Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att bistå regionerna i att skapa större kapacitet för storskalig provtagning för covid-19. Det ska omfatta både test för aktiv infektion och tester för antikroppar. Uppdraget ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ.

Pandemin med Covid-19 i Sverige är på väg in i en ny fas. Det gör mer aktiv spårning av smittan på regional nivå aktuellt för att ytterligare begränsa spridning av smittan. Många regioner i Sverige är på väg över i en senpandemisk fas. Det innebär att alla med symtom bör PCR-testa sig för aktiv infektion. Detta avsett om de tillhör en prioriterad grupp eller inte.

Det finns nu dessutom tillgång till tester för antikroppar (serologisk testning). De kan användas för att utvärdera vem som redan varit infekterad. Ett positivt test för antikroppar kan bidra till att fler kan arbeta eller återgå i arbete.

Länsstyrelsernas uppdrag

Det är regionerna som ansvarar för provtagning och analys. Länsstyrelserna ska skapa förutsättningar och stötta regionerna i utförandet av storskalig testning.

I länsstyrelsernas uppdrag ingår bland annat att

  • bistå regionerna i arbetet att säkerställa en utbyggnad av kapacitet för storskalig provtagning. Detta både för pågående smitta och antikroppar för covid-19. Syftet är att det skyndsamt ska komma på plats
  • bistå i samordning av kommunerna inom länet vad gäller testning av personal och enskilda. Detta inom exempelvis kommunal hälso- och sjukvård samt äldreomsorg
  • samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, kommuner och andra berörda aktörer inom respektive geografiska område. Det sker i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner
  • urskilja och se över praktiska frågor för att provtagning ska kunna genomföras och samordna möjliga lösningar med berörda aktörer
  • tillsammans med regionen ta fram planer för hur personal inom både samhällsviktiga och övriga verksamheter ska kunna provtas
  • tillsammans med regionen informera enskilda personer om var de kan vända sig för provtagning och praktiska råd efter provsvar.

Förberedelser för provtagning i Örebro län

Region Örebro län arbetar med att utvidga kapacitet för provtagning. Läs mer i deras pressmeddelande:

Region Örebro län breddar provtagningen Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skyndsamt säkerställa flöden för en storskalig testning för covid-19. Det gäller hela landet och i samråd med länsstyrelserna och regionerna.

Uppdraget till länsstyrelserna ska samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län och löpande redovisas till Socialdepartementet. Utöver löpande redovisning ska länsstyrelserna senast 30 juni 2020 bidra med underlag för en nationell lägesbild. Underlaget ska visa hur arbetet med storskalig testning för covid-19 fortgår. Uppdraget avslutas den 31 december 2021.

Antikroppstest

Det finns begränsat med kunskap om immunitet mot det nya coronaviruset som orsakar covid-19 fungerar. Till exempel i fråga om hur väl antikroppar skyddar mot återkommande infektioner samt hur länge ett sådant skydd varar. Men det finns tillräckligt med vetenskapliga studier som påvisar att antikroppar sannolikt skyddar mot en ny infektion under en period.

Kontakt