Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska länets vattenförsörjning tryggas

Vatten näckrosblad och reflektion av byggnad/slott

Foto: Mostphotos

Torra somrar och låga grundvattennivåer har synliggjort sårbarheter som finns i dricksvattenförsörjningen. Även nutidens omvärldsläge gör att vatten som resurs blir alltmer viktig. Därför har Länsstyrelsen tillsammans med berörda aktörer tagit fram en regional vattenförsörjningsplan.

– Vi har vant oss med att betrakta vatten som något självklart. Men klimatförändringar och global oro gör att vi nu måste ha gemensamma strategier för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning för hela Örebro län, säger landshövding Lena Rådström Baastad. Det gäller såväl för hushållen, industrin och jordbruket. Det känns bra och viktigt att vi tillsammans med kommunerna nu kommit i mål med en regional vattenförsörjningsplan.

Planen kartlägger länets vattenförsörjning, belyser utmaningar vi står inför, och beskriver vad som behöver göras för att tillsammans trygga länets vattenförsörjning.

Ett omfattande arbete med att kartlägga och beskriva hot och möjligheter inom Örebro läns vattenförsörjning har pågått de senaste åren, vilket utmynnat i en regional vattenförsörjningsplan. Planen pekar ut länets prioriterade dricksvattenförekomster och vilka grund- och ytvatten som används till dricksvatten i dag eller i framtiden.

Den regionala vattenförsörjningsplanen har tagits fram av Länsstyrelsen, i nära samarbete med länets kommuner, huvudmän för vattenproduktion, Region Örebro län, och lantbruket. Det är också hos alla dessa aktörer som åtgärder måste ske. Exempel på åtgärder är till exempel att vattenresurserna behöver få ett ökat skydd, förnyelsetakten i kommunala ledningsnät behöver öka och att samhället behöver ha beredskap för oförutsedda händelser som kan påverka vattentillgången.

Planen ska ge en gemensam riktning för länets aktörer och fungera som underlag för kommunal och regional planering, med målet att skapa förutsättningar för dricksvatten av god kvalitet även i framtiden. Planen sträcker sig till 2027 och ska därefter följas upp och revideras.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss