Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Örebro län får fler naturreservat – två helt nya och två befintliga som blir större

trädstam, mossa, växter

Vätteros i Lejaskogen: Foto Kjell Store

Länsstyrelsen i Örebro län bildar två nya naturreservat, Lundby äng i Hallsbergs kommun och Lejaskogen i Lindesbergs kommun. Dessutom blir två befintliga naturreservat större, Herrfallsäng i Hallsbergs kommun och Meshattbäcken i Nora kommun.

I naturreservatet Lundby äng, vid Vibysjöns strand, skyddas ett område rikt på ädellövträd som ek, ask och lönn, men också grov tall och gran. För att öppna upp området planeras omfattande röjningar och betesdjur som håller markerna öppna. Det gör att gamla grova träd trivs, och gynnar även andra växter, svampar och djur som trivs i betade marker.

Markägare i Lundby äng är Svenska kyrkan, Strängnäs stift:

– Som kyrkoherde i Viby tycker jag det är roligt att mark som sockenbor en gång skänkt till kyrkan fortsätter att vara gemensam och till glädje för både natur och människor. Det går dessutom hand i hand med Viby församlings engagemang för en hållbar utveckling. säger kyrkoherde Benjamin Lundqvist.

I Lindesbergs kommun bildas Lejaskogens naturreservat, ett område skogsmark kring det botaniskt rika och välkända Lejakärrets naturreservat. Så här års kan du bland annat se blommande vårärt, gullviva och underviol. I Lejaskogen finns den mycket sällsynta och starkt hotade asknätfjärilen, som Örebro län har ett internationellt ansvar för att bevara.

Den sammanlagda areal som nu skyddas omfattar cirka 160 hektar.

– Vi ser ett fortsatt mycket högt besökstryck i våra naturreservat och är därför glada att vi kan erbjuda ytterligare ett par nya reservat att besöka. Genom Lundby äng löper redan en fin vandringsled som skapats av Föreningen Vibybygden med stöd av EU och Leader Mellansjölandet. Vi har haft ett gott samarbete med lokala aktörer under arbetet med att bilda det nya reservatet Lundby äng, säger Johan Karlhager, enhetschef Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen.

Därför skyddar vi natur

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. Ett naturreservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen.

Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att skydda skogar med hög biologisk mångfald. Riksdagen har antagit ett mål om att 150 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige ska ges ett formellt skydd genom beslut som tas under åren
2012–2020.

Naturområden som nu skyddas

Nya naturreservat

  • Lundby äng (Hallsbergs kommun) 49 hektar. Ädellövskog och blandskog med artrik flora, funga och fauna. Här ska strandängar och naturbetesmarker återställas.
  • Lejaskogen (Lindesbergs kommun) 82 hektar. Kalkbarrskog, kalklövskog och rikkärr med inslag av öppen mark, med rik flora, funga och fjärilsfauna.

Utvidgningar av befintliga naturreservat

Kontakt