Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Örebro som huvudort för civilområde – hurra!

Maria LArsson och Andreas Svahn på Örebro slott om Civila försvaret 

Pressträffs där jag tillsammans med regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn och kommunstyrelsens ordförande i Örebro berättar om utredningen om civilt försvars organisering.

Veckan började på ett fantastiskt sätt. Det vi länge arbetat för blev verklighet. Barbro Holmberg som haft regeringens uppdrag att utreda hur det civila försvaret ska organiseras framöver vid större kriser och vid höjd beredskap, föreslog att Örebro ska vara huvudort för ett av sex civilområden.

Det Mellersta civilområdet innefattar sju län, Dalarna, Värmland, Västmanland, Södermanland, Gävleborg, Uppsala och Örebro län. Inom området ryms 2,1 miljoner invånare och 80 kommuner. Det är naturligtvis en mycket stor utmaning att samordna och planera för samhällets funktionalitet vid kris och i krig tillsammans med övriga länsstyrelser och tillsammans med Försvarsmakten. Men också väldigt roligt om förslaget blir verklighet.

Resurser för tillskapande av civilområden finns redan beslutat i riksdagen och utredaren föreslår för vår del ett kansli med 14 medarbetare samt 3 miljoner i verksamhetsstöd. Dessutom föreslås att 10 sektorer inrättas av statliga myndigheter för att svara för olika områden:

  • ekonomisk säkerhet
  • elektroniska kommunikationer och post
  • energiförsörjning
  • finansiella tjänster
  • försörjning av grunddata
  • hälsa, vård och omsorg
  • livsmedelsförsörjning och dricksvatten
  • ordning och säkerhet
  • räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen
  • transporter.

En myndighet utses som ansvarig för varje sektor. Fyra områden pekas ut som särskilda beredskapsområden; psykologiskt försvar, cybersäkerhet, migration samt skola/förskola. En ny lag föreslås om kommuners och regioners beredskap för ökad enhetlighet i arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Utredaren säger också att Försvarsmakten bör inrätta sina militärregioner i enlighet med civílområden. Det betyder att de bör öka från dagens fyra militärregioner till sex. Dessutom menar utredaren att det på sikt är önskvärt att även Polismyndigheten, SÄPO och Trafikverket anpassar sina regionala indelningar efter civilområdena då det skulle öka effektiviteten i totalförsvaret.

Denna utredning var en av diskussionspunkterna på det NOST-möte där Försvarsmaktens regionala chef, fyra länsstyrelser och polischeferna i militärregion väst möts. I nuvarande militärregion ingår Västra Götaland, Halland, Värmland och Örebro län. Försvarsmakten är positiv till att förändra sina militärregioner, men säger att det kommer att ta tid att upprätta och personalförsörja två nya militärregioner. Vi talade också om behovet att behöva revidera vår högre regionala grundsyn där vi och Försvarsmakten tydliggör ansvar och roller.

Dricksvatten

Jag representerar länsstyrelserna i ett Nationellt råd för dricksvatten som leds av Livsmedelsverket. Där fick vi lyssna till Ulla Sandborg som är samordnare för näringslivets vattenhushållning på Näringsdepartementet. Hon ska i juni lämna en rapport om hur svensk vattenhushållning både ska främja tillväxt samtidigt som miljömålen nås. Vi har många nya verksamheter som vätgasfabriker, datahallar där vatten används. Vid vattenbrist måste en prioritering göras mellan olika grupper. Hon nämnde särskilt vikten av att länsstyrelser får riktlinjer att jobba likartat.

Länsstyrelsen har fått ett nytt uppdrag kring ”Dricksvatten och höjd beredskap”. Det har sitt ursprung i propositionen Totalförsvarets inriktning för 2021-2025. Vi ska kunna hantera en kris eller krig under tre månader där logistiska flöden är kraftigt begränsade. Då är förstås vatten en mycket viktig del.

Jämställdhetsrådet

På Jämställdhetsrådet fick vi ta del av Örebro Tingsrätts arbete med att genomlysa sin egen verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Hela Domstolsverket har gjort denna modiga gärning och har nu att ta hand om många insikter om att man faktiskt inte behandlar män och kvinnor lika, vare sig i bemötande eller domslut.

Vårt eget arbete kring våld i nära relationer är prioriterat från regeringens sida. Vi håller som bäst på att planlägga för kommande års utformning av det uppdrag vi fått i regleringsbrevet. Uppdraget har vi haft sedan 2017 men nu har det permanentats. Vi ska med utgångspunkt i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, stödja länets aktörer och skapa förutsättningar att uppnå intentionerna i nationella strategin.

Den regionala lägesbilden visar på ett antal utmaningar och utvecklingsområden. Det finns ett arbete i länet som är upparbetat och på många håll väl fungerande, men för ett län som växer i storlek och med många kommuner av olika storlek och med varierande förutsättningar finns också utmaningar. Det finns fortsatt behov av metod- och kompetensstöd och av strategisk samverkan för ett långsiktigt utvecklingsarbete kring både våldsutövare och våldsutsatta.

Brasilianska handelskammaren

Internet och de mötesverktyg som därmed ställts till förfogande skapar fantastiska möjligheter. Jag deltog i ett möte över flera kontinenter, där merparten av deltagarna fanns i Brasilien och några få av oss i Sverige. Det var brasilianska handelskammaren som arrangerade ett möte mellan den brasilianska regionen Minas Gerais och Örebroregionen i Sverige kring innovationer i gruvnärings- och mineralutvinningsområdet. Tanken är att främja kunskapsuppbyggnad, investeringar och handel inom detta område.

Och slutligen en glädjande nyhet

Jag börjar med en glädjande nyhet och avslutar med ytterligare en god nyhet:

Mot slutet av vecka 9 var alla 69 äldreboenden i länet fria från covid-19. Vaccinationerna gör nytta. Vi kan snart se fram emot större vaccinleveranser. Det kommer att göra skillnad.

Trottoar med mörka och vita gatstenar, fri från grus

Ett riktigt bra vårtecken - rensopade trottoarer utanför Länshuset!

Kontakt