Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Järle kvarndamm – både kultur och vatten

Järle kvarndamm, foto Karin Runnels

Järleån och Järle kvarn är ett välbesökt område i Nora kommun och Örebro län. Området är både ett naturreservat, ett europeiskt Natura 2000-område och ett riksintresse för kulturmiljövård. På senare tid har Länsstyrelsen fått en del frågor kring vad som kommer att hända med Järle kvarndamm. Naturvårdsverket, som äger kvarnen och dammen, vill skapa en långsiktigt hållbar lösning. Länsstyrelsen anser att ytterligare underlag behövs.

Stora delar av Järleån är utpekad som riksintresse för naturvården och en större del av vattendraget ingår i naturreservatet och Natura 2000-området Järleån. Området kring Järle kvarn ingår också i ett riksintresseområde för kulturmiljövården och här finns skyddade fornlämningar.

Vid Järle har Järleåns vatten alltsedan medeltid utnyttjats för olika verksamheter; masugn, hammarsmedja, såg och kvarn. Kvarndriften lades ned 1973 och därefter har den istället producerat el. Elproduktionen upphörde 2017.

Regleringen vid dammen lever inte upp till Sveriges åtaganden om gynnsam bevarandestatus i Natura-2000 området, som finns reglerat i EU-rätt. Därför behöver något göras och ansvaret ligger på Naturvårdsverket som äger dammen.

Naturvårdsverkets förslag – så kan området se ut i framtiden

Flera olika lösningar har utretts genom åren. I mars månad lämnade Naturvårdsverket in en ansökan till Mark- och miljödomstolen i Nacka. I ansökan föreslår Naturvårdsverket att dammluckorna tas bort och att dammtröskeln justeras. Själva kvarnbyggnaden bevaras och förblir intakt, bron över dammen behålls och renoveras. Åtgärden innebär också att vattenspegeln vid kvarnen försvinner och att där istället återskapas en forsmiljö.

Naturvårdsverkets mål är att skapa en långsiktigt hållbar lösning som uppfyller lagstiftningens krav, uppnår naturvårdens mål om ett levande vattendrag och minimerar skadan på kulturmiljön. En ytterligare målsättning har varit att den aktiva regleringen och den kontinuerliga skötseln och underhållet av dammluckorna ska upphöra.

Naturvårdsverkets förslag på hur området vid Järle kvarn behöver förändras Länk till annan webbplats.

Genom att ta bort dammluckorna skapas fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande djur, till exempel flodpärlmussla. Flodpärlmusslan är beroende av öring för att överleva och kunna föröka sig. Öringen i sin tur behöver fria vandringsvägar och variationsrika miljöer som strömmande vatten, sten och gömslen.

Länsstyrelsens tycker att mer underlag behövs

Länsstyrelsen har i uppdrag att värna både om värdefulla kulturmiljöer och om naturen och den biologiska mångfalden. I vårt yttrande till mark- och miljödomstolen har vi begärt att Naturvårdsverket kompletterar sin ansökan, så att vi får en bättre bild av hur kulturmiljön påverkas om Naturvårdsverkets förslag blir verklighet. Det är slutligen mark- och miljödomstolen som beslutar om tillstånd och gör avvägningen mellan naturvårds- och kulturmiljöintressen.

Yttrande över Naturvårdsverkets ansökan om tillstånd till utrivning av del av vattenanläggningen i Järleån vid Järle kvarn, Nora kommun (pdf) Pdf, 177.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om Naturvårdsverkets tillståndsansökan gällande dammen vid Järle kvarn

 

Huvudsyftet med åtgärderna är att skapa fria vandringsvägar för den vattenlevande faunan, så att gynnsam bevarandestatus Länk till annan webbplats. för arter som flodpärlmussla och livsmiljöer i Natura 2000-området och att miljökvalitetsnormer Länk till annan webbplats. för vattenmiljön kan uppnås. En utgångspunkt vid valet av åtgärder har varit att områdets kulturmiljövärden ska skyddas och bevaras. En målsättning har även varit att den aktiva regleringen och den kontinuerliga skötseln och underhållet av dammluckorna ska upphöra.

Enligt miljöbalken ska länsstyrelsen föra talan i mål för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen till exempel kulturmiljön. Länsstyrelsen deltog i samrådet till ansökan. Vi har lämnat in ett yttrande den 28 maj 2020 med begäran om kompletteringar. Vi menar att ansökan behöver beskriva mer utförligt hur riksintresset för kulturmiljövård, upplevelsen av kultur- och boendemiljön samt de sociala värdena i området påverkas. Vi efterfrågar även mer information om hur lämningar och konstruktioner ska säkras, och hur stenskoningar, förstärkningar mm ska genomföras.

För cirka tio år sedan togs det fram en utredning och samrådshandlingar till en tillståndsansökan om att lagligförklara dammen med en befintlig fiskväg och bibehållen elproduktion. Länsstyrelsen höll i ett samråd våren 2010. I avvaktan på klartecken från Naturvårdsverket gick dock inte tillståndsprocessen vidare. Naturvårdsverket beslutade i juli 2013 att kraftproduktionen bör avvecklas och dammen ersättas med ett fast utskov. Fiskvägen på platsen hade visat sig inte fungera och bedömningen är att endast en bråkdel av fisken skulle vandra den vägen. Naturvårdsverket meddelade även att de önskar en långsiktig lösning som minskar tillsyn, underhåll och som innebär att dammen kan skötas säkert utan risk för material- eller personskador. Länsstyrelsen fick 2013 i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda hur avvecklingen skulle gå till. En utredning upphandlades och var klar 2016 och finns på Naturvårdsverkets webbplats:

Förstudie ombyggnad Järle kvarn (pdf) Länk till annan webbplats.

Flera av lämningarna på platsen är skyddade som fornlämningar enligt kulturmiljölagen. Narturvårdsverket behöver söka tillstånd hos Länsstyrelsen för åtgärder som påverkar dem. Det gäller både åtgärder som innebär ingrepp i lämningarna men också för åtgärder som påverkar upplevelsevärdet. Arkeologiska undersökningar behövs för att klargöra fornlämningarnas förekomst, karaktär och utbredning.

Kontakt