Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt regeringsuppdrag till länsstyrelserna att förbereda för krisstöd till lantbruket

Illustration, nyheter och press

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att förbereda sitt arbete med att handlägga ärenden om regeringens aviserade krisstöd till jordbruket och yrkesfisket. Uppdraget innefattar ansökningsprocess, handläggning och utbetalningar.

Många enskilda näringsidkare inom livsmedelsproduktionen har drabbats hårt ekonomiskt till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Och nu kraftsamlar regeringen och berörda myndigheter för att stötta företagare som påverkats ekonomiskt. Därför får länsstyrelserna ett regeringsuppdrag att ansvara för handläggning av stödet. Sektorer som omfattas är: fjäderfä, gris, mjölkko, nötkreatur, får, get, växthus och yrkesfiskare.

- Många lantbruk har hamnat i svår situation med kraftigt höjda kostnader för insatsvaror och andra produkter som behövs för att producera vår mat. Krisstöden är viktiga och det känns rätt att lantbruken kan vända sig till Länsstyrelsen med ansökningar eftersom vi också handlägger många andra lantbruksstöd, säger länsråd Anna Olofsson.

Sveriges jordbrukare och deras verksamhet är avgörande för sund och säker mat och Sveriges försörjning av livsmedel, som är en viktig del av Sveriges krisberedskap och civila försvar. Ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk är också viktigt ur många andra aspekter, bland annat bidrar Sveriges jordbrukare till jobb i hela Sverige, till en rik natur- och kulturmiljö samt håller odlingslandskapet öppet och levande.

Det var den 25 april som regeringen aviserade ett ekonomiskt stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen på knappt 1,9 miljarder kronor. Sedan tidigare har regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att i samråd med länsstyrelsen föreslå utformning av stöd till jordbruket. Regeringen avser även att öka det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige med 50 miljoner kronor för 2022 samt föreslår ett stöd till yrkesfisket på 40 miljoner kronor under 2022.

Uppdraget genomförs i samverkan med Jordbruksverket och Boverket. Målsättningen är att kunna informera berörda parter om en utbetalningsplan innan sommaren. Krisreservstöd betalas ut senast den 30 september 2022 och övriga stöd senast den 31 december 2022.

Kontakt