Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndighetsdialog och landshövdingemöte

Myndighetsdialog och landshövdingemöte i regnigt Umeå. Vid myndighetsdialogen fick länsstyrelserna återkoppling på årsredovisningarna, som på det stora hela motsvarade förväntningarna. Veckan avslutades med EU-val.

Gemensam myndighetsdialog

Så var det då dags för återkoppling från regeringen på våra årsredovisningar. I år var dialogen förlagd till Umeå som visade sig från den regniga sidan.

Civilminister Ardalan Shekarabi inledde och betonade att dialogen nu ändrat form och skulle vara mer strategisk och mer framåtsyftande. Vidare talade han om betydelsen av större samordning och att dra nytta av koncernfördelar inom staten.

Den statliga närvaron

En gemensam statstjänstemannautbildning är exempelvis under utarbetande. Han menade också att Januariöverenskommelsen mellan fyra partier medförde många arbetsuppgifter för länsstyrelserna.

Sedan tog statssekreterare Alejandro Firpo vid och inledde med att vi har ett omfattande uppdrag och en omfattande leverans. Slutsatsen var att resultatet motsvarade förväntningarna på det stora hela. Han tackade särskilt för vad vi gjort under förra årets torka och menade att det var ett tydligt bevis för att när det är kris så är staten där. Han bad som sin hälsning och tack till alla medarbetare för den insatsen.

Följande förbättringsområden nämndes:

  • Vattenskyddsområden, utförligare redovisningar behövs om hur medel används.
  • Lantbruk, inte uppfyllt målen. Regeringen vet att Jordbruksverket inte levererat stöd men vi uppmanades vara konstruktiva och gör vad ni kan. Handläggningstider och kostnader varierar för mycket mellan länsstyrelserna.

Statssekreterare Firpo berättade vidare att regeringen arbetar aktivt med den skrivelse man sänt till riksdagen som svar på Riksrevisionens granskning av hur regeringen styr länsstyrelserna. Man vill öka samordningen inom regeringskansliet och öka resurstilldelningen via ram, helt i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer. Det ser vi fram emot.

Örebros egen myndighetsdialog

Från Umeå kom vi till Stockholm och sen fredag eftermiddag ägde vår egen dialog rum på Finansdepartementet. Den äger rum vart tredje år eftersom vi är så många länsstyrelser. Andra myndigheter har dialog varje år.

Det var statssekreterare Alejandro Firpo som tog emot Anna och mig. Dialogen hade föregåtts av ett antal frågor utifrån vår Årsredovisningen som vi besvarat i förväg. Departementet hade god kunskap om oss, faktiskt på detaljnivå.

Det var en positiv dialog i ordets rätta bemärkelse. Firpo inledde med många berömmande ord och vårt totala arbetet och sa att han inte hade någon kritik av allvarlig art. Han gav särskilt berömmande ord för att djurskyddstillsynen gjort en stark upphämtning gentemot föregående år vad gäller antal totala kontroller och normalkontroller. Vårt arbete med hållbar samhällsutveckling och tidig dialog med kommuner fick beröm liksom vårt arbete med jämställdhet och nationella minoriteter. På ett par områden där vi ej uppnått målen betonade han vikten av att vi upprättar planer som för oss i mål i år. Detta kommer vi återkoppla till berörda enheter.

Sammantaget en trevlig dialog med massor av beröm till oss alla och en synnerligen insatt och intresserad statssekreterare.

Landshövdingemöte

På landshövdingemötet som också var förlag till samma regniga Umeå mötte vi Björn Risinger, Naturvårdsverket och Caroline Asserup, Energimyndigheten.

De håller på att ta fram en nationell strategi för vindkraftsutbyggnad. Bakgrunden är förstås omställning till fossilfri elproduktion. Allt tyder på ökad energianvändning. 100 TWh behöver byggas ut, varav 30 havsbaserad.man tänker sig en trestegsraket:

  1. Nationell dialog med berörda aktörer.
  2. Nationell fördelning på regional nivå, först på elområdesnivå, sedan länsnivå.
  3. Regional förankring och dialog med kommunerna som man tänker att länsstyrelserna bör hålla i.

Björn Risinger berättade också att han gjort en skrivelse till regeringen om att se över artskyddsförordningen i riktning motsatt ge vettig ersättning till skogsägare vid skyddande av art.

Jag redovisade också det uppdrag vi haft om statlig närvaro och statlig service för landshövdingarna. Det levereras till regeringen den 31 maj.

Vi beslöt också skicka en skrivelse till regeringen om länsstyrelsernas arbete med utvecklingen av Sveriges landsbygder.

Landshövdingarna gjorde också besök på Norrmejerier.

Landshövdingarna gjorde också besök på Norrmejerier.

EU-val

Maskineriet var välsmort eftersom det blott är 9 månader sedan vi sist genomförde allmänna val. Nu ska rösterna räknas.

Valorganisationen är igång.

Valorganisationen är igång.

Kontakt