03 mar 2023 klocka 08.30 - 15.00

Forum för översiktsplanering

Länsstyrelsen bjuder in till ett heldagsforum för att belysa översiktsplanens funktion som vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Målgrupp och syfte

Forumet vänder sig till kommunledningar och övriga kommunala chefer och politiker i Örebro län som ansvarar för bygg- och samhällsplaneringsfrågor.


Syftet med dagen är att belysa översiktsplanens nytta och funktion för kommunernas planering för en hållbar utveckling. Fokus kommer även ligga på hur kommunernas bostadsförsörjningsprogram kan fungera som ett strategiskt planeringsunderlag samt hur översiktsplaneringen kan vara ett verktyg i kommunernas trygghets- och brottsförebyggande arbete.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Den är därmed ett viktigt politiskt måldokument och har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling.

Efter valet 11 september 2022 finns krav på att varje kommun ska anta en planeringsstrategi. Syftet med planeringsstrategin är att främja en kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell.

Av översiktsplanen ska det bland annat framgå hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Kommunerna ska även under varje mandatperiod ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska vara vägledande i arbetet med översiktsplanen när det gäller att främja bostadsbyggande och utvecklingen av bostadsbeståndet. Kommunerna ansvarar även för brottsförebyggande arbete och att skapa trygga samhällen, även i dessa frågor är översiktsplanen ett viktigt verktyg.

Översiktsplanering

Program

08.30 - 09.00 Incheckning och fika

09.00 - 09.10 Välkomna!

Anna Olofsson, Vik. Landshövding

09.10 - 09.40 Översiktsplanering och planeringsstrategi

Camilla Lund & Helena Siegert, Länsstyrelsen Örebro

09.45 - 10:15 Luleå kommuns strategiska plan innehåller planeringsstrategin

Annika Ohls & Lena Bengtén, Luleå kommun

10.15 - 10.30 Paus

10.30 - 11.00 Planeringsstrategi för Hallsbergs kommun

Emma Isaksson, Hallsbergs kommun

11.00 - 11:30 Bostadsförsörjning som planeringsfråga

Jan-Ove Östbrink, SKR

11.30 - 11.55 Ny lagstiftning brottsförebyggande arbete i kommunerna

Ida Klingzell, Länsstyrelsen Örebro

12.00 - 12.50 Lunch (ingår ej)

12.50 - 13.20 Samhällsplanering för ökad trygghet i samhällen och städer

Vania Ceccato, KTH

13.20 - 14.00 Brottsförebyggande i samhällsplanering

Erik von Essen, Länsstyrelsen Stockholm

14.00 - 14.15 Paus

14.15 - 14.45 Panelsamtal

14.45 - 15.00 Avslutning

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
Kulturkvarteret Örebro, lokal Akustiken
Kostnad:
Kostnadsfritt (lunch ingår ej)
Sista anmälningsdag:
23 feb 2023

Kontakt