Publiceringsdatum: 2 juli 2018

Eldningsförbud i hela Örebro län

Illustration, eld

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor. Det råder därför eldningsförbud i länets samtliga kommuner. Fire ban throughout Örebro county.

Observera att detta är en gammal nyhet

Länsstyrelsen i Örebro län hade eldningsförbud den 25 maj – 18 juni samt 3 juli – 15 augusti 2018.

Fire ban throughout Örebro county

A fire ban is in effect for all of Örebro county since July 3rd. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

Due to recent dry weather conditions, the risk of forest fires is currently very high. A fire ban has therefore been deemed necessary for all of Örebro county.

Contact your municipal fire services ("kommunens räddningstjänst") for detailed information about fire risks and fire bans.

Hjälp oss att förhindra
fler bränder under rådande torka

Just nu pågår många skogsbränder i Sverige. Hjälp oss att sprida information om att det är grillnings- och eldningsförbud. Nedan finns pdf:er på svenska och engelska, arabiska och svenska som ni kan skriva ut och sätta upp vid bad- och campingplatser, turistbyråer och andra allmänna platser. Om det finns iordningsställda grillplatser, sätt affischen på grillplatsen. Tack för att ni hjälper till!

Förbud att grilla eller elda i hela Örebro län/Fire ban throughout Örebro county (svenska och engelska, pdf)PDF

یمنع الشواء و اشعال النار في مقاطعة اوربرو/Förbud att grilla eller elda i hela Örebro län (arabiska och svenska, pdf)PDF

Nyheten uppdaterad: 16 juli klockan 16.27

Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med tisdag den 3 juli klockan 8.00.

Samlad regional lägesbild om torkan

Regional lägesbild om torkan måndagen den 16 juli klockan 15PDF

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Örebro län från och med den 3 juli klockan 8.00. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 • använda engångsgrill
 • använda stormkök
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
 • elda eller grilla utomhus på campingplatser.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

 • Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningschefen i respektive kommun.
 • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
 • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Upplysningar om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på SOS Alarms telefonsvarare 019-18 99 05 eller hos den lokala räddningstjänsten.

18 FS 2018:6 Länsstyrelsen i Örebro län tillfällig föreskrift om eldningsförbud (pdf)PDF

Myndighetsmeddelande - Det fortsatta extrema väderläget kan ge allvarliga konsekvenser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick den 5 juli ut med ett myndighetsmeddelande till allmänheten för att varna om den extrema brandrisk som ännu råder i delar av landet. Ta del av informationen hos MSBlänk till annan webbplats

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Vanliga frågor och svar

Med den egna tomten avses en trädgårdstomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

 • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
 • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Ja, det är tillåtet att använda trädgårdsgrill på innegårdar, under förutsättning att fastighetsägaren eller bostadsrättsförningen inte har gjort en annan bedömning.

 • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
 • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Nej, eldningsförbudet gäller allt som avger värme, låga eller gnista.

Nej, en camping räknas inte som egen tomtmark. Campingägare kan inte heller bevilja undantag från förbudet.

Förbudet gäller inte avverkning i skog. När det är så här torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att:

 • ta med brandvakt
 • utföra arbetet på natten eller tidig morgon
 • byta till andra objekt
 • undvik att arbeta ensam.

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

 • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
 • Varna - Varna alla som hotas av branden.
 • Larma - Larma 112.
 • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det.

Om du finner det lämpligt så säg gärna till den som grillar att det råder eldningsförbud, vilket innebär att personer bara får använda trädgårdgrill på sin egen tomt.

 Du kan också ringa polisen på 114 14. Det är straffbart att grilla under eldningsförbud och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Det kan bli böter – eller fängelse om brottet är grovt.

Om en person brutit mot eldningsförbudet kan vem som helst göra en anmälan till polisen om det. Det kan till exempel vara räddningstjänsten som gör den.

De lagar och regler som gäller vid eldning utomhus eller brand i vegetation är bland annat kapitel 13 i brottsbalken om allmänfarliga brott och tionde kapitlet i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Enligt LSO ska den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, har brutit mot förbudet dömas till böter.

Om man har gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet gäller lagen om allmänfarliga brott och då kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man få fängelse i högst två år, enligt lagen om allmänfarliga brott.

Allmänfarlig vårdslöshet handlar om vad som hände, vad som kunde ha hänt och vad man har för uppsåt.

Ja. Skogsbolagen kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen.

Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats

När en brand blossar upp i skog och mark kallas räddningstjänsten ut. Men när branden är under kontroll och övergår till en eftersläckningsfas lämnar räddningstjänsten vanligen över ansvaret till markägaren. Det är då markägarens ansvar att se till så att branden inte blossar upp igen. Markägaren är skyldig att eftersläcka och bevaka området tills det är släckt.

För eftersläckning kan eget material i form av pumpar, slangar, hackor, spadar och vattenkannor användas. Lämplig skyddsutrustning är kläder som inte innehåller syntetmaterial, hjälm, handskar och munskydd. Om räddningstjänsten har kapacitet kan markägaren få hyra material för eftersläckning.

Huvudregeln för eftersläckning är att alla "rökar" (pågående glödbränder) ska vara släckta och därefter ska området bevakas under ytterligare 3 - 5 dygn.

Ansvar eftersläckning brand (Lantbrukarnas Riksförbund)länk till annan webbplats

Tänk också på att...

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Du som grillar är alltid ansvarig om det sker en olycka.

Kontakt