Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd om riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort

Översvämning i centrala Örebro (Tulegatan) år 1900. Okänd fotograf.

Översvämning i centrala Örebro (Tulegatan) år 1900. Okänd fotograf.

Inom ramen för arbetet enligt översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker har Länsstyrelsen i Örebro län upprättat förslag till riskhanteringsplan för Örebro tätort. I arbetet med planen har Länsstyrelsen samverkat med Örebro kommun, Region Örebro län, Trafikverket, Polisen, EON, ÖrebroBostäder AB och KumBro samt fört en dialog med räddningstjänsten.

Nu bjuder Länsstyrelsen in till en samrådsprocess där du har möjlighet att läsa och lämna synpunkter på riskhanteringsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen.

Bakgrund

Örebro tätort är ett av de 25 områden i landet där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömt att översvämningsrisken är betydande, och där konsekvenserna av översvämningar kan orsaka stor skada.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om hur områdena identifierats:

Översvämningsförordningens tre steg, MSB:s webbplatslänk till annan webbplatslänk till annan webbplats

För de 25 områdena har hot- och riskkartor som visar på översvämningsrisken tagits fram av MSB och länsstyrelserna. Kartorna finns publicerade på MSB:s webbplats:

Översvämningsportalen, MSB:s webbplats länk till annan webbplatslänk till annan webbplats

Kartorna ligger till grund för den nu framtagna riskhanteringsplanen för Örebro tätort. Riskhanteringsplanen innehåller mål och åtgärder som ämnar att minska risken för att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av skador till följd av översvämning.

Samråd

Samrådet syftar till att ge myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänhet och övriga som berörs tillfälle att lämna synpunkter på riskhanteringsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådstid

19 april - 30 juni

Samrådsunderlag

Det är dessa dokument som du kan lämna synpunkter på under samrådsprocessen.

Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätortPDF

Bilaga 1 - Miljökonsekvensbeskring av riskhanteringsplan Örebro tätortPDF

Bilaga 2 - HotkartorPDF

Bilaga 3 - RiskkartorPDF

Lämna synpunkter senast den 30 juni

Synpunkter på samrådet kan lämnas till Länsstyrelsen antingen via e-post eller via brev senast den 30 juni.

Om du vill lämna synpunkter vänligen ta del av följebrevet för samrådet som specificerar vad Länsstyrelsen i synnerhet önskar få synpunkter på:

Följebrev samråd gällande riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätortPDF

Märk e-post/brev med diarienummer: 537-3141-2021

E-post: orebro@lansstyrelsen.se

Adress:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

Kontakt

Mia Hammarberg

Vattenvårdshandläggare