Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen skyddar värdefulla hagmarker, vattendrag och naturskogar

ängar med blommor, träd, grönt gräs, bli himmel, sommar

Imälvens ängar, foto Mattias Sterner, Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen bildar två nya naturreservat; Örberga i Askersunds kommun och Imälvens ängar i Karlskoga kommun. Som besökare kan du här uppleva blommande ängar, porlande bäckar och gammal skog.

Örberga är ett varierat område nära Åsbro samhälle med potential att bli ett framtida friluftsområde. Här finns hällmarker med tvåhundraåriga tallar, örtrik kalkpåverkad granskog och öppnare marker med grova ekar. Flera sällsynta och krävande stekelarter har noterats bland annat väddsandbi och den mycket vackra regnbågsguldstekeln.

Imälvens ängar är ett värdefullt vattendrag som slingrar sig genom artrika betesmarker med en fantastisk blomsterprakt. Här kommer markägaren att fortsätta sköta området med betesdjur på samma sätt som gjorts sedan 1600-talet. Gamla och ihåliga träd kommer att sparas för att ge bostad åt jordbrukslandskapets fåglar. Nedströms reservatet finns flodpärlmussla och Länsstyrelsen hoppas därför att flodpärlmusslan ska sprida sig in i reservatet genom att lifta med öringen förbi tidigare dammar.

– Det är viktigt med tätortsnära naturreservat som Örberga och inte så vanligt att vi skyddar ängs- och betesmarker som i Imälvens ängar. Det känns extra roligt då det är miljöer som är mycket artrika, säger Johan Karlhager, enhetschef Naturskydd, Länsstyrelsen.

Den sammanlagda areal som skyddas i och med de nya naturreservaten omfattar cirka 37 hektar.

Därför skyddar vi natur

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. Ett naturreservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen.

I Örebro län finns det nu totalt 299 naturreservat, både statliga och kommunala, och de två nationalparkerna Tiveden och Garphyttan.

Naturområden som nu skyddas

Örberga (Askersunds kommun), 24 hektar. Huvuddelen av området utgörs av naturskogsartad barrskog som i sin tur kan delas upp i olika beståndstyper. De högre partierna av fastigheten utgörs av hällmarkstallskog. Här är arter som tallticka, motaggsvamp och blomkålssvamp karaktärsarter. En annan del av barrskogen utgörs av grov grandominerad och lövrik kalkbarrskog. I denna örtrika skogsdel har ett sentida granbarkborreangrepp skapat stora mängder död ved vilket bland annat gynnar kvarvarande lövträd, vedlevande svampar och insekter samt hackspettar och andra insektsätare. Reservatet inkluderar också en liten ekhage och en hassellund med rik flora och insektsliv.

Imälvens ängar (Karlskoga kommun), 13 hektar. Nationellt särskilt värdefullt vattendrag som omges av värdefulla betesmarker och betade lövskogar. Betesmarkerna har en mycket artrik flora och 14 av de växter som påträffats i området signalerar höga naturvärden. En av arterna, svinrot är dessutom rödlistad. Kring vattendraget har också timmerskapania som är en starkt hotad mossa påträffats.

Pressbilder

tallskog i motljus

Örberga naturreservat, foto Emil Pagstedt Andersson, Länsstyrelsen i Örebro län

Blommande äng, sommar, grönt gräs, blå himmel, träd längre bort

Imälvens ängar, foto Mattias Sterner, Länsstyrelsen i Örebro län

vattdrag, stenar i kanten, gröna träd och buskar

Imälven, foto Mattias Sterner, Länsstyrelsen i Örebro län

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss