Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på varg beslutas av länsstyrelserna

illustration av varg som ylar

Igår beslutade Naturvårdsverket att överlåta möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelserna ska nu utreda förutsättningarna för licensjakt i respektive län. Örebro län kommer att ingå i den arbetsgrupp som utreder frågan.

Licensjakt kan vara aktuellt om vargpopulationen har en så kallad gynnsam bevarandestatus. Populationens storlek ska ligga över referensvärdet och den genetiska variationen ska vara god. Under de senaste åren har stammen legat nära referensvärdet och trenden för populationen varit nedåtgående, och därför har licensjakt inte varit aktuellt.

En ökning av antalet vargar

Årets resultat visar på en ökning av antalet vargföryngringar. Antalet vargar var enligt vinterns inventering fler än miniminivån för det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, och därför har Naturvårdsverket beslutat att delegera möjligheten att besluta om licensjakt på varg till länen i det området. Delegeringen innebär en möjlighet att besluta om licensjakt på varg inom enskilda län, förutsatt att det går att motivera utifrån aktuell lagstiftning i Sverige och EU samt den regionala förvaltningsplanen.

Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna fatta ett eventuellt beslut om licensjakt efter varg i respektive län. Fördelningen av föryngringar mellan förvaltningsområden varierar, vilket får betydelse för länsstyrelsernas bedömning.

Länsstyrelsen i Örebro län kommer utreda frågan och även diskutera med ett övergripande perspektiv i Viltförvaltningsdelegationen. Viltförvaltningsdelegationen består av företrädare för politik och intresseorganisationer och har ett viktigt uppdrag i den regionala viltförvaltningen.

– Det finns många faktorer att beakta innan eventuellt beslut om licensjakt av varg fattas. Vi kommer att jobba med dessa frågor i en arbetsgrupp med flera län involverade och vi inleder det arbetet så snart som möjligt.” säger Mona HansErs, enhetschef på Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontakt