Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden.

Marken måste vara så igenvuxen att den inte uppfyller villkoren för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar eller miljöersättningen för fäbodar. Marken ska också ha förutsättningar att efter restaureringen/röjningen kunna ingå i miljöersättning för:

 • betesmarker med särskilda värden
 • slåtterängar med särskilda värden
 • skogsbete
 • alvarbete
 • mosaikbetesmarker
 • gräsfattiga marker
 • fäbodbete med komplementet särskild skötsel.

Stöd för restaurering eller röjning

Det finns olika stöd att söka beroende på vad du vill göra.

Om igenväxningen är betydande och det kommer att ta upp till fem år att restaurera marken kan du söka miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar.

Du kan inte ansöka om nytt åtagande för restaurering av betesmarker och slåtterängar

Under 2021 och 2022 finns inga pengar till nya åtaganden om stöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar. Du som redan har ett pågående åtagande söker utbetalning i SAM-ansökan som vanligt.

Observera att du inte kan söka restaureringsstöd för betes- eller slåttermark om du tidigare har fått miljöersättning men låtit marken växa igen.

Du kan få miljöersättning för att restaurera betesmarker och slåtterängar.

Detta gäller för att få stöd

 • Du ska ha en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering och uppfyller kraven.
 • Du ska vara den som brukar marken. Du kan äga eller arrendera marken, eller ha nyttjanderättsavtal med ägaren till marken.
 • Du ska åta dig att sköta marken enligt villkoren under fem år.

Mark du kan få ersättning för

 • Marken ska vara så igenvuxen att den inte uppfyller villkoren för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar.
 • Marken ska vara opåverkad av gödsling eller någon annan åtgärd som ökar produktionen.
 • Marken ska ha varit brukad som betesmark eller slåtteräng och ska ha eller kunna återfå höga natur- eller kulturvärden.

Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Så mycket kan du få

Du kan få upp till 3 600 kronor per hektar. För att få full ersättning måste samtliga villkor följas varje år under femårsperioden. Det innebär att du måste följa villkoren som gäller oavsett om du söker utbetalning eller inte. Jordbruksverket betalar inte ut belopp som är lägre än 1 000 kronor.

Om du inte följer det du åtagit dig kan du bli tvungen att betala tillbaka ersättningen. Länsstyrelsen har möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till tio år efter utbetalningen.

Så här söker du

Du söker ersättningen i SAM Internet på Jordbruksverkets webbplats. Där kan du även göra ändringar om du upptäcker att du gjort något fel i din ansökan. Om du söker ersättningen för första gången behöver du kontakta Länsstyrelsen för att få ett kundnummer.

Om din ansökan blir beviljad tar du och Länsstyrelsen tillsammans fram en restaureringsplan. Länsstyrelsen ska ge dig klartecken innan du får börja med restaureringen.

När du är klar med ditt arbete på marken gör Länsstyrelsen en slutbesiktning för att kontrollera att du har följt planen. Efter besiktningen ska du sköta restaureringen i minst fem år enligt de villkor som finns.

Under de närmsta fem åren efter slutbesiktningen får du inte

 • använda växtskyddsmedel
 • gödsla
 • göra insådd
 • bedriva täkt av sten eller jord
 • göra något som riskerar att skada fornlämningar eller värdefulla landskapselement
 • göra andra åtgärder som kan skada natur- och kulturvärden på skiftet.

Mer information om stödet

Restaurering av betesmarker och slåtterängar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om marken är måttligt igenväxt och röjningen blir klar på ett år kan du istället söka miljöinvestering för engångsröjning av betesmark.

Observera att en engångsinsats ska räcka för att marken ska vara godkänd betesmark eller slåtteräng redan nästa säsong. Stödet lämpar sig till exempel för större igenväxta ytor inom en befintlig betesmark, som blivit underkända vid fältbesök, men där man vill göra åtgärder. Stödet riktar sig till marker med höga natur- eller kulturvärden där en röjning behövs för att säkerställa att värdena bevaras.

Stöd till miljöinvesteringar för engångsröjning av betesmark finns till för att öka natur- och kulturvärdet på betesmarker och slåtterängar som idag är delvis igenvuxna. Du kan få stöd för engångsröjning om det bidrar till att den röjda marken sedan kan uppfylla kriterierna för miljöersättningar för ängar eller beten med särskilt rika naturvärden, eller som behöver särskild skötsel.

Vem kan få stöd?

 • Lantbrukare.
 • Andra markförvaltare.

Du som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att utföra åtgärden.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

Du får 5 000 kronor per hektar.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd, utan endast en bekräftelse på att din ansökan är inskickad.

Påbörja investeringen innan beslut

Vill du påbörja din miljöinvestering innan du fått beslut om stöd? Kontakta oss på Länsstyrelsen och be om ett skriftligt startbesked. Se även till att du har annan finansiering, om du inte skulle få stödet.

Om du påbörjar investeringen utan startbesked kan vi behöva avslå din ansökan.

Mer information om stödet

Engångsröjning av betesmark på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tyngdvikt ligger på att bevara och förstärka biologisk mångfald på betesmarker eller slåtterängar som delvis har vuxit igen. Andra bedömningsgrunder är förutsättningarna för långsiktigt god hävd, om kulturmiljöer synliggörs och om marken kan bidra till rekreation och upplevelse för allmänheten.

Information om hur ansökningarna bedöms utifrån olika urvalskriterier hittar du i Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

För att bli beviljad stöd får du inte påbörja restaureringen/röjningen förrän Länsstyrelsen gett dig klartecken.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning för restaureringsstöd

Är du osäker på om din mark uppfyller kraven för restaureringsstödet, eller inte vet ifall den lämpar sig för att öppna upp till betesmark, slåtteräng, skogsbete eller någon annan typ av betesmark?

Kontakta länsstyrelsen för kostnadsfri rådgivning. Då gör vi ett gemensamt fältbesök på marken och diskuterar möjligheterna till restaurering och hur den kan utföras enligt en femårig restaureringsplan.

Om du inte kan fullfölja restaureringen

Restaureringar är arbetsintensiva. Ibland inträffar oväntade saker. Kontakta oss snarast om du märker att du inte kan genomföra din restaurering enligt plan.

Varför restaurera?

Idag är den tidigare så omfattande ängs- och betesmarken mycket mindre än vad den en gång var. Växter, djur och kulturspår som hör till dessa marker är på väg att försvinna. Att restaurera gamla betesmarker och slåtterängar är ett sätt att bevara värden som finns knutna till miljöerna och förvalta kulturarvet.

Film om skötsel och restaurering av naturbetesmarker

Ansök om utbetalning

När du söker utbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Du kan få din utbetalning av stödet först när länsstyrelsen har gjort en slutbesiktning och godkänt din miljöinvestering. Vid slutbesiktningen kontrollerar länsstyrelsen att du gjort den investering du sagt att du ska göra.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt