Publiceringsdatum: 7 juni 2019

Senast uppdaterad: fredag 7 juni, 12.58

Statliga kontor i 275 av 290 kommuner men bättre samverkan behövs för mer service

Statlig närvaro finns i alla Sveriges kommuner utom 15 och i samtliga av Örebro läns kommuner. Det framgår av en kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram. Länsstyrelsen i Örebro län har samordnat kartläggningen och presenterat en samlad delredovisning till civilminister Ardalan Shekarabi.

Bilden av hur statliga myndigheter finns representerade (nedan kallade arbetsställen) i Sverige kan läsas på två sätt:

  • De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har flest antal statliga arbetsställen. På kommunnivå sticker residensstäderna (städer där länsstyrelserna har sitt huvudsäte) ut med flest statliga arbetsställen.
  • Norrbotten, Jämtland och Gotland är de län som har flest antal arbetsställen per invånare. På kommunnivå mätt i kontor per invånare så blir bilden annorlunda och flera ytstora kommuner i Norrlands inland blir framträdande.

Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna (308 stycken) och har också störst geografisk spridning med närvaro i 254 av landets 290 kommuner.

– Flera myndigheter pekar på ökad myndighetssamverkan som en möjlighet att förbättra den statliga servicen. De ser att de servicekontor som redan finns etablerade på 113 platser i landet, som en intressant möjlighet för att för kunna ge medborgarna bättre service, säger Landshövding Maria Larsson. Här föreslår vi en ökad tydlighet i styrningen av myndigheterna för att få till fler samarbeten och därmed bättre service närmare medborgarna.

Statlig närvaro finns i alla kommuner i Örebro län men med stor variation

I kartläggningen framgår att samtliga 12 kommuner i Örebro län har statlig närvaro. Av rikets 2 930 arbetsställen har Örebro län 92, vilket innebär att Örebro län är på åttonde plats (statliga arbetsställen per invånare). Ett annat mått på statlig närvaro är att se till antalet statliga jobb i länet. Det finns statliga jobb i alla kommuner i länet men med stor variation. Örebro län har 7 500 statliga jobb, varav 5 708 är lokaliserade i Örebro kommun. Laxå, Degerfors och Askersund har tillsammans 12 statliga jobb.

– Nästa steg är att analysera och utreda hur staten är representerad inom länet. Vi vill också se hur samverkan mellan myndigheter kan förbättras för att öka servicen. Länsstyrelsens roll är att samordna statliga myndigheter och därför blir myndighetssamverkan också viktigt för oss, säger länsråd Anna Olofsson.

Länsstyrelsernas uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast 15 augusti i år. Då ingår metoder för hur länsstyrelserna i framtiden löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro i kommunerna.

Kartläggning av statlig närvaro och service i länen

Kontakt