Publiceringsdatum: 10 maj 2019

Senast uppdaterad: fredag 10 maj, 11.43

Så många vargar ska finnas i Örebro län

varg

Naturvårdsverket har beslutat om nya miniminivåer för varg. Det innebär att det i Örebro län ska finnas minst 35 vargar, vilket är i linje med det förslag som tidigare lämnats av de åtta mellansvenska varglänens länsstyrelser.

Enligt Naturvårdsverkets nya miniminivåer ska det minst vara 3,5 föryngringar*, eller 35 vargar i Örebro län. Tidigare miniminivå för varg för Örebro län var 5 föryngringar. Detta innebär att 1,5 föryngringar har omfördelats till andra län.

– Vi ser det som positivt att den nya beslutade nivån går mer i linje med den nivå som vår Viltförvaltningsdelegation föreslagit. Det handlar ju om en fördelning av förvaltningsområdets miniminivå och den nya nivå för Örebro län tar mer hänsyntill länets storlek och till känsliga områden med till exempel tamdjursbesättningar, säger Mona HansErs, enhetschef Art och Vilt, Länsstyrelsen

Naturvårdsverket har beslutat att det totalt behöver finnas minst 300 vargar i Sverige. Det har gjorts utifrån en bedömning av hur många vargar som behövs för att stammen ska finnas kvar långsiktigt. I mellersta förvaltningsområdet, som Örebro län tillhör, ska det minst finnas 285 vargar.

Miniminivåerna för landets stora rovdjur ses över minst vart femte år. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om fördelningen efter förslag från länen. I mars lämnade de åtta mellansvenska varglänens länsstyrelser/landshövdingar ett förslag hur vargstammen ska fördelas mellan länen. Det är det förslaget som nu Naturvårdsverket tagit beslut om.

*En föryngring betyder att man kan fastställa det har fötts nya valpar i ett revir under året. Antalet konstaterade föryngringar ligger till grund för beräkningen av storleken på den svenska vargstammen. En föryngring motsvarar ungefär 10 vargar. 

Fastställande av miniminivåer för varg för mellersta förvaltningsområdet

Län

Fastställda

miniminivåer för

varg i antal

föryngringar

Antal individer med

gällande

omräkningsfaktor

Dalarna

8

80

Gävleborg

3,5

35

Stockholm

1

10

Uppsala

1

10

Värmland

7,5

75

Västmanland

1,5

15

Västra Götaland

2,5

25

Örebro

3,5

35

Totalt

28,5

285

Läs mer

Naturvårdsverkets pressmeddelande om miniminivåer för varglänk till annan webbplats

 

 

Kontakt