Illustration, metallsökare

Tillstånd att använda metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansökan

Ansökningsavgift

Avgiften är 700 kronor för varje ansökan. Det innebär att varje geografiskt område som du ansöker för omfattas av en avgift. Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter (3x700kr).

Ansökningsavgiften ska betalas samtidigt som ansökan sänds in.

 • Avgiften är 700 kronor.
 • Betala in till bankgiro 5051-7697, ange:
  • för- och efternamn
  • projektnummer 7243113 

Bilagor

Det är två bilagor som ska bifogas när du skickar in din ansökan:

 • Översiktskarta över området.
 • Fastighetskarta eller likvärdig detaljkarta med angiven skala.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om användning av metallsökare (pdf)PDF
  Ansökan om användning av metallsökare (word)Word
 2. Skicka blanketten  och bilagor till fornlamningar.orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Plan och Kultur
  701 86 ÖREBRO

När kan tillstånd ges

Området måste vara väl avgränsat och får inte vara för stort.
Om området är för stort är risken större att okända fornlämningar kan finnas där och då kan antingen Länsstyrelsen avgränsa området mer eller avslå ansökan.

Du kan exempelvis få tillstånd för att använda metallsökare:

 • Om sökandet ingår i vetenskaplig forskning
 • Leta efter borttappade föremål, exempelvis vigselringar
 • Lokalisera gränser för en tomt (via gränsstolpar av metall)

Markägarens tillstånd för markingrepp behövs innan ärendet kan påbörjas av Länsstyrelsen, om det inte gäller att leta borttappade föremål på ytan.

Tillstånd ges inte för fornlämningar

Enligt lag är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd. Förbudet är till för att skydda våra fornlämningar, både de som är kända och de som vi idag inte ännu känner till. Du kan med andra ord inte få tillstånd för att söka efter fornlämningar.

Kontakt