Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Extra satsning på barn och ungas hälsa i länet under 2020

Länsstyrelsen fördelar 1 766 900 kronor mellan 20 projekt runt om i länet för att stärka det förebyggande arbetet med barns och ungas hälsa och rättigheter.

I år har FN:s barnkonvention upphöjts till svensk lagstiftning. Det ska inte bara vara en papperstiger och vackra ord utan också handling som går att ta på. Därför känns det bra att vi kan bidra med konkreta exempel. De insatser som beviljats medel innefattar både mindre och större projekt. Vår intention är att de ska göra skillnad, säger landshövding Maria Larsson.

Exempel på insatser är kunskapslyft kring barnkonventionen, införande av modellen ”Efter barnförhöret” hos Socialtjänsten, skapande av barngruppsverksamhet för hörande barn till döva föräldrar och arbete med att stärka relationer mellan föräldrar, elever och skolan genom hembesök. Se samtliga beviljade projekt i tabell.

Intresset för medel för förebyggande arbete har varit stort och det har inkommit över 30 ansökningar. Av dessa har 20 beviljats medel från några tusen upp till två hundra tusen kronor. Insatserna ska pågå under 2020 och de som beviljats medel förväntas dela med sig av erfarenheter, metoder och med inspiration under året därefter för att sprida gott arbete i länet.

De insatser som blivit beviljade medel har koppling till ett eller flera av de politikområden som hanteras av Länsstyrelsen i Örebro, exempelvis föräldraskapsstöd, brottsförebyggande arbete, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel), mäns våld mot kvinnor, mänskliga rättigheter, barnrätt, jämställdhet och funktionshinderspolitiken.

Tabell över beviljade insatser

Sökande Kommun

Insats

Beskrivning

Beviljade medel, kronor

Askersunds kommun

Föräldraskapsstöd – från ord till handling!

Utbilda personal inom föräldraskapsstöd i Biff (barn i föräldrars fokus).

12 000

Askersunds kommun

Dopningsförebyggande arbete i samverkan mellan skola och gym.

Dopningsförebyggande arbete i samverkan.

46 500

Degerfors kommun

FAMU – förebyggande arbete med unga.

Ökad medvetenhet och kunskap kring ANDTS inom Degerfors kommun. Ungdomar och familjer skall även ges plattform för yttrande och diskussion.

100 000

Hallsbergs kommun

Tematiska föräldramöten

Skapa en hållbar plan för tematiska föräldramöten.

100 000

Hällefors kommun

Familjecentral

Skapa förutsättningar för en familjecentral.

59 500

Karlskoga kommun

Projekt normer och värderingar i skolmiljö, fokus könsnormer och HBTQ-frågor.

Öka medvetenheten och kunskapen hos skolpersonal för att få ett inkluderande förhållningssätt och bemötande i skolmiljö.

40 000

Karlskoga kommun

Relation från start – tidiga sociala insatser för att stötta barn och föräldrar.

Stärka relationen mellan hem och skola för att få en bättre förutsättning för långsiktigt gott arbete genom elevens hela skolgång på skolan. Målet är att ta fram en modell för att systematisera hembesök, vilket ska bädda för en långsiktig relation som ska kunna stötta både föräldrar och elever.

83 000

Karlskoga kommun

Barns rätt till sin rätt - barnkonventionen i praktiken i Karlskoga och Degerfors.

Stärka barns kunskap om barnkonventionen och deras rättigheter.

100 000

Lekebergs kommun (Sydnärkes folkhälsoteam)

Kunskapslyft kring barnkonventionen.

Öka kunskapen om barns rättigheter samt verka för att alla verksamma personer inom Sydnärkes samtliga fem kommuner har kännedom om barnkonventionen för att kunna tillgodose barnets bästa i beslut.

200 000

Lekebergs kommun

Kompetensutvecklingsdag kring spelmissbruk bland barn, unga och vuxna.

Öka den generella kunskapsnivån kring spelmissbruk bland beslutsfattare och verksamma inom kommun och Örebro län.

50 000

Lindesbergs kommun

Föräldrar emellan.

Specifik föreläsning om barnkonvention inom ramen för föreläsningsserien ”Föräldrar emellan”.


20 000

Lindesbergs kommun

Källan – barn och unga som anhörig.

Skapa förutsättningar för att på sikt arbeta systematiskt för att uppmärksamma samt erbjuda ändamålsenligt stöd till barn och unga som växer upp i familjer med missbruk eller annan omsorgssvikt.


50 000

Region Örebro län

Förstärkning av samverkansarbete kring jämställt och jämlikt föräldraskap och föräldraskapsstöd.

Stödja utvecklingen kring ett jämställt föräldraskapsstöd vid länets familjecentraler. I projektet vill de inkludera de BMM och BVC som inte är samlokaliserade i en familjecentral idag.

100 000

Region Örebro län

Liv & hälsa ung i särskolan.

Projektet ska stärka kunskapen om målgruppen och särskoleverksamheten samt identifiera vad som krävs för ett lyckat införande av "liv och hälsa ung särskola" i Örebro län.

89 000

Region Örebro län

Implementering av föräldraskapsstödprogrammet "Alla Barn i Centrum 3–12 år" (ABC) i hela Örebro län.

Implementera ABC 3–12 år i de samverkande kommunerna i projekt men också möjliggöra för att fler kommuner inkluderas i projektet.

261 900

Örebro kommun

Efterskolverksamhet för 6–9 åringar utan rätt till fritids.

Skapa meningsfull fritid till barn som inte har rätt till placering på fritidshem.

100 000

Örebro kommun

Utvecklingsarbete för jämlik elevhälsa.

Projektet har för avsikt att stärka elevhälsoteamens arbete med resultatunderlagen från ELSA för att utgöra ett praktiskt verktyg och ett stöd i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna.

55 000

Örebro kommun

CODA (Children Of Deaf Adults)

Projektet avser att skapa barngruppsverksamhet för hörande barn till döva föräldrar, CODA.

100 000

Örebro kommun

Efter barnförhöret.

Införa den beprövade modellen "Efter barnförhöret" hos Socialtjänsten. Modellen innebär ett strukturerat arbete för att stödja och hjälpa barn samt föräldrar efter ett barnförhör.

100 000

Örebro kommun

Införande av barnråd.

Stärka barnets perspektiv och rättigheter genom att systematiskt efterfråga deras perspektiv, uppnå ökad jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhället.

100 000

Totalt

1 766 900

Kontakt