Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska samordna arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Närbild på ett krossat hjärta i keramik mot en blå himmel. I bakgrunden flera bostadshus med balkonger. 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

I lägesbilderna ska kommunerna bedöma eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Länsstyrelsen ska samordna arbetet

Länsstyrelsen får i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilderna och lämna in underlaget till regeringskansliet.

– Vi förser redan i dag regeringskansliet och centrala myndigheter med samlade lägesbilder från länen. Det nya uppdraget innebär att vi vid två tillfällen ska leverera fördjupade bilder på kommunal nivå inom det sociala området. Dessa ska innehålla en samlad beskrivning över landet. Även lägesbilder för varje län, säger Jörgen Peters, länsråd på Länsstyrelsen i Hallands län.

Lägesbilderna ska genomföras vid två tillfällen, dels inför sommaren, dels under september 2020 i uppföljande syfte.

När uppdraget genomförs ska länsstyrelserna samverka med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer.

– Tillsammans med Socialstyrelsen ska vi ta fram ett antal frågeställningar till kommunerna inom det sociala området. De ska ligga till grund för lägesbilden, säger Jörgen Peters.

Social problematik och social utsatthet

Risker för social problematik kan handla om minskad social trygghet. Detta som följd av att färre vuxna och äldre vistas på offentliga platser. Samtidigt är fler ungdomar ute under en stor del av dygnet under sommaren. Sådana risker kan också handla om att brist på meningsfulla aktiviteter och sommarjobb får negativa sociala följder.

Åtgärder kan exempelvis handla om fler vuxna på vissa platser och ökad närvaro av uppsökande verksamheter. Det kan även handla om stöd till utsatta barn och familjer och aktiviteter för barn och ungdomar. Det är också viktigt med information till grupper som är svåra att nå.

Lägesbilderna ska också innefatta risker och åtgärder som rör social utsatthet. Det finns exempelvis en ökad risk för att barn i utsatta familjer far mer illa. Det finns även risk för våld i nära relationer, inklusive våld och förtryck relaterat till heder. Detta eftersom fler är hemma och mer isolerade med anledning av covid-19.

Kontakt