30 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00
Bild på logotyp Botryggt 2030

 Webbseminarium: BoTryggt2030

Vid nyproduktion eller ombyggnation av bostadsområden, bostäder, skolor, offentliga rum, kollektivtrafikmiljöer etc. görs sedan länge medvetna val när det gäller tillgänglighet, brandsäkerhet och miljöfrågor. Motsvarande strukturerat arbete saknas ofta beträffande frågor som rör säkerhet och trygghet. Länsstyrelsen i Örebro län arrangerar därför i samverkan med Stiftelsen Tryggare Sverige ett webbseminarium där länets kommuner och andra aktörer får kunskap i hur säkra och trygga livsmiljöer kan planeras och skapas genom utformningen av den fysiska miljön.

Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner tagit fram standarden BoTryggt2030. Standarden innefattas i en handbok som handlar om att samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i nyproduktion och ombyggnation genom det fysiska rummets utformning. För mer information, besök www.botryggt.se.länk till annan webbplats

Dagen kommer ha den den nya standarden BoTryggt2030 och handboken som utgångspunkt och du som deltagare kommer få kunskap om att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplanering. Vi går igenom FNs globala mål för hållbar utveckling med fokus på trygghetsskapande åtgärder och bebyggelseplanering. Det gäller särskilt mål 11 (Hållbara städer och samhällen) som handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Slutligen fördjupar vi oss i de teoretiska principerna och checklistorna i handboken, och ser hur dessa kommer till användning i praktiken.

Målgrupp

Politiker, stadsplanerare, arkitekter, bostadsföretag och andra i länet som på olika sätt arbetar med fysisk utformning där brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor ska beaktas.

Anmälan

Deltagande är gratis och anmälan görs senast den 11 september längre ner på denna sida. Länk till webbkonferensen skickas till registrerad e-post efter sista anmälningsdag.

Program

09.00 Introduktion

09.10 Säkerhet och trygghet i planeringsprocessen: från de globala målen till plan- och bygglagen

09.30 BoTryggt2030: en ny standard för säker och trygg stadsplanering

10.00 Paus

10.05 Att jobba med BoTrygg2030 i praktiken: en ny handbok inklusive checklistor

10.40 Platssamverkan och placemaking som verktyg i säkerhets och trygghetsarbetet

11.00 Paus

11.05 Workshop: genomgång av en ny detaljplan

11.45 Avslutande diskussion

12.00 Slut på webbkonferensen

Anmälan

VAR: Webbsänd. Länk mejlas ut efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 sep 2020

Kontakt