anvisningar för ansökan om bidrag för vård av och information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kulturlandskap och fornlämningar.

Ansökans innehåll

Din ansökan ska innehålla

 • arbetsbeskrivning
 • kostnadsberäkningar
 • karta som visar aktuell kulturmiljö
 • nytagna foton som visar byggnaden/miljön.

Tid för ansökan

För att bäst kunna fördela bidragen behöver vi din ansökan senast den 15 oktober året innan arbetet planeras att utföras. Du kan inte ansöka om bidrag för åtgärder har påbörjats eller som redan har utförts.

Så här ser bidragsprocessen ut

 1. Du använder den avsedda blanketten och är noga med att få med alla handlingar som ska bifogas med ansökan.
 2. Din ansökan registreras på Länsstyrelsen.
 3. Om din ansökan inte är komplett skickas en begäran om komplettering till dig.
 4. Du skickar in din eventuella komplettering.
 5. I februari får Länsstyrelsen besked från Riksantikvarieämbetet om hur stort länets totala kulturmiljöanslag blir för det aktuella året.
 6. I mars eller april får du ett besked om att du får bidrag eller inte.
 7. Om du beviljats bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan. Du som bidragssökande kallar därför till ett möte med den antikvariske experten innan arbetena startar.
 8. När arbetena avslutats kallar du Länsstyrelsen till slutbesiktning. Den antikvariske expert skickar sin rapport till dig och till Länsstyrelsen.
 9. Du har fått alla fakturor på arbetena. Efter betalning skickar du in kopior av dem och rekvisitionsblanketten till Länsstyrelsen.
 10. Ditt beviljade bidrag betalas ut.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag till värdefulla kulturmiljöerPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Plan och kultur
  70186 ÖREBRO

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Blankett och anvisningar för ansökan om bidrag till mindre omfattande vårdåtgärder på överloppsbyggnader (lilla byggnadsvårdsbidraget).

Vad gäller för bidraget?

 • Du kan söka bidrag för reparation av byggnad som inte längre används och som hotas av förfall.
 • Du kan få upp till 50 procent av kostnaderna, max 25 000 kronor per byggnad.
 • Åtgärderna ska utföras enligt anvisningar som lämnas efter besök av antikvarie.
 • Du kan inte få bidrag för ren uppsnyggning, modernisering eller bostadsanpassning.
 • Du kan inte kombinera byggnadsvårdbidraget med ROT-avdrag.
 • De planerade åtgärderna får inte vara påbörjade eller genomförda.

Tid för ansökan

Sista ansökningsdag för ansökan om bidraget är årligen den 1 april.

Läs mer

Här kan du läsa mer om vem som kan söka och vad du kan söka bidrag för

Lilla byggnadsvårdsbidraget, anvisningarPDF

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om lilla byggnadsvårdsbidraget (pdf)PDF
  Ansökan om lilla byggnadsvårdsbidraget (word)Word
 2. Skriv under och skicka blanketten till
  Mia.Geijer@lansstyrelsen.se eller Jonas.Jansson@lansstyrelsen.se

  Du kan också skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Kulturmiljö
  701 86 ÖREBRO

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsens beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvariskt kunnig person ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet, vid behov delta i byggmöten och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport över vilka åtgärder som har gjorts

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Förslaget på nytt byggnadsminne ska innehålla:

 • uppgifter om vilken fastighet det gäller
 • en beskrivning av byggnaden
 • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Byggnadsminnen är inte bara byggnader

Byggnadsminnen omfattar allt från byggnader, bebyggelseområden, markområden, och parkanläggningar. Länets byggnadsminnen berättar alla sin del av vår historia. De representerar tiden från 1200-talet fram till våra dagar – från det medeltida Göksholm till Nora församlingshem från 1997 – landets yngsta byggnadsminnesförklarade byggnad.

Förutom byggnader eller bebyggelsemiljöer kan alltså markområden och parkanläggningar vara byggnadsminnen. Som markområden räknas anläggningar som dammar, broar, murar, järnvägsspår med växlar och signaler. Med parkanläggningar är det byggnader, stigar, gångar och vegetation som tillsammans skapar byggnadsminnet. Bland länets byggnadsminnen finns en parkanläggning från 1700-talet.

Strategi för byggnad

Som stöd för vårt arbete med byggnadsminnen har Länsstyrelsen tagit fram ett strategidokument som bland annat redogör för vår syn på urvalet av byggnadsminnen, förhållningssätt till ägare av byggnadsminnen och på bidrag till byggnadsminnen.

Strategi för bygnadsminnesförklaringarlänk till annan webbplats

Byggnadsminnen – en liten del av Örebro läns historia

I Örebro län finns 64 byggnadsminnen, allt från ett enskilt litet pumphus till ett helt bostadsområde. Även tidsperspektivet är stort, från det medeltida Göksholm till Nora Församlingshem från 1997.

Kontakt