20 aug 2021 klocka 08.30 - 16.30

Utbildning: Våld i ungas relationer - för skola och socialtjänst

Länsstyrelsen Örebro län, Sydnärkes folkhälsoteam, Folkhälsoteamet i norra Örebro län och Region Örebro län bjuder in till en utbildning om våld i ungas nära relationer. Detta är fortsättningen av utbildningsserien med Nina Rung, för dig som arbetar inom skola och socialtjänst.

Målgrupp

Föreläsningarna riktar sig till dig som möter barn och unga i din profession.

Bakgrund

Var femte ungdom har någon gång utsatts för brott i en nära relation, utsattheten bland flickor är högre än pojkar. Flickor är oftare utsatta för både fysiskt och sexuellt våld medan pojkar i större utsträckning varit utsatta för psykiskt våld. Statistik från Liv och hälsa ung 2020, Region Örebro län, visar att det är allt fler unga som har blivit utsatta för exempelvis trakasserier och mobbning, både fysiskt och online. Det är en något större andel tjejer än killar som har blivit utsatta, en bild som bekräftar den nationella statistiken.

Att motverka killars våld mot tjejer är en förutsättning för att nå det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Program

Förmiddag: 08.30 - 12.00

8.30-8.45 Information från moderator samt inledningstal av landshövding Maria Larsson.

8.45 – 9.45 Våld mellan ungdomar i nära relationer
Föreläsare:
Sibel Korkmaz, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Sibel forskar om våld mellan ungdomar i nära relationer och kommer att presentera resultat från den första större svenska studie som specifikt fokuserar på våld i just ungdomars nära "romantiska" relationer.

9.50 – 10.35 Så kan sexualundervisning förebygga våld.
Föreläsare: Hanna Holm och Pelle Ullholm, RFSU.

10.40 – 11.50 Två år med Ungarelationer.se
Föreläsare: Mikis Kanakaris
Kunskapen och erfarenheterna av våld i ungas partnerrelationer. Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för att upptäcka och förebygga?

Eftermiddag: 13.00 - 16.30

För dig som arbetar inom skola och socialtjänst

Utbildningspass med kriminologen Nina Rung
En grund för att utveckla arbetet med jämställdhet är att se både hur arbetet idag ger önskade effekter längre fram och att koppla ihop jämställdhetsarbetet med våldspreventionen. Det fortsätter vi nu göra till hösten utifrån den grund vi lade i våras. Nu blir fokus mer på hur vi tillsammans gör det. Nina kommer föreslå arbetssätt och mer fokusera kring praktik! Välkomna! 

För dig som arbetar inom särskolan

Presentation av Liv & hälsa ung särskola
Föreläsare: Linda Bååk, Region Örebro län.
Genom undersökningen har elever i grundsärskolans årskurs 7-9 och gymnasiesärskolan svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, skola, trygghet, utsatthet och ANDT-frågor.

Hur kan vi prata sex, relationer och samtycke?
Föreläsare: Hanna Knutsson, sexualupplysare RFSU Örebro.
Föreläsning om ungas sexualitet, med speciellt fokus på unga i särskolan och vad unga själva undrar kring frågor som rör sex och relationer. Föreläsningen varvas med gruppdiskussioner och tips på konkreta metoder att använda i sexualundervisningen, med fokus på samtycke och ömsesidighet.

VAR:
Digitalt. Länk skickas ut en veckan innan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 aug 2021

Anmälan

Kontakt