Illustration, varningstriangel med uttropstecken

Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. På den här sidan finns länkar till kartor över förorenade områden. Du kan också läsa om dina skyldigheter om du äger en förorenad fastighet.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Hur vet jag om ett område är förorenat?

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Du kan själv söka information om förorenade områden i karttjänsten för förorenade områden.

Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten, oftast kommunen, för att få mer information. Om det inte är kommunen som är tillsynsmyndighet kan de hänvisa dig till rätt tillsynsmyndighet.

Tillsynsmyndigheten är den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs. Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel.

Tänk på att även om myndigheterna saknar upplysningar om fastigheten, så är det ingen garanti för att den är fri från föroreningar.

Hur kan jag påverkas av förorenade områden?

Om du bor eller vistas på eller vid ett förorenat område kan det ibland finnas risk för att du utsätts för skadliga ämnen i högre grad. Det behöver inte betyda att det i praktiken innebär någon hälsorisk.

Vid en eventuell sanering kan du tillfälligtvis påverkas, till följd av transporter eller andra åtgärder som sker i samband med saneringen.

Fastighetsägarens ansvar och skyldigheter för förorenade områden

Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan du i vissa fall bli ansvarig för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, alltså någon som orsakat föroreningen och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Är det en fastighet som används som privat bostad så ska du ha känt till föroreningen vid förvärvet.

Skyldigheter om du äger en förorenad fastighet

 • Om du planerar att göra grävarbeten eller liknande på din fastighet och du vet om att den är förorenad är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärden och åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
 • Om du genomför grävarbeten eller liknande på din förorenade fastighet som leder till att föroreningar sprids, kan du själv betraktas som förorenare och därmed bli ansvarig för att undersöka eller sanera fastigheten.
 • Om du upptäcker en förorening på din fastighet, exempelvis vid grävarbeten, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Därför bör du alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
 • Du kan också bli skyldig att betala för värdeökning av din fastighet om någon annan sanerar den samt i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Mer information hittar du i denna broschyr om fastighetsägarens ansvar:

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvarlänk till annan webbplats

Fastigheter där marken misstänks vara förorenad

Du som förmedlar, köper eller säljer en fastighet som misstänks vara förorenad kan behöva veta hur arbetet med misstänkt förorenade arbeten påverkar dig. Läs mer i broschyren:

Förorenad mark - syns men finns inte (pdf)PDF

Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar

Platser där det har legat en handelsträdgård kan vara förorenade, även om handelsträdgården inte längre finns kvar. Som fastighetsägare är det viktigt att veta om marken är förorenad.

Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar: Information till fastighetsägare och boende

Anmäl planerade saneringsåtgärder eller grävarbeten

Du är skyldig att göra en anmälan innan du påbörjar en saneringsåtgärd inom ett förorenat område. Du är oftast även skyldig att göra en anmälan om du planerar för grävarbeten eller liknande på din fastighet, om du vet att den är förorenad. Du anmäler till kommunen som är tillsynsmyndighet.

Anmälan sker enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats.

En anmälan ska innehålla de uppgifter som behövs för att Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma om efterbehandlingens omfattning är tillräcklig.

Anmälan bör bland annat innehålla:

 • Beskrivning av efterbehandlingen/saneringen
 • Tidsplan för åtgärden
 • Riskbedömning
 • Åtgärdsmål för efterbehandlingen
 • Avfallshantering
 • Eventuellt kontrollprogram för efterbehandlingen

Tänk på att efterbehandlingsarbetet inte får starta innan tillsynsmyndighetens godkännande, vilket kan ta upp till fyra veckor efter det att anmälan har gjorts. Utgångspunkten är att vi ska ha möjlighet att ta ställning till åtgärden i god tid innan den genomförs. Vi skickar alltid ett skriftligt svar på din anmälan. Hör av dig till oss om du inte fått något svar från oss inom fyra veckor.

Anmälan ska alltid göras till den som har tillsynen över verksamheten (Länsstyrelsen eller den kommunala miljönämnden). I de allra flesta fall är det den kommunala nämnden som har tillsynen över förorenade områden.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om sanering av markförorening (pdf)PDF
  Anmälan om sanering av markförorening (word)Word
 2. Skriv under och skicka blanketten till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen eller den kommunala miljönämnden).

För dig som har Länsstyrelsen i Örebro län som tillsynsmyndighet

Skicka in din anmälan enligt nedan:

 • I första hand skickar du en skriftlig anmälan till din ordinarie handläggare. Anmälan kan skickas via post eller e-post.
 • I andra hand skickar du en skriftlig anmälan till:
  Länsstyrelsen i Örebro län
  701 86 ÖREBRO

Förorenade områden i Örebro län

Inom Örebro län finns cirka 4 000 områden som misstänks vara förorenade. I länet präglas arbetet med förorenade områden framförallt av den omfattande bergshanteringen men också av sågverk, sprängmedelstillverkning och skogsindustrin.

Karttjänster med förorenade områden

WebbGIS

I WebbGIS hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet. Till höger om kartan finns en teckenförklaring och till vänster finns verktyg för ut- och inzoomning.

WMS-tjänst

För den som vill använda kartlager i eget system finns i Geodatakatalogen en WMS-tjänst (visningstjänst) över förorenade områden. På sidan finns också en sammanfattning av datamängden samt metadata.

LST miljödata (WMS-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt