Publiceringsdatum: 18 november 2019

Senast uppdaterad: måndag 18 november, 14.48

Fem nya naturreservat och två som blir större  

skog

Borgaberget, foto: Emil Pagstedt Andersson, Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Örebro län bildar fem nya naturreservat i fyra av länets kommuner. Därtill blir två redan befintliga reservat, Lokadalen och Kärramarken, större. Ett av de områden som blir naturreservat är Bastviken, intill sjön Råsvalen i Lindesbergs kommun.

Den natur som nu skyddas motsvarar 175 hektar natur för djur, växter och människor att trivas i. Bastviken är ett av de nya naturreservaten och består av ett mindre område på 16 hektar med skogs- och ängsmark. Här växer gammal skog med mestadels gran och tall, men också asp, björk och al. Här trivs svampar och mossor och fridlysta växter som blåsippa och tibast samt rödlistade arter som ullticka och nötkråka. Området har också ogödslade och hävdade ängsmarker där du sommartid kan se fjärilsarterna violettkantad guldvinge och ängsmetallvinge.

fjäril

Ängsmetallvinge, foto: Emil Pagstedt Andersson, Länsstyrelsen

David Bastviken är markägare till naturreservatet med samma namn. Det var Davids farfar som köpte marken som sedan togs över av Davids far och nu av David. En sak som alla tre generationer haft gemensamt är ett intresse för djur och natur.

– Jag är, precis som pappa och farfar, väldigt intresserad av den biodiversitet och mångfald som finns i naturen. Det känns som en av vår tids stora frågor eftersom förlorade arter kan vara borta för alltid. Att området nu blir naturreservat ser jag som en möjlighet att bevara mångfald för framtiden, säger David Bastviken, markägare.

Därför skyddar vi natur

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. Ett naturreservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen.

Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att skydda skogar med hög biologisk mångfald. Riksdagen har antagit ett mål om att 150 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige ska ges ett formellt skydd genom beslut som tas under åren
2012–2020.

I och med Länsstyrelsens beslut om nya naturreservat skyddas nu totalt cirka 30 000 hektar i länet, varav knappt 26 000 hektar är produktiv skogsmark. Det innebär att cirka 3,5 procent av den produktiva skogsmarksarealen i Örebro län är skyddad.

Områden som nu skyddas

Nya naturreservat

  • Bastviken (Lindesbergs kommun), 16 hektar barrträdsdominerad blandskog på kalkpåverkad, näringsrik mark. Fjärilsrik slåttermark ingår också i reservatet.

  • Borgaberget (Askersunds kommun) 32 hektar naturskogsartad barrskog samt björk- och alsumpskogar. Här finns lövrika granskogar och hällmarker med tall.

  • Kittelmyren (Hällefors kommun) 35 hektar med högväxt äldre örtrik granskog med med inslag av asp och gransumpskog. Här finns tretåig hackspett.

  • Saxeknut (Hällefors kommun) 30 hektar som domineras av granskog med sydvänd brant i anslutning till utsiktsplatsen Saxeknut. Silverleden passerar genom reservatet.

  • Örvaremossen (Lekebergs kommun) 35 hektar med gammal senvuxen barrnaturskog, men också bördiga, fuktiga och lövrika granskogsmiljöer.

Utvidgningar av redan befintliga naturreservat

  • Kärramarken (Askersunds kommun) 14 hektar kuperat område, med höglänt gammal tallskog och låglänta bergssidor med gran.

  • Lokadalen (Hällefors kommun) 13 hektar, Naturskogsartad barrblandskog med myrmark.

Pressbilder

Ängmetallvinge, foto: Emil Pagstedt Andersson, Länsstyrelsenöppnas i nytt fönster

Violettkantad guldvinge, foto: Emil Pagstedt Andersson, Länsstyrelsenöppnas i nytt fönster

Naturreservatet Borgaberget, foto: Emil Pagstedt Andersson, Länsstyrelsenöppnas i nytt fönster 

Karta med de nya och de utvidgade naturreservaten, Länsstyrelsenöppnas i nytt fönster


Kontakt