Publiceringsdatum: 22 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 22 juni, 00.30

Tillståndsansökan, VEQ AB, Karlstads kommun

VEQ AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till hamnverksamhet på fastigheterna Älvenäs 5:1 och 5:7 i Karlstads kommun. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Handlingarna finns tillgängliga på Miljöförvaltningen i Karlstads kommun. Ärendet prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.

För att yttra dig

Eventuella synpunkter lämnas senast den 27 juli 2020 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se

Ärendets diarienummer, 551-1709-2020, bör anges.

Kontakt