Publiceringsdatum: 9 januari 2019

Senast uppdaterad: onsdag 9 januari, 10.13

Nya lagar och förordningar stärker villkoren för nationella minoriteter

I början av det nya året träder ett antal lag- och förordningsändringar i kraft inom den nationella minoritetspolitiken. De nya reglerna ska bland annat stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Laxå kommun blir förvaltningsområde för finska, där fem av länets tolv kommuner sedan tidigare ingår.

Den 1 januari 2019 träder ändringar i kraft i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, skollagen (2010:800) samt socialtjänstlagen (2001:453). Ändringarna i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär bland annat att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och att innebörden av samråd förtydligas i lagen.  Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar.

Rätt till förskola och äldreomsorg på sitt eget minoritetsspråk

Andra ändringar rör rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet på minoritetsspråk. Ändringarna innebär till exempel att rätten till förskola på minoritetsspråk ska avse en större del av verksamheten och att efterfrågan ska tydliggöras genom att vårdnadshavare ska tillfrågas om de önskar plats i förskola på minoritetsspråket.

Även rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk påverkas av lagändringarna, bland annat genom att rätten ska avse en större del av verksamheten och att den ska omfatta den äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Ändringarna innebär stärkta möjligheter till äldreomsorg på jiddisch och romani chib.

Laxå kommun blir nytt förvaltningsområde för finska

Minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska har ett förstärkt skydd enlig lagen om nationella minoriteter (2009:724). För dessa tre språk finns förvaltningsområden. I Örebro län ingår kommunerna Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Lindesberg och Örebro i förvaltningsområdet för finska språket. Region Örebro län (landsting) ingår också i förvaltningsområdet för finska språket. 

I och med ändringen av förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att ytterligare en kommun i Örebro län, Laxå kommun, ansluts till förvaltningsområdet för finska. Örebro län har då totalt sex kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska. Anslutningen gäller från den 1 februari 2019.

I de kommuner som ingår i ett förvaltningsområde ska de nationella minoriteterna kunna använda språket i kontakt med myndigheter, både skriftligt och muntligt, i ärenden där de är part. Kommunen ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får statsbidrag baserat på invånarantalet.

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter

Länsstyrelsen ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Vi ska även ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Läs mer:
Information om nationella minoriteter på Länsstyrelsens webbplats

Information till dig som tillhör en nationell minoritet på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats


Kontakt