Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu behöver vi hålla ut

När hemarbete gäller och smittspridningen fortsätter att tillta så blir tillvaron bra mycket tråkigare. Men 161 000 nya fall senaste veckan talar sitt tydliga språk. Då är ändå mörkertalet stort eftersom det nu är en utspridd samhällssmitta.

Pandemin – lägesrapport

Nya restriktioner kom under veckan med minskad karantäntid och testning. Detta för att motverka att pandemin lamslår olika delar av samhällsviktig verksamhet och samhället i stort. Vi fick besked om att vissa förskolor och skolor tvingas stänga på grund av för stort personalbortfall. Många verksamheter har också stor frånvaro av personal, men vi fick i alla fall lugnande besked från polis och räddningstjänst att de klarar sina respektive uppdrag.

Tillsammans med en hälsning från mig så vidarebefordrade vi ett brev från smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen till kommuner, myndigheter, organisationer och större arbetsplatser om att planera sin verksamhet så den går att upprätthålla och även se över smittförebyggande åtgärder. Tyvärr kan man notera att följsamheten mot de nya restriktionerna är sämre nu än tidigare. Det föranledde mig att skriva en krönika i Nerikes Allehanda om vikten av att vaccinera sig och följa rådande restriktioner.

Länsstyrelserna har kvar uppdraget att göra tillsyn av pandemilagen, att bistå regionerna med att höja vaccinationsgraden och att bistå med lokal och regional samlad kommunikation. Vecka 11 kommer att bli en särskild ”vaccinationsvecka” och en nationell informationskampanj tas fram av Folkhälsomyndigheten kring detta.

Digital konferens om energi och klimat

Veckan var superdigital – det vill säga alla möten hölls via nätet varför jag totalt saknar bilder från veckans möten. Det blir ju tråkigt och enahanda men nu gäller det att stå ut.

Jag vill ändå lyfta den länsledningskonferens som anordnades av LEKS (Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning) under en hel dag. Ordförande i Klimatpolitiska rådet, Johan Kuylenstierna la grunden när han inledde med läget för klimatet internationellt och nationellt. Energiminister Khashayar Farmanbar fyllde på med politiska målen och Svante Axelsson blev väldigt konkret när han beskrev arbetet med att nu regionalisera de 22 ”Färdplanerna” och hans förväntningar på näringsliv och länsstyrelser. Vidare fick vi korta genomgångar av den avslutade utredningen om fossiloberoende jordbruk och från den pågående Klimaträttsutredningen. Efter lunch blev det mer fokus på hur länsstyrelserna tar sig an arbete med energi- och klimatomställningen inom olika sakområden och betydelsen av vi arbetar sektorsövergripande och med ett holistiskt perspektiv.

Det är bra att vi fortsatt har uppdraget att hålla samman energi- och klimatarbetet på regional nivå men det har varit väldigt fram och tillbaka med budgetmedel vilket blir extra besvärligt med frågor som är av långsiktig art. Vi behöver bidra till att ta stora kliv framåt tillsammans med kommuner, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle de kommande åren. De högt ställda målen 2030 pockar på djärv handling från många parter.

Kontakt