Publiceringsdatum: 29 juni 2018

Kungörelse enligt 1 kap. 19 §
industriutsläppsförordningen, Nordic Paper Bäckhammar AB, ansökan om dispens för utsläpp av kväve 

Nordic Paper Bäckhammar AB har ansökt om dispens enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen (2013:250).

Ansökan avser permanent dispens från begränsningsvärdet för kväve till vatten i BAT*-slutsats 50 för produktion av massa, papper och kartong, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU.

  • Ärendet prövas av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län.
  • Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Örebro län. Dnr 551-6946-2017.
  • Eventuella synpunkter i ärendet ska lämnas till miljöhandläggare Malin Ahlm,
    orebro@lansstyrelsen.se, senast den 31 juli 2018.
  • Information i ärendet kan erhållas via e-post.

*BAT = ”Best Available Techniques” [eng] = ”Bästa tillgängliga teknik” [sv]

 

För eventuella frågor: Malin Ahlm, tfn 010-224 86 61, malin.ahlm@lansstyrelsen.se.

 

Kontakt