Illustration, Örebro slott

Kulturmiljövård

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar är källor till upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra en skyddad kulturmiljö. Vi kan också bevilja bidrag till den som vårdar en kulturmiljö.

Har du kulturhistoriska miljöer?

Du kan söka bidrag om du vårdar en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden eller blir mer tillgänglig och användbar för alla.

Har du kulturhistoriska miljöer

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö genom att förklara den som byggnadsminne. Den som äger ett byggnadsminne och planerar att förändra det behöver först söka tillstånd från Länsstyrelsen. Vi fördelar även bidrag för vård av byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Påverkan på fornlämningar

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Kontakta alltid oss om du riskerar att påverka en fornlämning, har upptäckt en skadad fornlämning eller har hittat ett fornfynd.

Påverkan på fornlämningar

Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkor, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även kyrkor som sålts av Svenska kyrkan. Om du äger ett kyrkligt kulturminne och vill förändra det kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen. Vi kan också ge råd om vård- och underhållsplaner.

Kyrkliga kulturminnen

Metallsökare

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Metallsökare

Sevärda kulturmiljöer

I Örebro län finns många intressanta och sevärda kulturmiljöer. Allt från mäktiga gravfält till välbevarade trästäder.

Sevärda kulturmiljöer

Riksintressen

Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en kulturmiljö som har få eller inga motsvarigheter i regionen och landet. I Örebro län finns 54 områden av riksintresse för kulturmiljövården.

Riksintressen

Länsstyrelsen mål och ansvar i arbetet med kulturmiljö

Målet är att bevara historien i landskapet

Länsstyrelsens mål är att historien i landskapet ska bevaras som en resurs för framtiden, så att alla länsinvånare ska ges möjlighet att förstå den utveckling som skapat dagens samhälle.

Landskapet runt omkring oss har formats av människor och deras verksamheter under årtusenden. Lämningarna i landskapet är ett källmaterial som inte kan ersättas om det förstörs. Med kulturmiljöer menar vi mindre områden i detta landskap, områden som kan vara typiska för vissa tider eller innehålla spår från olika tidsperioder.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att länets kulturmiljöer bevaras och brukas på bästa sätt. När vägar och andra större anläggningar planeras i länet, bevakar vi att värdefulla kulturmiljöer skyddas så långt det är möjligt.Vi bevakar även de kulturhistoriska värdena i länets kulturmiljöer som är av riksintresse. Utifrån Kulturmiljölagen och Miljöbalken hanterar Länsstyrelsen frågor om:

  • Skydd och tillstånd som rör fornlämningar
  • Byggnadsminnen
  • Kyrkor
  • Begravningsplatser
  • Kulturreservat

Kulturmiljöprogrammet

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram består av två delar. Del 1 och del 2 ger en bred bakgrund till vår kulturhistoria och hur jordbruket utvecklats i länet.

Del 1 - Brukat och byggt i Örebro län

Del 2 - Ett län med många landskapöppnas i nytt fönster

Kontakt