Publiceringsdatum: 23 maj 2018

Senast uppdaterad: måndag 28 maj, 13.07

Sju projekt i Örebro län får drygt 6 miljoner till klimatsmarta investeringar

Naturvårdsverket har beslutat att ge stöd till sju nya investeringar för åtgärder med stor klimatnytta i Örebro län inom satsningen Klimatklivet. Totalt får projekten drygt 6 miljoner i bidrag.

Pengarna har denna gång gått till energiåtgärder inom lantbruket, laddningsstationer för elbilar och övergång från uppvärmning med olja till biobränsle. Åtgärder inom Klimatklivet hittills minskat koldioxidutsläppen i länet med cirka 32 000 ton per år och i hela landet med 881 029 ton per år. Alla åtgärder som beviljas bidrag går i linje med länets Energi- och klimatprogram.

Resor och transporter står fortfarande för en stor del av utsläppen i Örebro län enligt Statistiska centralbyrån, SCB. För att minska utsläppen och nå våra uppsatta energi och klimatmål för länet (samt nationella och internationella mål) krävs satsningar på fossilfria drivmedel. Det är framför allt viktigt att bryta transportsektorns beroende av fossila bränslen samtidigt som alla åtgärder som bidrar till minskade utsläpp är bra.

Antalet ansökningar ökar för varje ansökningsperiod och bidrag söks för bl a laddstolpar, övergång från fossila bränslen till biobränslen för uppvärmning, byte av arbetsmaskiner, tillvaratagande av restvärme och olika informationsinsatser för omställning till ett fossilfritt samhälle.

Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Länsstyrelsen i Örebro läns roll är att främja och informera om stödet och stötta företag, kommuner och andra aktörer på regional nivå som vill söka Klimatklivspengar. Besluten grundar sig på hur stor klimatnytta som investeringarna ger. Kort sagt: ju bättre nytta för klimatet, desto större chans att man får det sökta stödet.

Klimatklivet – ansökan (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Kontakt