Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Örebro län får fler naturreservat – fem nya och två befintliga blir större

Foto: Forsåns mader, foto Kjell Store, Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Örebro län bildar fem nya naturreservat, Forsåns mader, Knapptorp, Stora Kortorp, Svenstorp och Örvartjärn. Dessutom blir två befintliga naturreservat, Borgaberget och Pippelåsarna, ännu större.

Den natur som nu skyddas motsvarar 236 hektar natur för djur, växter och människor att trivas i. Ett av de nya reservaten heter Svenstorp och ligger cirka fem kilometer söder om Odensbacken, mellan sjöarna Hjälmaren och Sottern. Här finns omväxlande skog och öppna marker. Är du fågelintresserad kan du här spana efter tornseglare, morkulla, hornuggla, kattuggla och nötkråka. Tanken är att delar av reservatet ska skötas genom olika naturvårdsåtgärder, som exempelvis slåtter och röjning.

Ett annat reservat är Stora Kortorp och som ligger cirka 14 kilometer sydost om Hallsbergs tätort. Betande djur håller markerna öppna, vilket under sommartid ger blomstrande artrika ängar. Här finns också flera småvatten där du med lite tur kan se grodor och salamandrar.

– De naturreservat som vi nu bildar har en stor spridning mellan olika naturtyper och naturvärdena här kan nu bevaras och utvecklas. I år har vi sett en kraftig ökning av antalet besökare i naturreservaten kopplat till pandemin. Vi tror att intresset kommer vara stort även nästa år och tipsar om att besöka reservat som är mindre välkända. Det finns många besöksvärda skyddade områden i länet som är oupptäckta för de flesta, kommenterar Johan Karlhager, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län.

Därför skyddar vi natur

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. Ett naturreservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen.

Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att skydda skogar med hög biologisk mångfald. Riksdagen har antagit ett mål om att 150 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige ska ges ett formellt skydd genom beslut som tas under åren
2012–2020.

Idag finns det i Örebro län totalt knappt 290 naturreservat, både statliga och kommunala, och de två nationalparkerna Tiveden och Garphyttan.

Naturområden som nu skyddas

Nya naturreservat

  • Forsåns maderlänk till annan webbplats (Lindesbergs kommun) 64 hektar naturbetesmark och naturskogsartad sumpskog. Består av vattendraget Forsån och Bråtomssen, en mosse och mad med rikt fågelliv.
  • Knapptorplänk till annan webbplats (Nora kommun) 20 hektar grandominerad naturskog på urbergskalk. Flera krävande kärlväxter.
  • Stora Kortorp (Hallsbergs kommun)länk till annan webbplats 24 hektar naturbetesmark med rik flora. Småvatten med bland annat större vattensalamander. Även Natura 2000-område.
  • Svenstorp (Örebro kommun)länk till annan webbplats 50 hektar med många olika naturtyper som ädel-lövskogar, triviallövskogar, barrskogar, brynmiljöer och olika typer av öppna marker.
  • Örvartjärnlänk till annan webbplats (Karlskoga kommun) 36 hektar med stora höjdskillnader och milsvid utsikt mot öster. På sluttningarna växer storvuxen grandominerad skog.

Utvidgningar av redan befintliga naturreservat

  • Borgabergetlänk till annan webbplats (Askersunds kommun) 7,5 hektar äldre barrskog på, och mellan två berg. På ett av bergen i den nu utvidgade delen finns lämningarna från en fornborg.
  • Pippelåsarnalänk till annan webbplats (Laxå kommun), 35 hektar kuperat och mycket blockigt område med lövbarrskog uppkommen efter en stor brand i början av 1900-talet.

Kontakt