Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut

tes

Länsstyrelsen upphäver det tillfälliga förbudet att bedriva skogsbruk i Garphytteklint efter att kommunens beslut överklagats av markägaren. Anledningen är att markägarens rätt att använda sin egen skog väger tyngre än de allmänna intressena.

Vad har hänt

Våren 2022

På grund av de höga naturvärdena i Garphytteklint planerade Länsstyrelsen att göra området till ett naturreservat. Länsstyrelsen försökte därför att tillsammans med markägaren komma fram till en överenskommelse, vilket inte var möjligt.

Under våren 2022 tog Sveriges riksdag ett beslut om att stärka markägarnas rätt till sin egen skog. Det förstärkte principen ytterligare om frivillighet i samband med skydd av skogsmark. I linje med det beslutade därför Länsstyrelsen den 22 juni 2022 att inte driva frågan vidare om reservatsbildning i Garphytteklint.

Sommaren 2022

Markägaren lämnande under sommaren in en anmälan till Skogsstyrelsen om avverkning i området.

Hösten 2022

Under hösten 2022 påbörjade Örebro kommun processen att bilda ett naturreservat i Garphytteklint. Skogsstyrelsen beslutade den 27 september 2022 att markägaren får bedriva skogsbruk med villkor om att vidta olika försiktighetsmått. Samma dag beslutade kommunen om ett tillfälligt förbud för markägaren att bedriva skogsbruk. Markägaren valde att överklaga kommunens beslut till Länsstyrelsen. Skogsstyrelsens beslut överklagades av både markägaren och Naturskyddsföreningen till Mark- och miljödomstolen.

Våren 2023

Mark- och övermiljödomstolen upphäver Skogsstyrelsens beslut och återförvisar målet till Skogsstyrelsen för vidare handläggning. Domstolen motiverar beslutet med att kommunen, samma dag som det överklagade beslutet, beslutat att interimistiskt förbjuda alla skogliga åtgärder. Då nämnden inte har samrått med Skogsstyrelsen innan beslutet fattades finner domstolen att den tillkomna omständigheten kan påverka bedömningen i ärendet. Skogsstyrelsen har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen där handläggning pågår.

Länsstyrelsens upphäver kommunens beslut.

Länsstyrelsen bedömer att den enskildes rätt att bruka sin mark väger tyngre än det allmänna intressen som är aktuella för Garphytteklint. Länsstyrelsen anser att det tillfälliga förbudet utgör ett för stort ingripande i markägarens rätt till sin egen skog och upphäver därför kommunens beslut. Länsstyrelsen beslut går i linje med riksdagens vilja om att stärka markägares rätt till sin skog.

Beslutets diarienummer: 9472-2022

Kontakt

Victoria Holmgren

Presskommunikatör

Telefon 0730-64 13 35

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss