Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försiktighetsmått för nytt ämne i produktionen i försvarsindustrin

Bolaget Nammo Sweden AB i Karlskoga har, inom ramen för sitt nuvarande tillstånd, ansökt om att införa sprängämnet, MCX, i sin produktion. Länsstyrelsen medger ändringen i bolagets anmälan om de uppfyller försiktighetsmåtten som anges i beslutet.

Ämnena i MCX är explosiva, skadliga vid förtäring, irriterande, orsakar organskador och är inte biologiskt nedbrytbara.

Bolagets rening idag är inte optimerad för att rena alla ämnen som ingår i MCX. För att få använda det nya sprängämnet i produktionen förelägger Länsstyrelsen Nammo Sweden AB att utföra nedanstående försiktighetsmått:

  • Processvatten (skölj- och kylvatten etc) från produktion där sprängämnet MCX används ska samlas upp och skickas till godkänd mottagare för destruktion på ett utifrån lagstiftningen godtagbart sätt.
  • Utsläpp av vatten, från produktion där sprängämnet MCX används, får inte ske till recipient (dvs. i vattendrag och liknande).

Under förutsättning att försiktighetsmåtten följs medger Länsstyrelsen ändringen. Om bolaget inte avser att samla upp vattnet från produktionen där MCX används behöver bolaget ansöka om tillstånd för den anmälda ändringen.

Beslutet har tagit hänsyn till det säkerhetspolitiska läget där försvarsindustrin utgör en grund för landets försvar och samtidigt med hänsyn till människors liv och hälsa samt omkringliggande miljö.

Kontakt

Victoria Holmgren

Presskommunikatör

Telefon 0730-64 13 35

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss