Publiceringsdatum: 28 mars 2019

Senast uppdaterad: torsdag 28 mars, 15.03

Licensjakt efter lodjur återupptas

lodjur

Kammarrätten i Sundsvall har idag beslutat att Länsstyrelsens tidigare beslut om licensjakt efter tre lodjur gäller. I Örebro län har sedan tidigare två lodjur fällts och nu får alltså det tredje lodjuret fällas i det norra jaktområdet. Licensjakten pågår till den 31 mars.

Kammarrätten anser att Länsstyrelsen i Örebro län har haft fog för sitt beslut om licensjakt då samtliga förutsättningar för licensjakt är uppfyllda. Den beslutade licensjakten om tre lodjur bedöms av Kammarrätten vara proportionerlig i förhållande till lodjursstammens storlek och sammansättning och med hänsyn till de syften som angetts för jakten. Länsstyrelsens överklagande ska därför bifallas.

Lodjursjakten återupptas därför idag den 28 mars och pågår till den 31 mars, eller till dess att jakten avlyses.

Bakgrund till överklagandet

Länsstyrelsen beslutade den 12 december 2018 om licensjakt efter tre lodjur fördelat på två jaktområden. Beslutet innebar att i det norra jaktområdet fick högst ett lodjur fällas och i det södra jaktområdet fick högst två lodjur fällas. Gränsen mellan de två jaktområdena utgörs av väg E18/E20.

Förvaltningsrätten i Luleå beslutade den 1 februari 2019 att ändra Länsstyrelsens beslut och minska antalet lodjur som får fällas i Örebro län under årets jakt. Antalet lodjur som fick fällas minskade från tre till två lodjur, och fick jagas i det södra jaktområdet. Detta beslut överklagade Länsstyrelsen till Kammarrätten i Sundsvall. Kammarrätten har den 28 mars beslutat att bifalla Länsstyrelsens överklagan och lodjursjakten kan därför återupptas.

Därför har Länsstyrelsen beslutat om licensjakt på lodjur 

Länsstyrelsens tidigare beslut om att tillåta licensjakt har fattats för att reglera populationsstorleken och därmed bland annat förebygga skada på tamdjur, samtidigt som de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling har vägts in.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen nationellt, såväl som i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår, att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Information på vår webb om vad som gäller under lodjursjaktenlänk till annan webbplats

Kontakt