2010:10 Bidrag till värdefulla kulturmiljöer: Byggnader, Fornminnen, Kulturlandskap, Information

Det som människan har skapat i form av städer, vägar, byggnader, parker och odlingsmark, kort sagt, alla de avtryck som den mänskliga kulturen har lämnat är att betrakta som vårt kulturarv. Utvalda delar av detta kulturarv betraktas som extra värdefullt - det tillskrivs ett kulturhistoriskt värde. Varje år avsätter Riksdagen medel till kulturmiljövårdsanslaget. Anslaget fördelas till länen av Riksantikvarieämbetet och varje länsstyrelse fattar därefter beslut om hur bidragsmedlen fördelas inom länet. Den som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull miljö i Örebro län kan därför söka bidrag hos Länsstyrelsen. Det totala anslagets storlek varierar år från år och bidragsmedlen är alltid starkt begränsade i förhållande till antalet ansökningar som kommer in.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_10&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss