Publiceringsdatum: 21 mars 2019

Senast uppdaterad: torsdag 21 mars, 07.57

Så bör vargstammen i Sverige fördelas

varg

Nu har de åtta mellansvenska varglänens länsstyrelser/landshövdingar kommit överens om ett förslag hur vargstammen ska fördelas mellan länen.

 

För Örebro län innebär förslaget att antalet föryngringar kan sänkas från fem till tre och en halv som länet minst ska hålla.

En föryngring betyder att man kan fastställa det har fötts nya valpar i ett revir under året. Antalet konstaterade föryngringar ligger till grund för beräkningen av storleken på den svenska vargstammen.

Förslaget utgår från regeringens nationella målsättning att garantera en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus och ambitionen att få en spridning av vargstammen över landet. Naturvårdsverket ska nu ta ställning till förslaget och fatta beslut under våren.

Miniminivåerna för landets stora rovdjur ses över minst vart femte år. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om fördelningen efter förslag från länen. Som en del i årets översyn har landshövdingarna i mellersta förvaltningsområdet, efter omfattande samverkan, nu enats om ett förslag på länsvis fördelning av miniminivåer för vargföryngringar*.

Förslag från mellersta förvaltningsområdet

Län

Miniminivåer 2014

Miniminivåer 2019

Dalarna

7

8

Gävleborg

2

3,5

Stockholm

-

1

Uppsala

-

1

Värmland

11

7,5

Västmanland

1

1,5

Västra Götaland

1

2,5

Örebro

5

3,5

Totalt

27

28,5


Enligt Naturvårdsverkets vägledning bör norra och södra förvaltningsområdena föreslå miniminivåer som motsvarar de vargföryngringar som konstaterats vid inventering. Mellersta förvaltningsområdet ska sedan fördela övriga föryngringar så att den sammanlagda summan når upp till referensvärdet på 300 vargar. Det betyder att mellersta förvaltningsområdet har 28,5 föryngringar att fördela mellan de åtta länen.

– Det har varit en svår utmaning för oss åtta landshövdingar som nästan har hela Sveriges vargstam inom våra län att kunna enas och förhålla oss till regeringens nationella målsättning. Jag tycker det är ett stort framsteg att vi klarat utmaningen. Regeringen har ju som ambition att vargstammen inte ska centraliseras till bara oss i Mellansverige. Enligt anvisningarna är det 1,5 föryngringar som norra respektive södra förvaltningsområdet får ta ansvar för.

– Örebro län som till ytan är det minsta av de åtta stora varglänen har många vargrevir nära lantbruk och tamdjursbesättningar. I vårt förslag så kan antalet vargföryngringar omfördelas från de län som har högst täthet.

I alla län har länsstyrelserna Viltförvaltningsdelegationer som består av politiker och representanter för berörda intresseorganisationer. Delegationerna har prövat de nivåer på vargföryngringar som de ansett acceptabla att kunna godkänna.

Fakta om Vargstammen i Sverige (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Kontakt