Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hela länet övar totalförsvar när motståndskraften ska stärkas

Illustration, tre kronor

Nu går startskottet för den första totalförsvarsövningen i Sverige på över 30 år, Totalförsvarsövning 2020. Länsstyrelsen, länets kommuner och ett antal övriga aktörer deltar och samarbetar för att tillsammans stärka vår förmåga att försvara Sverige och varandra.

Sverige arbetar aktivt med att stärka totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är ett viktigt steg i det gemensamma långsiktiga arbetet för att utveckla totalförsvaret och stärka vår motståndskraft. Länsstyrelsen leder den civila delen av totalförsvaret i länet och ska under höjd beredskap arbeta för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås i länet.

– Övningen är en temperaturmätare på hur långt vi kommit i den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Den ger oss kunskap och hjälper oss att ringa in utvecklingsområden för det fortsatta arbetet, både för vår egen myndighet och för länet som helhet. Arbetet med totalförsvaret är något vi gör gemensamt och som alla är delaktiga i, från statlig myndighet till privatperson, säger Tiina Johansson, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Deltagandet i övningen är stort och utöver länsstyrelserna så deltar landets samtliga 290 kommuner, regioner och andra bevakningsansvariga myndigheter. Totalt deltar 400 aktörer i övningen. Att så många myndigheter och kommuner deltar är av stor betydelse då förmågan att stå emot ett väpnat angrepp stärks i hela landet och inte enbart på vissa platser. Övningens höga deltagarantal ger också bra möjligheter att öva arbetsformer för samverkan under höjd beredskap.  

– Övningen ger oss möjlighet att öka vår samlade kunskap kring vad olika aktörer har för ansvar och uppgifter inför och under höjd beredskap. Vi får även möjlighet att testa vår förmåga att prioritera resurser och fördela förnödenheter under krigsfara och krig, berättar Marcus Sjöholm, övningsledare vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Totalförsvar – civilt och militärt försvar

Totalförsvaret består av två delar, dels det militära försvaret som är Försvarsmaktens ansvarsområde, dels det civila försvaret där länsstyrelsen är högsta civila regionala totalförsvarsmyndighet. I det civila försvaret är de främsta uppgifterna att:

  • värna om den civila befolkningen
  • säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar, exempelvis vård, skola och omsorg
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vårt land.

Kontakt