Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Digitalt landshövdingemöte med kungaparet och kronprinsessparet

Under denna vecka har det hållits ett digitalt landshövdingemöte där kungaparet och kronprinsessparet var med. Det blev bland annat dialog om virusets konsekvenser i varje län. Länsstyrelsen har också fått yttra sig till Mark- och miljödomstolen om Järle kvarn och haft en myndighetsdialog med civilminister Lena Micko.

Sveriges landshövdingar i digitalt möte med kungaparet och kronprinsessparet

Landshövdingemöte

För första gången i historien var kungaparet och kronprinsessparet med på ett landshövdingemöte. Hela mötet skedde förstås via Skype. De hade önskat att få en rapport från varje län om den aktuella situationen med smittspridning och virusets konsekvenser. Det blev stundtals en intressant dialog och tydligt är att situationen i vårt avlånga land kan variera ganska stort.

En lagrådsremiss är presenterad med en tillfällig lag för att hantera smittskyddet på serveringsställen. Lagen är tänkt att träda i kraft från 1 juli och vara året ut. Som vanligt är det kommunerna som ska svara för tillsynen av serveringsställena men länsstyrelserna ska ge råd och vägledning till kommunerna.

Vi fick en rapport från Strandskyddsutredningen som vi ju haft på besök i vårt län tidigare. De tittar som bekant på hur strandskyddet ska kunna differentieras, så att det blir lättare att bygga strandnära på landsbygden men kanske svårare i högexploaterade områden. Knäckfrågorna blir då att definiera hur man avgränsar lättnadsområden, dispensgrunder mm. Hälften av länen har inte heller något undantag för strandskydd kring småvatten. Vi hoppas i vårt län på att det ska tas bort helt så vi blir likställda i landet. Att ta klimathänsyn vid byggande kommer att bli viktigare i framtiden och även denna fråga berörs i utredningen.

Myndighetsdialog

När alla länsstyrelser lämnat in sina årsrapporter gås de igenom av regeringen och berörda departement yttrar sig över resultatet. Civilminister Lena Micko inledde myndighetsdialogen med att tacka länsstyrelserna för att vi på ett tydligt sätt klivit fram i krisen med hantering av covid–19. Hon uttryckte att hon också via kommunerna hört mycket positivt om vårt arbete med att samla länen. Hon hade förståelse för att vi tvingas skjuta fram och skjuta upp en hel del av de uppgifter vi ska genomföra 2020. Fördjupad granskning har skett av just vårt krisberedskapsarbete samt arbetet med djurskydd. På det sistnämnda fick vi i Örebro län särskilt goda ord i återkopplingen för ett bra förbättringsarbete.

Yttrande till domstol om Järle kvarn

Naturvårdsverket har inkommit med en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att riva ut dammen i Järle kvarn. Nu har domstolen efterfrågat att länsstyrelsen ska yttra sig över detta. Här finns en vacker och historiskt värdefull kulturmiljö där en utrivning av dammen förändrar miljön i vissa delar. Och samtidigt finns utrotningshotade arter som flodpärlmussla som är särskilt skyddsvärda. Vi skriver i vårt yttrande till domstolen:

Det underlag som lämnats in av sökande är inte tillräckligt för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma vilken påverkan som ansökt verksamhet får på den värdefulla kultur- och naturmiljön som finns i området. Ansökan påverkar riksintresseområdet för kulturmiljövård och naturmiljövård samt Järleåns naturreservat och natura 2000 området. Detta innebär att sökanden ytterligare behöver beskriva hur dessa miljöer påverkas av den ansökta verksamheten.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I Sverige finns drygt 4000 Natura 2000-områden.

Kontakt