Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöprövningsdelegationen beslutar om vissa önskade ändringar gällande skjuttider på Bofors skjutfält

Miljöprövningsdelegationen har beslutat att ge tillstånd, till Saab Bofors Test Center AB för skjutningar av grovkalibrig ammunition på Bofors skjutfält som överstiger föreskrivna bullervillkor. Tillståndet gäller högst 10 helgdagar per år med högst två helgdagar per månad till och med den 31 maj 2026.

Bakgrund

Bolaget har sedan tidigare ett miljötillstånd för att bedriva civilt skjutfält. På grund av det rådande säkerhetspolitiska läget har orderingången ökat. Bolaget har ansökt om en villkorsändring enligt miljöbalkens bestämmelser till Miljöprövningsdelegationen, som är en självständig funktion inom Länsstyrelsen i Örebro län.

Bolagets nuvarande miljötillstånd föreskriver bland annat att de inte får skjuta så att de överstiger ljudnivån 95 dB(C) hos närboende efter klockan 18.00 på vardagar. Villkoret föreskriver också att de inte heller på helger får överstiga 95 dB(C). Undantag fås göras om särskilda skäl finns, exempelvis om provskjutningen måste testas i mörker. Bolaget har önskat ändring av detta villkor.

Förändringar i ansökan

Bolaget ansöker nu om att sluttiden för provskjutningar på vardagar ändras från klockan 18.00 till 19.00. Samt att bolagets provskjutningar på helger och kvällar (klockan 19.00–22.00) får överstiga 95 dB(C) utan särskilda skäl, högst 20 kvällar och 10 helgdagar per år.

Formella krav vid en villkorsändring

Kriterierna är förhållandevis hårda när man kan göra villkorsändringar i ett miljötillstånd. Reglerna är att:

  • det antingen ska vara uppenbart att villkoret är strängare än nödvändigt.
  • uppenbart att villkoret inte längre behövs.
  • det är uppenbart att det finns omständigheter som man inte kunnat förutse när bolaget fick miljötillståndet.

Efter en återvisning av ärendet från Mark- och miljödomstolen, har Miljöprövningsdelegationen i sin handläggning av ärendet bedömt att kriget i Ukraina och Sveriges Nato-medlemskap är omständigheter som inte gick att förutse vid den senaste tillståndsgivningen 10 juni 2022. Det ska dock framhållas att kriget i Ukraina pågick när det senaste miljötillståndet gavs. Däremot var det svårt att förutse att kriget skulle pågå så länge som det har gjort och att Sveriges politiska hållning i Nato-frågan snabbt svängde. Sammantaget bedömer Miljöprövningsdelegationen att de önskade ändringarna kan prövas på grund av innan nämnda omständigheter.

Bedömning

Miljöprövningsdelegationen har kommit fram till att samtliga önskade ändringar inte kan bifallas eftersom det skulle innebära alltför stora bullerstörningar för närboende.

Miljöprövningsdelegationen grundar sin bedömning från miljöbalkens hänsynsregler och gällande praxis, Regeringens riktlinjer om försvarets skottbuller, Rapport 1/94 Störningar av buller från skjutfält med tunga vapen (underlaget till regeringens riktlinjer) och Folkhälsomyndighetens vägledning om buller och höga ljudnivåer.

Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att skjutning på helgdagar som överstiger 95 dB(C) hos närboende kan accepteras, oaktat skäl, högst 10 helgdagar per år med högst 2 helgdagar per månad till och med den 31 maj 2026.

Eftersom bolaget bygger nya provskjutningsplatser som kan nyttjas dagtid (på vardagar) och med det utöka kapaciteten för sina provskjutningar ser Miljöprövningsdelegationen ingen anledning att de bifallna förändringarna ska gälla tillsvidare. Då de nya provskjutningsplatserna kommer att leda till ökad provskjutningskapacitet inom ramen för vad de beslutade ändringen medger.

Beslutet i korthet

Miljöprövningsdelegationen beviljar Saab Bofors Test Center AB tillstånd att provskjuta högst 10 helgdagar per år med högst två heldagar per månad till och med den 31 maj 2026.

Det här händer nu

Eventuell överklagan av beslutet sker till Mark- och miljödomstolen och ska inkomma till Länsstyrelsen i Örebro län senast 24 juli 2024.

Ta del av beslutet

För att ta del av beslutet följ instruktionerna på följande sida och ange ärendenummer 2119-2024.

Diarium och allmänna handlingar

Kontakt

Victoria Holmgren

Presskommunikatör

Telefon 0730-64 13 35

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss