Publiceringsdatum: 27 augusti 2019

Senast uppdaterad: onsdag 28 augusti, 11.14

Örebro län och Agenda 2030

ikoner 17 globala mål för hållbar utveckling

Hur förhåller sig Örebro län till de globala målen i Agenda 2030? Inom vilka områden är vi starka och inom vilka områden behöver vi bli bättre? Det kan du läsa mer om i en regional nulägesanalys av Agenda 2030 i Örebro län.

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015. Länsstyrelsens målsättning är att aktivt verka för att nå målen genom Agenda 2030 samt att öka kunskapen om Agenda 2030-arbetet på lokal och regional nivå.

Nulägesanalysen sammanfattar hur Örebro län förhåller sig till de globala målen utifrån ett urval av tillgängliga indikatorer. Totalt omfattas nulägesanalysen av över 70 indikatorer. Örebro läns utveckling över tid har studerats utifrån ovan indikatorer och jämförelser har gjorts med Sverige som helhet. En central del i analysen är att bedöma vad som är en hållbar nivå för olika indikatorer samt om utveckling över tid varit tillräcklig bra, något som inte alltid har ett givet svar. Vad är till exempel en hållbar inkomstspridning? Fokus är här i hög grad att jämföra länet med riket, och ibland även med Europa och världen.

Örebro län är ungefär som riket i övrigt

Örebro län presterar i huvudsak som Sverige som helhet för samtliga globala mål, både vad gäller nivå i dagsläget och utveckling över tid. De största utmaningarna i ett globalt perspektiv är, både för Örebro län och Sverige, att säkerhetsställa en hållbar konsumtion och produktion (Mål 12) och bekämpa klimatförändringarna (Mål 13) och säkerställa en bevarad biologisk mångfald (Mål 15). Örebro län, liksom riket, har även utmaningar i fråga om ojämlikhet, ökning av våldsbrotten och minskad upplevd trygghet.

Det finns aspekter att beakta och arbeta med inom samtliga globala mål. Örebro län är i huvudsak på rätt väg i den hållbara utvecklingen, men utifrån indikatorerna kan utvecklingen likväl stärkas och intensifieras, eller i vissa fall säkerhetsställa att utvecklingen fortsätter i befintlig takt.

Läs hela nulägesanalysen för Örebro län

Nulägesanalys av Agenda 2030 i Örebro län   PDF

Nulägesanalysen har tagits fram av Sweco i nära samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontakt