Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Järle kvarndamm – både kultur och vatten

Järle kvarndamm, foto Karin Runnels

Järleån och Järle kvarndamm är ett välbesökt område i Nora kommun och Örebro län. Området är både ett naturreservat, ett europeiskt Natura 2000-område och ett riksintresse för kulturmiljövård. Länsstyrelsen får en del frågor kring vad som kommer att hända med Järle kvarndamm. Naturvårdsverket, som äger kvarnen och dammen, vill skapa en långsiktigt hållbar lösning ur miljövårdande perspektiv.

Stora delar av Järleån är utpekad som riksintresse för naturvården och en större del av vattendraget ingår i naturreservatet och Natura 2000-området Järleån. Området kring Järle kvarn ingår också i ett riksintresseområde för kulturmiljövården och här finns skyddade fornlämningar.

Vid Järle har vattnet alltsedan medeltid utnyttjats för olika verksamheter. Till att börja med fanns masugn och hammarsmedja för framställning och bearbetning av järn. Senare tillkom även såg och kvarn. Sedan 1973 har vattenkraften endast använts till att producera el och elproduktionen upphörde 2017.

Regleringen vid dammen lever inte upp till Sveriges åtaganden om gynnsam bevarandestatus i Natura-2000 området, enligt bestämmelser i EU-rätten. Därför behöver något göras för att leva upp till EU-kravet och ansvaret ligger på Naturvårdsverket som äger dammen.

Naturvårdsverkets förslag – så kan området se ut i framtiden

Flera olika lösningar har utretts genom åren. Naturvårdsverket lämnade in en ansökan till mark- och miljödomstolen i Nacka 2020. I ansökan föreslår Naturvårdsverket att dammluckorna tas bort och att dammtröskeln justeras. Åtgärden innebär att vattenspegeln vid kvarnen försvinner och att den forsmiljö som fanns innan vattenkraften började utnyttjas på 1500-talet återskapas. Själva kvarnbyggnaden bevaras och förblir intakt, bron över dammen behålls och rustas upp.

Genom att ta bort dammluckorna skapas fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande djur, till exempel flodpärlmussla. Flodpärlmusslan är beroende av öring för att överleva och kunna föröka sig. Öringen i sin tur behöver fria vandringsvägar och variationsrika miljöer som strömmande vatten, sten och gömslen.

Naturvårdsverkets mål är att skapa en långsiktigt hållbar lösning som uppfyller lagstiftningens krav, naturvårdens mål om ett levande vattendrag och minimerar skadan på kulturmiljön. En ytterligare målsättning har varit att den aktiva regleringen och den kontinuerliga skötseln och underhållet av dammluckorna ska upphöra.

Naturvårdsverkets förslag på hur området vid Järle kvarn behöver förändras Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll i prövningen i mark- och miljödomstolen

Länsstyrelsen har i uppdrag att värna om värdefulla kulturmiljöer. naturen och den biologiska mångfalden. Under prövningen i mark- och miljödomstolen begärde vi att Naturvårdsverket skulle komplettera ansökan för att få en bättre bild av hur kulturmiljön skulle påverkas om förslaget skulle bli verklighet. Det är mark- och miljödomstolen som beslutar om tillstånd och gör avvägningen mellan naturvårds- och kulturmiljöintressen.

Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandling den 20–21 januari 2021 och meddelade dom den 18 mars 2021. I beslutet godkände domstolen miljökonsekvensbeskrivningen och gav Naturvårdsverket tillstånd till att genomföra de ansökta åtgärderna. Om du vill ta del av domen kontakta Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Domar och beslut - Nacka tingsrätt (domstol.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll i prövningen i Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljödomstolens beslut om tillstånd överklagades av intresseorganisationer, Nora kommun samt ett antal enskilda sakägare. Inför förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen har parterna fått utveckla sin talan.

Länsstyrelsen överklagade inte Mark- och miljödomstolens beslut, men fick föreläggande om yttrande. Vi lämnade yttrandet till Mark- och miljööverdomstolen den 25 maj 2022. Om du vill ta del av yttrandet hör av dig till Länsstyrelsen genom att mejla orebro@lansstyrelsen.se

Mark- och miljööverdomstolen höll huvudförhandling och syn den 16–17 februari 2023 och meddelade dom den 14 juni 2023. I domen avslog domstolen samtliga överklaganden och fastslog mark- och miljödomstolens beslut.

I juli 2023 har Mark- och miljööverdomstolens beslut överklagats till Högsta domstolen. För att domstolen ska ta upp målet krävs prövningstillstånd.


Frågor och svar om Naturvårdsverkets tillståndsansökan gällande dammen vid Järle kvarn

 

Huvudsyftet med åtgärderna är att skapa fria vandringsvägar för den vattenlevande faunan, så att gynnsam bevarandestatus Länk till annan webbplats. för arter som flodpärlmussla och livsmiljöer i Natura 2000-området och att miljökvalitetsnormer Länk till annan webbplats. för vattenmiljön kan uppnås.

En utgångspunkt vid valet av åtgärder har varit att områdets kulturmiljövärden ska skyddas och bevaras. En målsättning har även varit att den aktiva regleringen och den kontinuerliga skötseln och underhållet av dammluckorna ska upphöra.

Enligt miljöbalken ska länsstyrelsen föra talan i mål för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen till exempel kulturmiljön. Länsstyrelsen har deltagit i processen från samråd och fram till prövning i mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen anser att den dom som förkunnades i mark- och miljödomstolen ska fastställas av Mark- och miljööverdomstolen.

För cirka tio år sedan togs det fram en utredning och samrådshandlingar till en tillståndsansökan om att lagligförklara dammen med en befintlig fiskväg och bibehållen elproduktion. Länsstyrelsen höll i ett samråd våren 2010. I avvaktan på klartecken från Naturvårdsverket gick dock inte tillståndsprocessen vidare. Naturvårdsverket beslutade i juli 2013 att kraftproduktionen bör avvecklas och dammen ersättas med ett fast utskov. Fiskvägen på platsen hade visat sig inte fungera och bedömningen är att endast en bråkdel av fisken skulle vandra den vägen. Naturvårdsverket meddelade även att de önskar en långsiktig lösning som minskar tillsyn, underhåll och som innebär att dammen kan skötas säkert utan risk för material- eller personskador. Länsstyrelsen fick 2013 i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda hur avvecklingen skulle gå till. En utredning upphandlades och var klar 2016 och finns på Naturvårdsverkets webbplats:

Förstudie ombyggnad Järle kvarn (pdf) Länk till annan webbplats.

Flera av lämningarna på platsen är skyddade som fornlämningar enligt kulturmiljölagen. Naturvårdsverket behöver söka tillstånd hos Länsstyrelsen för åtgärder som påverkar dem. Det gäller både åtgärder som innebär ingrepp i lämningarna men också för åtgärder som påverkar upplevelsevärdet. Arkeologiska undersökningar behövs för att klargöra fornlämningarnas förekomst, karaktär och utbredning. En tillståndsansökan har lämnats in till Länsstyrelsen som har beslutat om en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen syftar till att få ett underlag inför prövningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss