Publiceringsdatum: 17 oktober 2019

Senast uppdaterad: torsdag 17 oktober, 10.40

Antalet förorenade områden minskar – med tillsyn som verktyg

Foto: Mostphotos

Antalet förorenade områden i Örebro län minskar. Länsstyrelsens tillsynsarbete är ett verktyg för att minska befintliga föroreningar och förhindra att nya föroreningar uppstår. Den tidigare impregneringen i Åsbro och den civila sprängämnestillverkaren Orica Sweden är två exempel där tillsyn och dialog resulterat i att föroreningar sanerats.

Av Sveriges cirka 85 000 förorenade områden återfinns omkring 5 procent i Örebro län. Sammanlagt rör det sig om cirka 4 200 misstänkt förorenade områden. Av dessa områden anses cirka 9 procent innebära en stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljö.

De senaste tio åren har antalet förorenade områden i Örebro län minskat. Totalt har vi i länet åtgärdat eller delvis åtgärdat 190 förorenade områden med stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljö.

Tillsyn av gamla synder och nya upptäckter

Den som upptäcker en förorening är ansvarig att anmäla det till tillsynsmyndigheten, som i sin tur kan ställa krav på undersökningar och åtgärder. Dessa krav ställs i första hand på den som orsakat föroreningen.

En förorening kan till exempel upptäckas när en verksamhet gräver eller genomför annat markarbete. I vissa fall kan det vara svårt att veta vem eller vad som orsakat en förorening, särskilt om föroreningen skett för länge sedan. Alla förorenade områden i Sverige finns samlade in en nationell databas, EBH-stödetlänk till annan webbplats (Efterbehandling av förorenade områden).

Två verksamheter som minskat sina föroreningar

Två exempel där tillsyn och dialog lett till åtgärder med goda resultat är saneringen vid Åsbro impregnering och vattenreningen vid Orica Sweden.

Ett av Sveriges mest förorenade områden blev grönt friluftsområde

I Åsbro i Askersunds kommun fanns åren 1905–2012 ett företag som impregnerade trästolpar, till bland annat SJ och dåvarande Statens Vattenfallsverk och Televerket. Impregneringen innehöll stora mängder hälso- och miljöskadliga ämnen som kreosot och tungmetal­ler.

Undersökningar som gjorts på området har visat på kraftigt förhöjda halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och arsenik. De förhöjda värdena fanns i såväl marken som i grundvattnet och bottensedimentet i sjön Tisaren. PAH:er är den största grupp av cancerogena ämnen som vi idag känner till.

Under 2014–2017 genomfördes därför en omfattande sanering och drygt 160 000 ton förorenade jordmassor schaktades bort och ersatts med ren jord. Den äldre delen av impregneringsområdet har kommunen därefter omvandlat till ett grönt friluftsområde med träd, lekpark, utegym och promenadstråk.

Förorenat vatten blev rent

På Orica Sweden AB:s anläggning i Gyttorp tillverkas civila sprängämnen som används i gruv- och anläggningsindustrin.

Våren 2011 konstaterades en förorening av klorerade alifater i mark och grundvatten i samband med en provtagning. Föroreningen visade sig komma från 90-talet när cirka 300 liter avfettningsmedel rann ut från ett kar som spruckit. En rad miljötekniska markundersökningar genomfördes som visade att grundvattnet var påverkat. Mätningar visade värden över 6 000 gånger mer än gällande dricksvattenkriterier, vilket indikerade ett mycket allvarligt tillstånd som behövde åtgärdas.

Orica Sweden valde då att installera en reningsanläggning på området som via kolfiltrering renar det förorenade grundvattnet. Det vatten som lämnar reningsanläggningen och går ut i naturen är idag lika rent som dricksvatten.

Tillsyn genom stöd, råd och information

Tillsyn är ett verktyg för att se till så att de lagar och regler som finns också följs. Länsstyrelsens tillsynsarbete handlar om att ge stöd, råd och information – och att hjälpa verksamheter och privatpersoner att göra rätt. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn inom ett trettiotal olika områden, från kampsport till förorenade områden.

Tillsyn av förorenade områden utförs av både länsstyrelser och kommuner. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av större verksamheter som industrier och större företag, så kallade A- och B-verksamheter. Kommunerna har tillsyn av mindre verksamheter, C-verksamheter. Tillsynsarbetet är en viktig del i att uppnå det nationella miljömålet Giftfri miljö: ”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön”.

Kontakt