Illustration, om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Örebro län

Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Alla länsstyrelser har i stort sett samma uppdrag, men de regionala förutsättningarna varierar. Länsstyrelsen har en unik roll i den svenska statsapparaten och ska både förverkliga den nationella politiken och samordna olika aktörer i länet. Det tvärsektoriella arbetssättet är länsstyrelsens styrka.

En gång om året tar länsstyrelserna emot sina uppdrag i ett regleringsbrev från regeringen. Många uppdrag kommer också via de centrala myndigheterna, till exempel Jordbruksverket och Naturvårdsverket. På länsstyrelsen jobbar vi över många ämnesområden, vilket betyder att vi har kontakt med flera olika departement. Vi för vidare vår kunskap om länet till regeringen, så att de har ett bra underlag när de tar beslut som rör Örebro läns utveckling.

En samlande kraft för länet

Eftersom vi är regeringens ombud i länet arbetar vi på olika sätt för att förverkliga det som bestäms på nationell nivå. Samtidigt ska vi ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är alltså en viktig länk mellan länets kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna å den andra sidan.

Vi ska verka för det som är bäst för hela länet och måste ofta väga samman flera olika intressen. Vår uppgift är att göra samlade bedömningar och att söka hållbara lösningar. På Länsstyrelsen i Örebro län har vi en vision som vägleder vårt dagliga arbete, Länsstyrelsen i Örebro län – En samlande kraft! Vilket också stämmer bra överens med länsstyrelsens roll i samhället.

Fakta om Örebro län

  • 12 kommuner
  • 295 000 invånare
  • Örebro är residensstad
  • Maria Larsson är landshövding

En bred verksamhet

För att kunna jobba tvärsektoriellt måste vi ha en bred kompetens och samverka med andra aktörer. Vi har dagligen kontakt med kommuner, näringsliv, organisationer och privatpersoner.

På Länsstyrelsen i Örebro län jobbar omkring 190 personer som är experter inom en mängd olika områden. Här finns bland annat arkitekter, biologer, jurister, krisberedskapshandläggare, veterinärer, vatten- och naturvårdsexperter samt experter på jämställdhet, alkoholfrågor, miljöskydd, jordbruk och landsbygdsutveckling.

För att ha en fungerande stat krävs det att de demokratiska rutinerna fungerar. Vid de nationella valen räknad medborgarnas röster av länsstyrelser runt om i landet. Även valsedlar till EU-parlamentet räknas av länsstyrelserna.

Alla länets invånare påverkas av vår verksamhet. Vi handlägger och tar beslut i frågor som rör exempelvis jakt, byggnadsvård, naturreservat, kameraövervakning och djurförbud. Vi utför även tillsyn av olika verksamheter för att se till att lagar och regler följs. Varje år betalar vi ut cirka 300 miljoner kronor i jordbruksstöd till länets lantbrukare. Vi erbjuder kurser, ger råd och information och håller nätverksträffar inom samhällsviktiga områden.

Länets framtid i fokus

För att främja länets utveckling arrangerar vi årligen reglebundna rådsmöten där företagare, företrädare för länets kommuner, myndigheter och olika organisationer träffas för att diskutera gemensamma framtidsfrågor. Dessutom bjuder landshövdingen in gäster till Örebro slott för strategiska samtal om olika framtidsfrågor.

Maria Larsson

Landshövding i Örebro län

Maria Larsson är landshövding för Örebro län sedan 2015. Hennes uppgift är att leda Länsstyrelsens arbete.

Sedan 2017 är Anna Olofsson länsråd i Örebro län. Länsrådet är landshövdingens närmaste medarbetare.

Landshövdingens nyhetsbrev

Landshövding och länsledning

Kontakt