19- 10 okt nov klocka 09.00 - 16.00

Utbildning: FREDA – Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relation

UPPDATERING 29/09 - DENNA UTBILDNING KOMMER NU ATT SKE DIGITALT. LÄNK MAILAS UT INNAN UTBILDNINGEN. Kontakta Madina.sidiki@lansstyrelsen.se för mer information eller avanmälan.

Regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor betonar vikten av förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. För att samhället ska kunna erbjuda det skydd och stöd våldsutsatta har rätt till behöver socialtjänsten verktyg för att upptäcka, utreda, riskbedöma samt ge skydd, stöd och hjälp till personer som utsätts för våld i nära relationer. Det är ett stort ansvar och för att underlätta det är bedömningsmetoden FREDA framtagen.

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att med hjälp av Arvin Utbildning arrangera en utbildning i riskbedömningsmetoden FREDA. FREDA består av tre instrument som är avsedda att användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. FREDA-kortfrågor ger professionella stöd att fråga om våld, FREDA-beskrivning utreder karaktär och omfattning av våldet och FREDA-farlighetsbedömning avser att ge en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld. Målgruppen är vuxna våldsutsatta personer samt unga som utsatts för våld inom ramen för en parrelation.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom, eller på uppdrag av socialtjänsten, där du kan träffa på personer som kan vara utsatta för våld i olika former.

Innehåll

Utbildningen är förlagd till tre olika tillfällen och består av föreläsning, grupparbete, reflektioner/diskussioner, läsning av autentiska våldsutredningar, filmvisning och samtalsövningar om våld. Läs mer om respektive dags innehåll längre ner.

Utbildar gör Linn Moser Hällén, socionom, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av arbete med våld i nära relationer, inom socialtjänsten. Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-bedömningsmetoder.

Anmälningsinformation

Anmälan hittas längre ner på denna sida och görs senast den 8 maj.
Deltagande inklusive lunch och fika är gratis. Vid uteblivet deltagande debiteras en avgift om 500 kronor.

Program dag 1 - 19 oktober

Genomgång av våld i nära relation för att ge alla deltagare samma kunskapsgrund. Hur kan vi fråga om våldsutsatthet och måste vi, enligt lagstiftningen, från om våld?

Program dag 2 och 3 - 09 november och 10 november

Genomgång av bland annat bakgrunden till FREDA-bedömningsmetoder, varför bör vi arbeta med standardiserade bedömningsmetoder, rättssäkerhet, utredning, lagstiftning och etiska aspekter, dokumentation, riskbedömning och säkerhetsplanering.

Anmälan

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Gratis. Fika och lunch ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 okt 2020

Kontakt