Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Avregistrering av älgskötselområde

Två älgar i skymning

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har beslutat att avregistrera ett älgskötselområde, efter en översyn av avskjutningen under älgjakten.

Länsstyrelsen har gjort en översyn av länets älgskötselområden. Översynen har gjorts utifrån utfallet av de senaste tre årens älgjakt. Syftet har varit att se över hur väl älgskötselområdena har uppnått sina avskjutningsmål i älgskötselplanerna. Länsstyrelsen kan avregistrera ett älgskötselområde om översynen visar att det finns skäl till det.

Det är viktigt att Länsstyrelsens beslut följs. Besluten grundas i omfattande samverkansprocesser med många människor involverade. Om besluten inte följs riskerar förtroendet för förvaltningen, och den samverkan som den bygger på, att urholkas, säger Eva Maria Broberg Lennartsson, enhetschef Vilt, Länsstyrelsen

Resultatet av översynen

Tre älgskötselområden avviker särskilt, eftersom de inte följt den planerade avskjutningen enligt Länsstyrelsens beslut.

Ett av dem har under den senaste treårsperioden skjutit både betydligt färre och betydligt fler älgar än målet för avskjutningen. Förutom att avvika från avskjutningen bedöms älgskötselområdet inte heller följa det regelverk som styr älgförvaltningen. Länsstyrelsen har därför beslutat avregistrera älgskötselområdet.

Länsstyrelsen har samtidigt beslutat att förlänga ansökningstiden för registrering av licensområde för jakträttshavare i det berörda älgskötselområdet. De innebär att de kan ansöka om registrering för att jakt ska bli möjlig till hösten.

Det berörda älgskötselområdet har haft möjlighet att yttra sig.

Olika roller inom älgförvaltningen

Älgförvaltningen bygger i hög grad på samverkan mellan jägare och markägare och utgår från lagar och föreskrifter som bland annat finns i jaktlagen, jaktförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter.

Länsstyrelsen fastställer älgförvaltningsplaner och älgskötselplaner och beslutar hur många älgar som får fällas. Vi har ett ansvar för att avväga och balansera olika intressen och att ta hänsyn till såväl nationella mål som regionala förhållanden och förutsättningar. Målet med älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna.

Länsstyrelsens beslut

Samtliga tre beslut kan begäras ut, ange diarienummer:

  • Avregistrering av älgskötselområde
    diarienummer 1832-2024
  • Översyn av älgskötselplan
    diarienummer 1833-2024
  • Översyn av älgskötselplan
    diarienummer 1834-2024

Diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Avregistrering av älgskötselområde

Beslut

Länsstyrelsen i Örebro län beslutar att avregistrera Björnjägarns älgskötselområde, med registreringsnummer 18-01-01-001-Ä, för älgjakt.

Länsstyrelsen beslutar samtidigt att ansökningar om registrering av licensområde för älgjakt från och med hösten 2024 kan lämnas in till Länsstyrelsen senast den 17 juni 2024. Detta gäller för fastigheter som varit registrerade inom Björnjägarns älgskötselområde sedan den 5 oktober 2023.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har efter jakten 2023/2024 genomfört en översyn av älgskötselplanerna för länets älgskötselområden i förhållande till fastställda älgskötselplaner. Översynen visar att avskjutningen i Björnjägarns älgskötselområde avviker i förhållande till avskjutningsmålet enligt älgskötselplanerna under de tre senaste jaktåren (beslut 2021-10-01 med diarienummer 5445-2021, beslut 2022-11-09 med diarienummer 9195-2022 samt beslut 2023-10-03 med diarienummer 4113-2023).

Mål i älgskötselplan och utfallet av avskjutningen framgår av tabell 1. Siffrorna är hämtade från de älgskötselplaner som Länsstyrelsen fastställt för Björnjägarns älgskötselområde samt den avskjutning som älgskötselområdet rapporterat till Länsstyrelsen i Älgdata.se.

Tabell 1.

Jaktår

Mål, avskjutning totalt

Mål, vuxna

Mål, kalv

Fällda älgar totalt

Målupp-fyllnad vuxen

Målupp-fyllnad kalv

Målupp-fyllnad totalt

Skillnad anta

2021/2022

344

172

172

292

98%

72%

85%

-52

2022/2023

268

134

134

253

103%

86%

94%

-15

2023/2024

52

29

23

82

138%

183%

158%

30

 

Länsstyrelsen har därför begärt att Björnjägarns älgskötselområde ska yttra sig över avvikelserna och beskriva vilka åtgärder som älgskötselområdet avser att vidta inför kommande jaktår för att förhindra framtida avvikelser från skötselplanen. Älgskötselområdet har yttrat sig i ärendet (dnr 1832-2024-4 och 1832-2024-9).

Motivering till beslutet

Av 33 § tredje stycket i jaktlagen (1987:259) framgår bland annat att länsstyrelsen får besluta att avregistrera ett älgskötselområde om förvaltningen inte sker i enlighet med de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av jaktlagen.

Av 15 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7) framgår bland annat följande om avregistrering. Skäl som bör föranleda att länsstyrelsen beslutar om avregistrering av älgskötselområde enligt 33 § tredje stycket jaktlagen (1987:259) är varaktiga förändringar av de förhållanden som utgjorde grund för registreringsbeslut, att felaktiga eller utelämnade uppgifter legat till grund för beslutet om registrering, utebliven anmälan om jaktresultat, utebliven betalning eller att en väsentlig avvikelse från älgskötselplanen föreligger. Beslut om avregistrering av ett älgskötselområde ska meddelas senast tre månader före jakttidens början.

Av det allmänna rådet till 15 § i föreskrifterna framgår att en avskjutning inom ett älgskötselområde som under- eller överstiger planerad avskjutning med mer än 10 procent per jaktår vad gäller totala antalet älgar, fördelningen mellan vuxna djur och årskalvar eller könsfördelningen mellan de vuxna älgarna eller som på annat sätt tydligt avviker från älgförvaltningsplanen bör anses som en väsentlig avvikelse från älgskötselplanen om avvikelse inträffar mer än en gång under en treårsperiod.

Länsstyrelsen konstaterar att Björnjägarns älgskötselområdes totala avskjutning under två jaktår i den senaste treårsperioden har avvikit från den planerade avskjutningen i älgskötselplanen med mer än 10 procent. Avvikelserna är därmed sådana att de enligt av Naturvårdsverket beslutade föreskrifter och allmänna råd bör föranleda att älgskötselområdet avregistreras.

Björnjägarns älgskötselområde utgör cirka 56 procent av älgförvaltningsområdet Hökhöjdens registrerade areal, vilket är en väsentlig del av älgförvaltningsområdet. Det innebär att avskjutningen inom Björnjägarns älgskötselområde har stor inverkan på i vilken utsträckning målen i älgförvaltningsplanen nås. De avvikelser från älgskötselplanen som förekommit i Björnjägarns älgskötselområde har bidragit till att avskjutningen för Hökhöjden älgförvaltningsområde var 88 procent jaktår 2021/2022 och 183 procent jaktår 2023/2024 jämfört med älgförvaltningsplanens planerade avskjutning. De avvikelser som förekommit har därmed haft en stor inverkan på älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområdet, vilket ytterligare talar för att avregistrering bör ske (jfr prop. 2009/10:239 s 35).

Förvaltningen inom ett älgskötselområde ska ske utifrån den älgskötselplan som fastställs av Länsstyrelsen (27 § NFS 2011:7). Det har vid jaktstart alla de tre senaste jaktåren funnits en av Länsstyrelsen fastställd älgskötselplan för Björnjägarns älgskötselområde. Om ett älgskötselområde anser att länsstyrelsen har fattat ett felaktigt beslut finns möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från det att älgskötselområdet tagit emot beslutet. Björnjägarns älgskötselområde har inte överklagat Länsstyrelsens beslut om revidering av Björnjägarns älgskötselplan 2023/2024. Inte heller Länsstyrelsens beslut om att fastställa älgskötselplanerna för 2021/2022 eller 2022/2023 har överklagats.

Björnjägarns älgskötselområde framhåller i sitt yttrande att avskjutningen är ett verktyg för att nå målet med planen och att avskjutningen måste anpassas utifrån förändrade förhållanden. Länsstyrelsen konstaterar att det uttryckligen av 27 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7) framgår att storleken på avskjutningen är en del av älgskötselplanen. Det framgår också att företrädare för älgskötselområdet minst en gång om året ska göra en uppföljning av älgskötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå ändringar för länsstyrelsens fastställande. Sådana anpassningar och förändringar som det nu är fråga om ska enligt Länsstyrelsens uppfattning förankras hos älgförvaltningsgruppen innan en ändring i avskjutningen genomförs i praktiken. Länsstyrelsen behöver också pröva om en revidering av älgskötselplanen kan accepteras så att den övergripande älgförvaltningsplanens avskjutningsmål och mål för älgstammen kan nås, i enlighet med bestämmelsen. Någon sådan begäran om prövning har inte inkommit till Länsstyrelsen från älgskötselområdet, trots att älgskötselområdet bedömt att det funnits behov av att frångå den avskjutning som framgår i den av Länsstyrelsen fastställda älgskötselplanen för älgskötselområdet.

Länsstyrelsen har ovan konstaterat att avvikelserna från älgskötselplanen är sådana att de bör föranleda avregistrering. Älgskötselområdet anför bland annat att de agerat på ett adaptivt sätt genom att under jakttiden anpassa avskjutningen för att nå målet med älgstammen i älgskötselplanen. Länsstyrelsen anser att ett sådant förhållningssätt saknar stöd i de författningar och föreskrifter som styr älgförvaltningen som har redogjorts för ovan.

Länsstyrelsen bedömer mot denna bakgrund att Björnjägarns älgskötselområde ska avregistreras.

För att möjliggöra jakt efter vuxna älgar under jaktåret 2024/2025 beslutar Länsstyrelsen att ansökningar om registrering av ett eller flera licensområden för älgjakt kan lämnas in till Länsstyrelsen senast den 17 juni 2024. Detta gäller för fastigheter som varit registrerade inom Björnjägarns älgskötselområde sedan den 5 oktober 2023.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Beslutet grundas på 33 § tredje stycket i jaktlagen (1987:259) samt 8, 15 och 29 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7).

Information

Detta beslut ersätter Länsstyrelsens tidigare registreringsbeslut från den 5 oktober 2023 med diarienummer 667-2023.

I och med detta beslut är de fastigheter som ingått i Björnjägarns älgskötselområde sedan den 5 oktober 2023 oregistrerade för älgjakt. Det innebär att jakt endast får bedrivas efter älgkalv under perioden 8 - 12 oktober.

Jakträttshavare har även möjligheten att senast den 17 juni 2024 ansöka om registrering av licensområde inför jakten hösten 2024. En ansökan ska innehålla en redovisning av vilka fastigheter som ska ingå i licensområdet samt en redovisning av att jakträttshavare, fastighetsägare och, i förekommande fall, viltvårdsområdesförening, har samtyckt till registreringen.

Den som ansöker om registrering av licensområde ska i samband med ansökan betala registreringsavgiften om 2 300 kronor till Länsstyrelsen.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-224 80 00 eller via e-post orebro@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 1832-2024 i ämnesraden för e-post.

Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Eva Maria Broberg Lennartsson med vilthandläggare Johanna Månsson Wikland som föredragande. I den slutliga handläggningen har också vilthandläggare Louise Hämäläinen medverkat.

Bilagor

  1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Aktuellt om ärendet

Uppdatering den 11 juni 2024.

Länsstyrelsens beslut om avregistrering av ett älgskötselområde (diarienummer 1832-2024) har överklagats. Överklagandet kom in fredag den 7 juni. Länsstyrelsen har nu överlämnat ärendet till Förvaltningsrätten i Karlstad för prövning.

Det innebär att Länsstyrelsens beslut inte börjat gälla ännu och att älgskötselområdet består fram till dess att Förvaltningsrätten tagit ställning till överklagandet. Det innebär också att Länsstyrelsen inte kan göra några ändringar för älgskötselområdet eller bilda licensområden för fastigheter som ingår i älgskötselområdet, under tiden Förvaltningsrätten hanterar ärendet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss